BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6749

de Fabienne Winckel (PS)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Bpost - Software - Landelijke gemeenten - Verzending huis-aan-huis - Verkeerde facturatie - Klacht
________
postdienst
plattelandsgebied
________
13/7/2012Verzending vraag
22/8/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6749 d.d. 13 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Naar verluidt heeft de bpost-software het aantal brievenbussen in landelijke gemeenten verkeerd berekend, met als gevolg dat kleine gemeenten meer moeten betalen voor de huis-aan-huisverzending.

Momenteel zou nog maar één gemeente een klacht hebben ingediend met betrekking tot alle verzendingen die in die gemeente zijn gebeurd sinds bpost de bewuste software voor de berekening gebruikt.

Volgens de burgemeester van die gemeente is de fout veroorzaakt door het feit dat de software geen rekening houdt met onbebouwde percelen.

Bpost zegt de zaak te onderzoeken om een oplossing te vinden. Ook zou het niet zo gemakkelijk zijn om die berekening te maken in landelijke gemeenten waar veel tweede verblijven gevestigd zijn.

1) Bevestigt de minister deze informatie?

2) Zo ja, moeten de gemeenten de facturen van bpost nakijken of zal bpost dit zelf intern doen voor alle gemeenten?

3) Zal bpost de te veel betaalde bedragen terugbetalen?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

Ik wil eraan herinneren dat de uitreiking van huis-aan-huiszendingen een commercieel product is van bpost. Dit product maakt geen deel uit van de universele dienstverlening of van de taken van openbare dienstverlening. Het product Distripost en de algemene voorwaarden ervan vallen niet onder de ministeriële bevoegdheid.

bpost deelt me de volgende informatie mee:

1) De vraag is duidelijk geïnspireerd door de situatie die zich in de gemeente Hamoir heeft voorgedaan.

Het huidige aanbod van Distripost baseert zich op een geografische selectie die gebaseerd is op de NIS-zones van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (Federale Overheidsdienst (FOD) Economie):

  • zone NIS-5 die overeenkomt met de grenzen van fusiegemeentes

  • zone NIS-6 die overeenkomt met de grenzen van de deelgemeentes (meestal de gemeentes vóór de fusie)

  • zone NIS-9 die overeenkomt met statistische wijken (bijvoorbeeld “stationswijk”).

Distripost biedt de mogelijkheid om huis-aan-huiszendingen uit te reiken die zich beperken tot een NIS-5- of een NIS-6-zone, maar niet tot een NIS-9-zone . De statistische wijken (NIS-9) zijn zeer moeilijk af te bakenen op het terrein. Meestal vormen de te bedienen brievenbussen slechts een deel van de ronde van de postbode. De eerste brievenbus van de wijk waar huis-aan-huiszendingen worden uitgereikt is zelden de eerste brievenbus van de ronde van de postbode (ze kan dus ook in het midden van de ronde voorkomen). Voor de postbode is het dus niet zo eenvoudig om het moment te bepalen waarop hij aan de uitreiking van huis-aan-huiszendingen moet beginnen (maken woningen op enkele honderden meters van een gehucht deel uit van de uitreikingszone of niet?). Bovendien kan éénzelfde wijk bediend worden door meerdere postrondes. bpost vertaalt dus de statistische wijken in postrondes die begrensd zijn tot de NIS-6-zone (waartoe de geselecteerde NIS-9-zone behoort). Zo kan bpost er zeker van zijn dat de brievenbussen van de geselecteerde NIS-9-zone bediend worden.

Concreet wil dat zeggen dat als er beslist wordt om uit te reiken in een wijk (bv. stationswijk, gedefinieerd als NIS-9) die in een NIS-6 ligt (bijvoorbeeld dorp X), bpost alle rondes die door de NIS-9 gaan (de stationswijk) zal selecteren en de zending zal uitreiken in alle brievenbussen van de geselecteerde rondes in de NIS-6-zone (dorp X).

Het Nationaal Instituut voor Statistiek onderscheidt 3 NIS-6 zones (deelgemeenten) in Hamoir: Hamoir, Comblain-Fairon en Filot. Het gemeentebestuur van Hamoir onderscheidt 4 zones (Hamoir, Filot, Fairon en Comblain la Tour). De twee laatste zones komen waarschijnlijk overeen met coherente leefzones in de gemeentes, maar bestaan blijkbaar administratief of statistisch gezien niet afzonderlijk, aangezien ze door de FOD Economie in het kader van de nationale statistieken zijn samengevoegd.

De uitreiking van huis-aan-huiszendingen in Fairon (omschreven als NIS-9) houdt dus in dat alle betrokken rondes (twee in dit geval) bediend worden, ook al worden ze uitgereikt in een deel van de brievenbussen van naburige gehuchten of dorpen (in Comblain-la-Tour, ook omschreven als NIS-9 en onder dezelfde NIS-6 als Fairon).

Zulke problemen komen niet voor wanneer het gaat om homogene uitreiking in een NIS-5-zone (fusiegemeente) of in een NIS-6-zone (gemeente vóór fusie).

De software die bpost gebruikt is wel degelijk correct. Die houdt rekening met de brievenbussen die werkelijk langs de straat staan. Onbebouwde percelen, percelen in opbouw, onbewoonde of tijdelijk onbewoonde percelen worden niet meegeteld in het aantal te bedienen brievenbussen. De databank wordt regelmatig herzien en aangepast aan de veranderingen die zich op het terrein voordoen.

2) bpost bevestigt me dat de klanten tijdens het plannen van de huis-aan-huiszending geïnformeerd worden over het aantal brievenbussen en dus over het aantal te leveren exemplaren. De klant is vrij om het aanbod te aanvaarden of te weigeren.

3) bpost voorziet geen terugbetaling omdat alle gefactureerde zendingen (812) werden uitgereikt.