BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
30 augustus 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-62

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
________
opwarming van het klimaat
reis
ministerie
emissiehandel
vermindering van gasemissie
luchtvervoer
vervoer per spoor
emissierechten
Protocol van Kyoto
ecologische voetafdruk
________
30/8/2010Verzending vraag
15/12/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-52
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-53
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-54
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-55
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-56
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-57
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-58
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-59
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-60
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-61
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-63
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-64
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-65
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-66
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-67
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-68
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-69
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-70
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-71
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-72
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-62 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 gaf de minister van Klimaat en Energie aan dat hij een rondzendbrief voorbereidt ter attentie van de Belgische regeringsleden waarin hij hen aanmaande om meer gebruik te maken van de trein.

Verontwaardigd stelde de excellentie immers vast dat de Belgische regeringsleden en de leden van de beleidscellen jaarlijks ongeveer 6 500 heen- en terugvluchten maken. Met de hierbij gepaard gaande 13 000 ton CO2-uitstoot is de overheid een grote luchtvervuiler. De minister van Klimaat en Energie noemde de impact hiervan op het milieu aanzienlijk.

In een rondzendbrief stelde hij voor om bij korte verplaatsingen (tot driehonderd kilometer) niet langer gebruik te maken van een vliegtuig. Voor langere verplaatsingen geldt de tienurenregel. Overal waar men binnen de tien uur met de trein kan geraken moet volgens de rondzendbrief ook gebruik worden gemaakt van de trein.

In 2008 hadden de ministers van Klimaat en Energie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid instructies uitgevaardigd waarbij de ambtenaren van de betrokken departementen verplicht worden de trein te nemen voor alle bestemmingen die zich op minder dan driehonderd kilometer afstand bevinden (Londen, Parijs, Amsterdam, Keulen, ...) en dat de trein ook de voorkeur zal krijgen voor grotere afstanden die per trein kunnen worden bereikt in minder dan tien uur (bijvoorbeeld de steden in Zuid-Frankrijk, Zwitserland, ).

Voor de verplaatsingen die toch per vliegtuig moeten gebeuren, wordt de uitstoot geneutraliseerd door de aankoop van certificaten bij compensatieprogramma's of door de aankoop en de annulatie van emissierechten op basis van het Europese emissiehandelssysteem of van het Protocol van Kyoto.

De minister van Klimaat en Energie liet weten het initiatief te willen uitbreiden tot alle regeringsleden en het personeel van de federale overheidsdiensten (FOD) en de programmatorische federale overheidsdiensten (POD) en de instellingen van openbaar nut. Een principebeslissing in die zin werd genomen en een werkgroep werd opgericht, doch binnen de groep werd nog geen akkoord bereikt.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Heeft u of hebben leden van uw administratie of beleidscel in 2008 en 2009 gebruik gemaakt van een vliegtuig voor verplaatsingen binnen een straal van driehonderd kilometer? Zo ja, hoeveel keer en bent u van plan om het gebruik ervan te reduceren?

2) Wat vindt u van het principe dat de regeringsleden en de departementen en FOD's die onder hun bevoegdheid vallen de trein moeten nemen voor alle bestemmingen in het buitenland die zich op minder dan driehonderd kilometer afstand bevinden? Kan u dat uitvoerig toelichten?

3) Wordt dat systeem nu reeds toegepast door de uzelf en de FOD's, beleidscellen en departementen waarvoor u bevoegd bent? Zo neen, waarom niet?

4) Wat vindt u van het principe dat als de verplaatsing toch per vliegtuig moet geschieden, de uitstoot moet worden geneutraliseerd?

5) Past u dit principe persoonlijk reeds toe en passen de departementen, de beleidscellen en de FOD's waarvoor u bevoegd bent dit reeds toe? Zo ja, hoeveel heeft dit reeds gekost en wat is de geschatte meerkost op jaarbasis?

6) Zo niet, waarom past u het principe van de neutralisering van de verplaatsingen per vliegtuig niet toe?

7) Is u het eens met de stelling dat de regering inzake het klimaat een voorbeeldfunctie moet vervullen, net als het Parlement?

Antwoord ontvangen op 15 december 2010 :

1) Ten gevolge van mijn instructies, dd. 22 april 2008, wordt voor de verplaatsingen van mijn administraties (DG Leefmilieu, DG Energie et Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling) en mijn beleidscel binnen een straal van 300 km geen gebruik meer gemaakt van het vliegtuig.

2) De rationalisatie van de verplaatsingen per vliegtuig van de federale ambtenaren , de toevlucht tot de trein, indien mogelijk, en de compensatie van de uitstoot van broeikasgassen schijnen priortaire maatregelen te zijn.

3) Het systeem wordt toegepast in mijn administraties , alsook in mijn beleidscel. Elke afwijking van deze regel dient gemotiveerd. Het is vanzelfsprekend dat deze bepalingen worden toegepast rekening houdend met het aanvangsuur van de vergaderingen en de verplichting om aanwezig te zijn op bepaalde evenementen, maar ook met toegankelijkheid van de diverse vormen van transport in verhouding met de woonplaats van de betrokken ambtenaar, alsook zijn eventuele familiale verplichtingen.

4) De verplichting tot het neutraliseren en compenseren van de CO2 uitstoot met betrekking tot vliegtuigvluchten van de personeelsleden, lijkt mij te vallen onder de voorbeeldfunctie van de overheidsdiensten en zou zonder twijfel moeten bijdragen aan het ontmoedigen van vervuilende verplaatsingen. Deze compensatie dient de principes van duurzame ontwikkeling te respecteren. Hiervoor kan verwezen worden naar de Gold Standaard, waarvan de doelstelling niet uitsluitend bestaat in het verzekeren van de compensatie van projecten tot een vermindering van broeikasgassen. Tevens dient een bijdrage geleverd te worden aan de aanmoediging van een duurzame ontwikkeling in de regio van het project.

5) De Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling compenseert haar CO2 emissies vanaf 2010.

Sinds juli 2008 wordt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketel en Leefmilieu voor elke verplaatsing per vliegtuig emissierechten betaald.

- In 2008 werden, globaal voor de FOD VVVL, 539 zendingen gemaakt per vliegtuig , waarvoor de FOD compensatiekosten heeft gestort ten bedrage van 5 343 euro.

- In 2009 werden , globaal voor de FOD, 579 zendingen gemaakt per vliegtuig, waarvoor de FOD VVVL compensatiekosten heeft gestort ten bedrage van 5 478 euro.

De FOD heeft om deze reden al een aantal Certificaten mocht ontvangen wegens "klimaatneutraal vliegen".

Kostprijs van deze emissierechten wordt gecompenseerd door het reizen per trein , dat meestal toch goedkoper is dan het reizen per vliegtuig

Dit principe wordt niet toegepast binnen de FOD Economie, die valt onder de bevoegdheden van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.

6 en 7) Ik heb meermaals aan de Ministerraad voorgesteld om de verplaatsingen met het vliegtuig van zowel de federale administraties als de leden van de regering te compenseren. Tot op heden genoot dit voorstel nog geen eenparigheid.