BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
12 maart 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8467

de Jacques Brotchi (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
Artsen-specialisten - Kadaster - Stand van zaken
________
dokter
gegevensbank
medisch specialisme
toegang tot het beroepsleven
leerlingenselectie
________
12/3/2013 Verzending vraag
13/5/2014 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8467 d.d. 12 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Naar aanleiding van uw betoog in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van 19 februari 2013 over het beleid inzake Sociale Zaken en Volksgezondheid, had ik graag vernomen hoever het staat met de realisatie van een kadaster over de activiteit van artsen-specialisten.

Het kadaster van artsen-specialisten is een databank die voortdurend evolueert en waaraan u al jaren werkt. Het kadaster is immers een essentiŽle voorwaarde om het planningsinstrument efficiŽnt te kunnen uitwerken.

Gelet op onze aangename gedachtewisseling en uw verklaringen in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat, wend ik me daarom opnieuw tot u voor een momentopname van de stand van zaken van het kadaster van de activiteit van de specialisten.

Ik heb de volgende vragen:

1) Kan ik een zo uitgebreid mogelijke kopie raadplegen van de gegevens waarover u op dit moment beschikt, evenals het resultaat van de kruising daarvan en de eventuele conclusies over de relevantie van de huidige quota?

2) Los van de noodzaak van een voortdurende actualisering van die gegevens, had ik graag vernomen wanneer de minister tot een bevredigend instrument denkt te komen waarmee een eventueel tekort aan sommige specialisten tijdig kan worden voorkomen?

3) In de veronderstelling dat het voorgaande nog niet tot stand is gekomen, welke zijn de hindernissen om het te realiseren en hoe kan daaraan worden verholpen?

Antwoord ontvangen op 13 mei 2014 :

1) De Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid beschikt over de gegevens van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, het zogenaamde ‘kadaster’. In die gegevensbank worden de beroepsbeoefenaars geregistreerd die in het bezit zijn van visa en erkenningen. Die gegevens worden jaarlijks opgenomen in een publicatie genaamd ‘Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België’ (STATAN). Alle STATAN-publicaties kunnen worden gedownload via de site van FOD Volksgezondheid. 

Hieronder vindt u de link:

http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/
Planningcommission/Statistiquesannuelles/index.htm
 

De laatste publicatie heeft betrekking op de statistieken voor het jaar 2012. 

De statistieken 2013 worden momenteel opgesteld en zullen binnenkort beschikbaar zijn.  

De FOD beschikt ook over de koppeling tussen de kadastergegevens en de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)-gegevens (koppeling CADDIS). Die maakt het mogelijk om te bepalen welke beoefenaars loontrekkend zijn (en desgevallend wie hun werkgever is), en welke zelfstandig (zonder nadere details over hun activiteit). Die kruising kan dus een beeld geven van de activiteit van de loontrekkende huisartsen en specialisten, maar die vormen slechts een minderheid binnen deze beroepsgroep.  

2) De cel planning van FOD Volksgezondheid doet een beroep op experts statistiek (SMALS) voor de koppeling van de anoniem gemaakte gegevens (PlanCad genaamd) die afkomstig zijn van diverse bronnen (RSZ, Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) en Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)) en die zijn opgenomen in de Kruispuntbank.  

In afwezigheid van een procedure voor permanente gegevenskoppeling, moet er voor elke nieuwe koppeling een aanvraag worden ingediend bij de Privacycommissie. Die procedure is belangrijk om het respect voor de persoonlijke levenssfeer van onze medeburgers te garanderen, maar ze verzwaart ook de procedure om in fine te komen tot de publicatie van de deliverables (rapport van de koppeling van de gegevens, model en scenario’s). 

De cel planning werkt momenteel aan de koppeling van de gegevens over verpleegkundigen en kinesitherapeuten. De rapporten daarover zullen beschikbaar zijn in mei 2014.

Het meerjarenplan 2013-2015 van de planningscommissie voorziet dat de gegevens van de artsen en tandartsen in 2014 gekoppeld worden.  

De lijst met de variabelen die nodig zijn voor die koppeling zal worden vastgesteld tijdens de volgende vergaderingen van de werkgroepen artsen van de planningscommissie.

De vragen aan de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werden aan het begin van het tweede semester 2013 ingediend, zodat het personeel van de cel planning van de FOD vanaf 2014 werk kan maken van die koppelingen. De eerste resultaten zullen rond juni 2014 beschikbaar zijn en het project zal worden afgerond in december 2014. de gegevens is voorzien in koninklijk besluit 78.  

3) De koppeling van de gegevens is voorzien in koninklijk besluit 78.

Trouwens, het Parlement heeft net, op mijn initiatief, een wijziging van de artikelen 35octies en 35quaterdecies van het koninklijk besluit n°78 van 10 november 1967, die deze koppeling van de gegevens permanent maakt. 

Vanuit organisatorisch oogpunt moet er eensgezindheid komen over de variabelen waarop die permanente koppeling betrekking zal kunnen hebben. In het nieuwe meerjarenplan is voorzien dat de wetenschappelijke werkgroep van de planningscommissie zich buigt over het bepalen van die variabelen. Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat de activiteitsgegevens van de beroepsbeoefenaars behandeld worden met respect voor de bescherming van het privéleven. Voor die 2 punten is nauwe samenwerking tussen FOD Volksgezondheid en het RIZIV noodzakelijk.