BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
30 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8892

de Ludo Sannen (sp.a)

aan de vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
________
Leopoldsburg - Museum van het Kamp van Beverlo - Bezoekers - Beheer - Plannen
________
museum
________
30/4/2013Verzending vraag
31/5/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8892 d.d. 30 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Leopoldsburg is het Museum van het Kamp van Beverlo, opgericht in 1972, gehuisvest in het voormalige militair hospitaal (daterend uit 1850).

Het museum is geopend op werkdagen, vooral met het oog op groepsbezoeken. Het museum bestaat vooral uit maquettes, foto's, documenten en voorwerpen over de geschiedenis van het Kamp van Beverlo.

Hoewel de collectie van het museum en de geschiedenis die wordt voorgesteld, erg belangwekkend zijn, is de uitstraling eerder oubollig. De vraag rijst of het museum nog voldoet aan moderne voorwaarden qua presentatie, interactie met de bezoekers, communicatie, marketing en educatie, maar ook qua bewaring en bescherming van de collectie.

Het militair hospitaal is een deel van het bouwkundig geheel dat is opgenomen in de Vlaamse inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Als dusdanig is het niet beschermd, maar zijn toch bijzondere stedenbouwkundige voorschriften van toepassing.

Mijn vragen aan de minister:

1) Hoeveel personen bezoeken jaarlijks het Museum van het Kamp van Beverlo? Wat is het bezoekersprofiel?

2) Wordt de tevredenheid van de bezoekers gemeten en wat leveren deze metingen op?

3) Voldoet het Museum van het Kamp van Beverlo aan de vereisten van een modern museumbeheer inzake presentatie, communicatie en educatie?

4) Welke plannen heeft de minister met het museum?

5) Welke precieze beheersmaatregelen zijn er met het oog op het behoud, gelet op de opname van het hospitaal in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed?

Antwoord ontvangen op 31 mei 2013 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Het museum van het Kamp van Beverlo wordt door een VZW beheerd waarvan het voorzitterschap volgens de statuten wordt waar genomen door de Commandant Kamp Beverlo. De VZW beschikt over een concessie voor een aantal gebouwen van het oud militair hospitaal dat gelegen is in het kwartier Onderluitenant Wauters.

1. Het museum wordt jaarlijks bezocht door gemiddeld 3 500 personen waarvan bijna 3 000 personen in groepsverband (vooral de lagere scholen die in de omgeving van Leopoldsburg gelegen zijn). Naast de scholen wordt het museum ook bezocht door gepensioneerden, culturele verenigingen en militairen.

De individuele bezoekers (van alle leeftijden) komen voornamelijk langs tijdens de jaarlijkse Erfgoeddag.

2. De tevredenheid van de bezoekers wordt niet gemeten. Er ligt wel een bezoekersboek in het museum waarin velen een positieve indruk achterlaten over het museumbezoek.

3. Het museum voldoet niet meer aan de vereisten van modern museumbeheer.

4. Het kamp Beverlo en in het bijzonder het Oud Militair Hospitaal zijn historische sites. Het Museum vertelt de geschiedenis van Leopoldsburg die nauw verbonden is met de geschiedenis van ons land. De grootste militaire operaties (de twee Wereldoorlogen, Mexico, Korea, Kosovo, enz.) zijn gebeurd met troepen van dit Kamp. Het mosterdgas (volgend jaar 100 jaar geleden) werd langdurig uitgetest door de Duitsers alvorens effectief in te zetten aan de IJzer. Dit verdient zeker ons aandacht en moet worden behouden.

5. Defensie houdt het gebouw in staat en zal dit verder blijven doen als goede huisvader en rekening houdend met de budgettaire realiteit.