BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
4 juli 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6690

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Banken - Verkooptechnieken - Misleidende reclame rond financiŽle producten - Zichtrekening - Maatregelen
________
bank
kredietinstelling
bankdeposito
bescherming van de consument
misleidende reclame
bankcontrole
________
4/7/2012Verzending vraag
25/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6690 d.d. 4 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een bank pakt uit met een zichtrekening waarop de bank zelf meteen 200 euro belooft te storten. Wie de kleine lettertjes slecht leest, mag de 200 euro vergeten en riskeert 48 euro beheerskosten per jaar. De klant moet zijn maandelijkse inkomsten (loon, pensioen of uitkering) van minstens 1 250 euro op de rekening domiciliŽren. De "bonus" van 200 euro wordt op de rekening gestort na ontvangst van de eerste storting van de maandelijkse inkomsten. De klant moet er tevens voor zorgen dat zijn spaargelden en beleggingen bij Citibank over een jaar minstens 10 000 euro bedragen. Als dat laatste niet het geval is behoudt de bank zich het recht voor om de toegekende voordelen te wijzigen en wordt een maandelijkse beheerskosten van vier euro aangerekend.

Deze verkooptechniek wordt bekritiseerd door het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS). Minder taalvaardige mensen, slechtzienden en mensen die gewoon de kleine lettertjes niet lezen riskeren aldus van een kale reis thuis te komen.

Ik heb hieromtrent dan ook volgende vragen :

1) Zijn dergelijk promoties compatibel met de regelgeving inzake de reclamevoering rond beleggingen en werden hieromtrent reeds klachten ontvangen bij de controleautoriteit (het FSMA) of de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst Economie? Kan u uitvoerig toelichten naar inhoud, aantal klachten en stand van zaken?

2) Is hier sprake van misleidende reclame en zo ja, hoe gaat men dergelijke manier van reclamevoering voor financiŽle producten in de toekomst preventief voorkomen?

3) Volstaat de huidige regelgeving inzake transparantie naar de consument, of zijn bijkomend maatregelen nodig? Zo ja, de welke?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2012 :

Ziehier het antwoord op de vraag van het geachte lid:

1. In tegenstelling tot reclame voor financiële producten zoals fondsen of openbaar aangeboden beleggingsinstrumenten, die aan specifieke regels en a priori toezicht door de FSMA is onderworpen, is de wervende reclame voor zichtrekeningen vandaag enkel onderworpen aan de algemene bepalingen van de wet marktpraktijken inzake misleidende en agressieve handelspraktijken en vanuit het standpunt van de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten voor wat betreft het achterliggende raamcontract dat de consument bij de opening moet ondertekenen. De wet marktpraktijken is van toepassing op alle producten en diensten, ongeacht hun aard.

De reclame rond de zichtrekening die Citibank momenteel voert, is dus te beoordelen vanuit het standpunt van de bepalingen van deze wetten. Dergelijke reclame heeft niets te maken met de regelgeving omtrent het voeren van reclame voor beleggingen.

De Federale Overheidsdienst (FOD)Economie heeft tot op heden nog geen klachten over deze reclameactie van Citibank ontvangen.De FSMA heeft ook geen klachten ontvangen, wat niet verwonderlijk is daar zij niet bevoegd is.

2. Er werd een onderzoek geopend door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Indien blijkt dat het aangeboden of te wijzigen raamcontract niet werd aangepast aan de dwingende bepalingen van de wet betalingsdiensten en/of indien de reclame misleidend zou zijn, of de regels inzake gezamenlijk aanbod werden miskend, zal de Algemene Directie Controle en Bemiddeling gepast optreden.

3. De huidige wetgevingen, en in het bijzonder de twee voormelde wetten zijn reeds duidelijk voor wat betreft de transparantie van de boodschappen en informatie die aan de consument moet verschaft worden.

Indien echter zou blijken, op basis van het onderzoek door de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, dat bijkomende maatregelen nodig zijn, zal ik niet aarzelen de gepast stappen te nemen.