BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
24 mei 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6311

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Treinongeval in Godinne - Infrabel - Schadevergoeding aan geŽvacueerde buurtbewoners - Stand van zaken - Kader
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
evacuatie van de bevolking
ongeval bij het vervoer
vergoeding
________
24/5/2012Verzending vraag
12/7/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6311 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van het treinongeval, een botsing van twee goederentreinen, in Godinne, ontving Infrabel 350 aanvragen tot schadevergoeding van geŽvacueerde buurtbewoners. Daarvan werden er al 220 dossiers goedgekeurd (op 22/5/2012). Iedere persoon ontvangt 500 euro.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel dossiers werden er uiteindelijk ontvankelijk verklaard en ontvingen de schadevergoeding van 500 euro?

2) Op welke criteria werden de ingediende dossiers gescreend en welke score of welke indicatoren werkten doorslaggevend voor een beslissing al dan niet voor toekenning?

3) Op welke basis werd het forfaitaire bedrag van 500 euro bepaald?

4) Wat met de schadeclaims die hoger of lager waren dan de forfaitaire 500 euro?

5) Beschikt Infrabel hieromtrent over een algemeen geldend kader toepasbaar in dergelijke omstandigheden? Zo ja, welk? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 12 juli 2012 :

Infrabel deelt me de volgende elementen mee:

  1. Op 30 mei 2012 heeft Infrabel 351 dossiers (één dossier per familie) goedgekeurd op 399 aanvraagdossiers. Een eerste schadevergoeding van 500 euro werd aldus aan 917 buurtbewoners toegekend.

  2. De schadevergoeding van 500 euro wordt toegekend om de morele schade te dekken. Zij wordt toegekend aan de bewoners, die in de veiligheidsomtrek van 500 meters zijn gedomiciliëerd, en ontruimd werden uit hun woonplaats van 11 tot 16 mei laatstleden ingevolge het ongeval.

  3. De vergoeding van 500 euro is als volgt berekend: 100 euro per dag evacuatie.

  4. Iedere persoon die zich op om het even welke andere schade kan beroepen dan de door de 500 euro gedekte morele schade, wordt voor deze schade schadeloosgesteld na voorlegging van bewijsstukken. Dit betreft zowel de bewoners gelegen in de veiligheidsomtrek van 500 meters, als deze gelegen buiten de veiligheidsomtrek van 500 meters, met inbegrip van de handelaars en zelfstandigen.

  5. De spoorwegongevallen en -incidenten worden effectief volgens procedures en met inachtneming van gelijkaardige regels behandeld.

    Evenwel is het spoorwegongeval van Godinne en de maatregelen die ingevolge laatstgenoemde moesten worden genomen, met name de evacuatie van de bewoners, van volkomen uitzonderlijke aard, en vereist dus het invoeren van een nieuw kader voor de behandeling van de schadelijke gevolgen van laatstgenoemde.