BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 februari 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8171

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenis - Zelfdoding - Overzicht - Procedure
________
zelfmoord
officiŽle statistiek
gedetineerde
geografische spreiding
voorlopige hechtenis
strafgevangenis
buitenlandse staatsburger
________
19/2/2013Verzending vraag
10/9/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8171 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 pleegden vijftien gedetineerden zelfdoding in een Belgische penitentiaire inrichting. Het aantal zit sinds 2004, toen er acht zelfdodingen werden geteld, in de lift. In 2005 en 2006 waren er telkens elf zelfdodingen en in 2007 waren het er dertien. Om zicht te hebben op de evolutie sinds 2008 had ik graag een antwoord gehad op onderstaande vragen.

1) Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er jaarlijks sinds 2008 in de Belgische penitentiaire instellingen? Graag telkens de cijfers per gerechtelijk arrondissement en per gevangenis.

a) Hoeveel van hen was Belg? En hoeveel van hen was van vreemde origine?

b) Hoeveel van hen was niet-Belg?

c) In hoeveel van de gevallen werd de zelfdoding betwist door de familie?

2) Hoeveel gevallen van zelfdoding waren er jaarlijks sinds 2008 onder de personen in voorhechtenis? Graag telkens de cijfers per gerechtelijk arrondissement en per arresthuis.

a) Hoeveel van hen was Belg? En hoeveel van hen was Belg van vreemde origine?

b) Hoeveel van hen was niet-Belg?

c) In hoeveel van de gevallen werd de zelfdoding betwist door de familie?

3) Welke procedure moet er gevolgd worden in geval van zelfdoding door een gedetineerde? Is er een andere procedure als het gaat om iemand in voorhechtenis? Zo ja, wat is die procedure?

Antwoord ontvangen op 10 september 2013 :

1 en 2. Als bijlage gaan de cijfers waarover wij beschikken. In onze gegevensbank wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zelfdoding van een beklaagde of van een veroordeelde, van een Belg of van een vreemdeling. Wij weten evenmin wanneer een familie de oorzaak van het overlijden van een gedetineerde betwist. 

3. Wanneer een overlijden plaatsvindt in een penitentiaire inrichting doet de directeur daarvan binnen vierentwintig uur aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In het Burgerlijk Wetboek is thans bepaald dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de gevangenis moet begeven om zich van het overlijden te vergewissen. De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie (die uiterlijk op 1 september 2013 in werking treedt) schrapt die verplichting.

De procedure te volgen in geval van overlijden is eveneens vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen (artikelen 45 en 113), alsook in het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichting (artikelen 201 tot 205). De procedure is dezelfde voor alle soorten overlijdens. De gevangenisdirecteur waarschuwt de burgemeester van de gemeente waar de overledene zijn woonplaats had opdat hij diens ouders kan verwittigen. De aalmoezeniers, islamitische consulenten en morele consulenten worden eveneens in kennis gesteld. Indien de overledene een inverdenkinggestelde, een beklaagde of een beschuldigde was, moet de directeur daarnaast ook de gerechtelijke autoriteiten in kennis stellen van het overlijden. Nadat een arts het overlijden en de oorzaak ervan heeft vastgesteld, zal het lichaam in het mortuarium worden ondergebracht. De gevangenisdirecteur maakt de inventaris op van de klederen, verschillende voorwerpen en papieren, door de overledene nagelaten, opdat er rekenschap zou kunnen van gegeven worden aan zijn erfgenamen en aan zijn opvolgers.  

Hoewel in geen enkele tekst daarin is voorzien, brengt de directie in de praktijk tevens de politie en de arts met dienst op de hoogte van een overlijden dat zich in de inrichting heeft voorgedaan. Zij nemen vervolgens contact op met de parketmagistraat met dienst die beslist welk gevolg aan dat overlijden moet worden gegeven (al dan niet verdacht overlijden, onderzoek, verplaatsing en autopsie, afgifte van het geneeskundig getuigschrift inzake de vrijgave van het lichaam, enz.). De politie neemt tevens het initiatief om de familie op de hoogte te brengen via haar diensten of de diensten van de gemeente, met behulp van de aalmoezeniers, islamitische consulenten en morele consulenten die eveneens in kennis werden gesteld.

2008


Etablissement / Inrichting

Suicides / Zelfmoorden

Merksplas

2

Wortel (& Tilburg)


Antwerpen


St Gilles / St Gillis

2

Leuven Centraal


Forest / Vorst

2

Leuven Hulp


Ittre


Brugge

2

Gent

1

Mons

1

Tournai

1

Jamioulx


Lantin


Paifve


Hasselt


Namur


Andenne

1

Total / Totaal

12

2009


Etablissement / Inrichting

Suicides / Zelfmoorden

Merksplas


Antwerpen


Mechelen

1

Turnhout

1

St Gilles / St Gillis

1

Leuven Centraal


Forest / Vorst


Leuven Hulp

2

Nivelles

1

Ittre


Brugge

1

Gent


Mons


Tournai

1

Jamioulx


Lantin

3

Verviers


Paifve

1

Hasselt Nieuw


Arlon


Namur


Andenne


Total / Totaal

12

2010


Etablissement / Inrichting

Suicides / Zelfmoorden

Merksplas


Antwerpen


Turnhout

1

Hoogstraten


St Gilles / St Gillis

2

Forest / Vorst

1

Nivelles


Brugge

1

Ieper

1

Gent

1

Mons

1

Tournai


Jamioulx


Lantin

5

Verviers

1

Paifve


Hasselt Nieuw

2

Arlon

1

Saint Hubert


Namur

1

Andenne

1

Total / Totaal

19

2011


Etablissement / Inrichting

Suicides / Zelfmoorden

Merksplas

2

Wortel (& Tilburg)


Antwerpen


St Gilles / Si Gillis

2

Leuven Centraal


Forest / Vorst

2

Leuven Hulp


Ittre


Brugge

2

Gent

1

Mons

1

Tournai

1

Jamioulx


Lantin


Paifve


Hasselt


Namur


Andenne

1

Total / Totaal

12

2012


Etablissement / Inrichting

Suicides / Zelfmoorden

Merksplas


Wortel

1

St Gillis / St Gilles

2

Leuven Centraal


Forest / Vorst


Leuven Hulp

3

Nivelles


Brugge


Gent

1

Mons


Tournai


Jamioulx


Lantin

1

Huy

1

Paifve

2

Hasselt Nieuw


St Hubert

1

Namur

1

Andenne


Total / Totaal

13