BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2014-2015
________
23 oktober 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-10

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
________
Tactische kernwapens - Aanwezigheid in BelgiŽ - Landen met kernwapenarsenaal - Gebruik en ontwikkeling Ė Van kernwapens bevrijde wereld - Positie en initiatieven van BelgiŽ
________
tactisch kernwapen
denuclearisatie
Verenigde Staten
kernwapen
Rusland
________
23/10/2014 Verzending vraag
9/12/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-11
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-10 d.d. 23 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 29 januari 2014 hebben de commissies Buitenlandse Zaken en Landsverdediging van de Kamer van volksvertegenwoordigers een bijzondere bijeenkomst gehouden over kernwapens (stuk Kamer nr. 53-3374/1). De Amerikaanse expert Hans Kristensen, directeur van het Nuclear Information Project van de Federation of American Scientists informeerde zijn toehoorders over de tactische kernwapens van de Verenigde Staten, gestationeerd in vijf Europese of nabije landen die deel uitmaken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), waaronder BelgiŽ. De uiteenzetting van Hans Kristensen en zijn antwoorden op de opmerkingen en vragen van parlementsleden hebben een aantal punten aan het licht gebracht :

- een twintigtal atoombommen van het type B 61-4 zijn wel degelijk opgeslagen in Kleine Brogel op grond van bilaterale overeenkomsten met de Verenigde Staten, en niet van multilaterale beslissingen van de NAVO ;

- die akkoorden kunnen op soevereine wijze herroepen worden door BelgiŽ, dat zijn toevlucht kan nemen tot juridische en diplomatieke procedures, in overeenstemming met deze welke gebruikt worden door Canada, Griekenland, Denemarken en waarschijnlijk ook Turkije ;

- de zogenaamde " modernisering " van deze kernbommen betreft feitelijk de vervanging ervan door kernbommen van het type B61-12, die veel preciezer zijn en een veel grotere reikwijdte hebben. Deze nieuwe intercontinentale kernbommen kunnen enkel vervoerd worden door jachtbommenwerpers van het type F-35, die verwacht worden tegen 2020. Bijgevolg betekent de aanvaarding van het zogenaamde moderniseringsbesluit eigenlijk een vroegtijdige toestemming om deze jachtbommenwerpers F-35 aan te kopen. Over het aankoopprogramma zal bovendien beslist worden door hoge militairen en diplomaten, zowel van de NAVO als van ons land. Onze verkozen instellingen worden er niet bij betrokken;

- dergelijke beslissing betekent dat BelgiŽ zich zal omvormen tot een weliswaar bescheiden nucleaire, maar " prolifererende " kernmacht. Dit gaat regelrecht in tegen een grote meerderheid van de publieke opinie die onwetend wordt gehouden over de onderhandse procedures, en zelfs tegen tal van parlementsleden.

De Brusselse Stedelijke Adviesraad Internationale Solidariteit (SAIS) koppelde aan voornoemde bevindingen een aantal interessante suggesties, waarbij ik mij volmondig aansluit. Zo kan ik mij 100 % vinden in het voorstel van de SAIS om op basis van voorgaande bevindingen zo snel mogelijk een einde te maken aan het lopende onderhandse beslissingsproces ter aanvaarding van de vervanging van B61-4 bommen door het type B61-12.

Een keuze tussen een toekomst gekenmerkt door de wereldwijde vermenigvuldiging en perfectionering van die kernwapens en een van kernwapens bevrijde wereld is niet moeilijk. Ik ben ervan overtuigd dat voor de tweede optie in het Parlement (nog altijd) een meerderheid bestaat. Dienaangaande werden in het nabije verleden trouwens al voldoende resoluties aangenomen.

Mijn concrete vragen :

1) Hoe spant de regering zich op een actieve manier in om de Verenigde Staten en Rusland aan te zetten in geen geval hun respectieve kernwapenarsenalen te gebruiken ?

2) Hoe verzet de regering zich tegen landen en bij uitbreiding tegen continenten die focussen op de productie, aankoop of installatie op hun grondgebied van kernwapens en / of daartoe vereist lanceringstuig ?

Antwoord ontvangen op 9 december 2014 :

1. België steunt op een actieve manier de initiatieven die een gebruik van kernwapens kunnen voorkomen. Binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) steunt ons land voorstellen die transparantie en vertrouwenwekkende maatregelen tussen de Verenigde Staten en Rusland moeten bevorderen. Dergelijke initiatieven komen de stabiliteit ten goede en kunnen een verdere vermindering van het aantal kernwapens vergemakkelijken.

Onze actie beperkt zich niet tot de NAVO. Via verschillende kanalen roepen wij de Verenigde Staten en Rusland op om de operationele paraatheid van hun kernwapensystemen te verminderen tot het strikte minimum. Wij vragen ook dat de rol van kernwapens in de militaire doctrines verminderd wordt.

2. Het is van belang om zowel horizontale als verticale proliferatie tegen te gaan. Een efficiënte multilaterale aanpak is de meest aangewezen methode om deze uitdaging aan te gaan. Daarom pleiten wij voor een universele toepassing en strikte naleving van het Non-proliferatieverdrag.

België steunt de internationale actie tegen landen die bepaalde nucleaire activiteiten ontwikkelen, inclusief met sanctiemaatregelen. België is bovendien lid van de exportcontroleregimes NSG (Nuclear Suppliers Group) en MTCR (Missile Technology Control Regime) die helpen verhinderen dat de export van bepaald materiaal zou bijdragen tot de ontwikkeling van kernwapens en hun draagsystemen.