BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
12 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6739

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Diaboloverbinding - Tarieven - Gebruikerstoelage - Alternatieven - Bijsturingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
luchthaven
plaatsbewijs
publiek-private samenwerking
reizigerstarief
spoorwegtarief
________
12/7/2012Verzending vraag
28/8/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6739 d.d. 12 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag 5-6452 antwoordde de minister:

"Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen naar het antwoord medegedeeld op de mondelinge vragen 12304 en 12316 in de commissie infrastructuur van de Kamer 12 juni 2012."

Aangezien mijn vraag en de vragen in de commissie infrastructuur een gelijkaardige titel en inleiding hebben, wil ik best begrijpen dat de minister er (verkeerdelijk) van uitging dat de vraagstelling ook helemaal dezelfde zou zijn. Ik wil er echter op wijzen dat ik ook vragen heb gesteld die in de voornoemde commissie helemaal niet werden beantwoord.

1) Werden met betrekking tot de tarieven en de gebruikerstoelage alternatieven overwogen? Zo ja, welke ? Op basis van welke argumenten werd er uiteindelijk voor de huidige regeling gekozen ? Welk voordeel had dit ten opzichte van de andere alternatieven? Beschouwt de minister dit nog steeds als de best mogelijk keuze?

2) Hoe lang zal deze regeling met betrekking tot de toeslag gelden en welke afspraken werden er hierover gemaakt (met de privépartners)? Bestaan er afspraken rond mogelijke verhogingen of verlagingen van dit tarief ? Zo ja, welke? Worden er regelmatig projecties gemaakt op basis van de reizigersaantallen en kan dit in de toekomst leiden tot bijsturingen?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :
  1. Bij de keuze voor de financiering van de Publiek-Private samenwerking (PPS) Diabolo, is door de overheid na analyse beslist om te opteren voor een overdracht van het “vraagrisico” naar de private partner, en dan te kiezen voor een gebruikerstoelage. De achterliggende redenen van de huidige regeling zijn voornamelijk:

  • Een project van deze uitzonderlijke omvang op dergelijke korte uitvoeringstermijn is niet betaalbaar met de jaarlijkse beschikbare middelen van de overheid.

  • Het vermijden van een bijkomende schuld van de overheidssector.

    Er is wel gekozen om de bijdrage van de reizigers binnen de perken te houden. Naast de bijdrage van de gebruikers is er ook een jaarlijkse bijdrage van Infrabel ten belope van 9 miljoen euro (geïndexeerd) en een bijdrage van de spooroperator.

  1. Deze regeling is voor de volledige duur van de concessie, met name vijfendertig jaar, en dit vanaf de voorlopige oplevering (8 juni 2012). Alle regelingen met betrekking tot de financiering van de privépartner zijn contractueel vastgelegd voor de komende vijfendertig jaar. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van deze infrastructuur wordt maandelijks nauwgezet opgevolgd. De resultaten zijn belangrijk voor de aflossing van de leningen aangegaan door de investeerders. Het tarief kan op vraag van de investeerders in beperkte mate herzien worden om de financiële haalbaarheid veilig te stellen over de looptijd van het PPS-contract.