BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7310

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Dienstfietsen - Elektrische dienstfietsen - Overheid - Dienstverplaatsingen - Stand van zaken
________
officiŽle statistiek
tweewielig voertuig
ambtenaar
overheidsapparaat
elektrisch voertuig
verhuur van voertuigen
________
22/11/2012 Verzending vraag
22/2/2013 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7310 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het belang en het aantal gebruikers van de elektrische fiets neemt alsmaar toe. Elektrische fietsen zijn praktisch en gemakkelijk. Bovendien kunnen ze ook mee een oplossing bieden voor de mobiliteitsproblemen en bijdragen tot een daling van de luchtvervuiling.

Bij de volgende aanbesteding van nieuwe dienstfietsen neemt de Vlaamse overheid nu ook elektrische dienstfietsen in het bestek op. Via het aanbestede raamcontract kunnen alle departementen van de Vlaamse overheid nu ook elektrische fietsen aanbieden voor de dienstverplaatsingen van het personeel.

Uit het proefproject van het Agentschap voor Facilitair Management bleek dat elektrische dienstfietsen op een aantal plaatsen en in bepaalde functies nuttig zijn. De gebruikers apprecieerden de eenvoud in gebruik, de oplaadmogelijkheden en de flexibiliteit in verplaatsingsgedrag die een elektrische fiets biedt.

Bij de federale overheid zijn ongeveer 70 000 voltijds-equivalenten (VTE) aan de slag. Het ambtenarenkorps verspreidt zich over het hele land, maar ook over verschillende gebouwen binnen dezelfde stad. Een goede mobiliteit tussen en binnen de verschillende Federale Overheidsdiensten (FODs) is noodzakelijk voor een vlotte en efficiŽnte werking. De dienstfiets en bij uitbreiding de elektrische dienstfiets kan aan deze mobiliteitsvraag tegemoet komen.

Ik had de staatssecretaris het volgende willen vragen:

1) Over hoeveel dienstfietsen beschikt de federale overheid? Graag een overzicht per overheidsdienst? Werd het gebruik van deze fietsen al geŽvalueerd? Zo ja, met welk resultaat? Zo neen, waarom niet en plant de staatssecretaris in de toekomst een evaluatie? Overweegt de staatssecretaris een uitbreiding van het aantal dienstfietsen?

2) Over hoeveel elektrische dienstfietsen beschikt de federale overheid? Graag een overzicht per overheidsdienst? Werd het gebruik van deze fietsen al geŽvalueerd? Zo ja, met welk resultaat? Zo neen, waarom niet en plant de staatssecretaris in de toekomst een evaluatie? Overweegt de staatssecretaris een uitbreiding van het aantal elektrische dienstfietsen?

3) Wordt samengewerkt met openbare verhuurprogramma's voor fietsen in bepaalde steden? Werd het gebruik van deze openbare verhuurprogramma's al geŽvalueerd? Zo ja, met welk resultaat? Zo neen, waarom niet en plant de staatssecretaris in de toekomst een evaluatie?

4) Hoe worden de contracten met de openbare verhuurprogramma's gesloten?

5) Kan er ook een systeem met raamcontract voor de aankoop van dienstfietsen worden opgesteld voor de federale overheid? Past de aankoop van elektrische dienstfietsen in zo'n systeem? Zo niet, op basis van welke argumenten motiveert de staatssecretaris deze keuze?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2013 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende ter kennis te brengen :  

Hieronder kan ik u alvast de gegevens meedelen die betrekking hebben op de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O en Fedict. De gegevens van de andere overheidsdiensten werden opgevraagd en worden u bezorgd van zodra ik hierover beschik.  

Voor de FOD P&O : 

1.        Er is een dienstfiets beschikbaar in het gebouw gelegen aan de Wetstraat 51. In december 2011 vond er een evaluatie plaats van het gebruik van deze dienstfiets toen het mobiliteitsplan van het gebouw werd opgesteld.  

De resultaten van deze evaluatie toonden aan dat de dienstfiets weinig gebruikt wordt (gemiddeld 1 verplaatsing per week). De redenen voor dit geringe gebruik, zoals aangehaald door de respondenten, zijn: de risico's verbonden aan het zich verplaatsen per fiets in de stad, de onmiddellijke nabijheid van het openbaar vervoer, een duidelijke voorkeur voor verplaatsingen te voet of het gebruik, door de personeelsleden, van hun eigen fiets.  

Sindsdien werden er intern nog een aantal informele evaluaties verricht. De verkregen resultaten lagen in dezelfde lijn als die van december 2011 en dat hoewel er een reeks acties plaatsvonden om het gebruik van de dienstfiets te bevorderen. 

2.         De FOD P&O bezit geen elektrische fiets. 

3.         Er is geen samenwerking met openbare verhuurprogramma's. 

4.         Er zijn geen raamcontracten met openbare verhuurprogramma’s afgesloten wat de FOD P&O betreft.  

5.      Enkele jaren geleden werd de optie om een raamcontract door een opdrachtencentrale af te sluiten met het oog op de aankoop van fietsen besproken in het Federaal Netwerkoverleg van Aankopers.

Dit netwerkoverleg komt negen maal per jaar samen en is samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke federale overheidsdienst, programmatorische overheidsdienst, van de Regie der Gebouwen, van de Federale Politie, van de Sociale Parastatalen en van het Interfederaal Korps van de inspectie van Financiën.

De resultaten van de enquête over de fietsen werden besproken in de vergadering van het netwerkoverleg van 29 april 2010.  

Er is besloten dat de administraties (vertegenwoordigd in het netwerk) over een voldoende aantal dienstfietsen beschikken.

Het aantal fietsen dat sommige administraties in een nabije toekomst wilden aankopen was evenwel veel te laag om een financieel voordeel te kunnen verwezenlijken. Er is overeengekomen dat het wenselijk is dat elke administratie zijn eigen dienstfietsen afzonderlijk aankoopt, in eigen beheer.

Er werd zowel gesproken over elektrische fietsen als over fietsen zonder elektrische motor. 

Voor Fedict : 

1.      Fedict – de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - beschikt niet over dienstfietsen. Bijna elk personeelslid heeft een abonnement voor het Brusselse streekvervoer MIVB, zodat korte verplaatsingen met metro, bus of tram kunnen gebeuren. 

2.      Ik verwijs naar het antwoord op vraag 1. 

3.      Fedict werkt niet samen met verhuurprogramma’s voor fietsen in bepaalde steden. 

4.      Deze vraag is niet van toepassing voor Fedict. 

5.      Deze vraag is niet van toepassing voor Fedict.