BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
13 april 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6066

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking - Consultatieplatformen- Werking - Gendermainstreaming
________
ontwikkelingshulp
openbare raadpleging
________
13/4/2012Verzending vraag
9/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6066 d.d. 13 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Binnen de administratie Ontwikkelingssamenwerking (DGD) bestaan er verschillende zogenaamde consultatieplatformen voor overleg met het middenveld over verschillende thema's zoals gezondheid en tropische geneeskunde, educatie/opvoeding, vrede/veiligheid, voedselveiligheid, platformen genaamd beCause Health, EducAid, GRAPAX.

Graag stelde ik de volgende vragen aan de minister:

1. Hoeveel platformen zijn er en welke thema's behandelen ze?

2. Hoe zijn die overlegplatformen samengesteld? Graag kreeg ik deze gegevens opgedeeld per geslacht, taalgroep en categorie van organisatie (universiteit, ngo, vrouwenorganisatie, vredesbeweging,ů).

3. Wat is/zijn de functie/s of taken van deze overlegplatformen?

4. Welke budgetten en werkingsbudgetten zijn (de laatste drie jaar) besteed aan de werking en activiteiten van deze platformen? Graag een overzicht per platform en per jaar.

5. Worden er verslagen of jaarrapporten bijgehouden van de activiteiten en output/producten van deze platformen? Waar kunnen ze worden geconsulteerd? Staan ze op de website van DGD?

6. Op welke manier wordt binnen dit overleg verzekerd dat een genderperspectief ge´ntegreerd wordt in de activiteiten en het werk van deze platformen, zoals vereist door de wet op de gendermainstreaming van 12 januari 2007? Kan u dit zeer concreet en gedetailleerd toelichten?

7. Kunt u een overzicht geven van de output/publicaties/producten van deze platformen in de laatste twee jaar?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :

Thans zijn er vier platformen waar DGD op een of andere manier mee in overleg gaat.

 1. Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is geen formeel door de DGD gesteund overlegplatform. Het is een informele groep die, op initiatief van ECPAT België, Plan België en UNICEF België, kennis rond kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking samenbrengt. Het Platform organiseert allerlei activiteiten rond kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. De leden zijn enkele Belgische NGO’s, onderzoekscentra en experten.

  DGD is geen lid van Platform en heeft er ook geen formele band mee, maar er is wel al informeel overleg geweest, en het is de bedoeling dit in de toekomst verder te zetten. Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking wordt ook uitgenodigd bij consultaties met het middenveld in het kader van de voorbereiding van de indicatieve samenwerkingsprogramma’s.

  Voor meer informatie kunt u terecht op de blog van het platform:

  http://kinderrechteninontwikkelingssamenwerking.wordpress.com/

 2. Het platform Be-Cause Health.

  Be-Cause Health is geen platform van DGD, wel steunt DGD het platform via het raamakkoord met het ITG waar jaarlijks 40 000 euro aan het platform worden overgemaakt.

  DGD treed op als een soort observator en neemt deel aan de algemene raad, de stuurgroep en zes van de acht werkgroepen.

  Be-cause health is een informeel en pluralistisch platform, dat openstaat voor institutionele en individuele leden, actief en geïnteresseerd in internationale gezondheid en gezondheidszorg.

  Be-cause health brengt de meeste actoren met elkaar in contact. De leden zijn:

 • Belgische academische instellingen, diensten, scholen voor volksgezondheid.

 • Belgische medische (en verwante) ontwikkelingsorganisaties, ngo's en studiebureaus.

 • Overheidsdiensten betrokken bij medische ontwikkelingssamenwerking en internationale gezondheidszorg.

 • Partnerorganisaties in het Zuiden.

 • Organisaties en verenigingen die ontwikkelingssamenwerking niet als hoofddoel hebben, maar waarvan het mandaat raakvlakken heeft met internationale gezondheidszorg.

  De wergroepen bestrijken voor het ogenblik de volgende thema’s:

 • Toegang tot kwalitatieve geneesmiddelen.

 • Gezondheidspersoneel.

 • Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten.

 • People-Centred Care.

 • Sociale Bescherming.

 • Sociale Determinanten van Gezondheid.

 • Centraal-Afrika.

 • HIV/AIDS.

  Verdere uitgebreide informatie op hun site: http://www.be-causehealth.be/nl

 1. Het platform Educaid.be.

  Educaid.be staat open voor institutionele en individuele leden die actief zijn in de onderwijs- of vormingssector binnen de ontwikkelingssamenwerking. Deze leden vormen een breed draagvlak van mensen en publieke of privé structuren die geïnteresseerd zijn in de een of andere activiteit van het platform. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Belgische organisaties, waaronder vijf NGO’s en zes CSO, vier overheidsgerelateerde instellingen, acht universitaire en andere vormingsinstellingen en één internationale organisatie, die ontwikkelingssamenwerking als hoofddoelstelling hebben, en van wie een belangrijk deel van de activiteiten gericht is op onderwijs en vorming in het Zuiden.

  Deze organisaties duiden zelf hun vertegenwoordigers aan voor de verschillende overlegorganen. Het geslacht en de taalrol hangt dus vaak af van de aangeduide persoon in functie van de opgelegde opdracht. In de vergaderingen is er steeds een evenwichtige vertegenwoordiging man – vrouw aanwezig.

  De algemene doelstelling van het platform bestaat eruit de kracht van elke organisatie te versterken, advies aan het Belgische beleid rond onderwijs en ontwikkelingssamenwerking te geven zodat we als geheel van Belgische actoren een meer effectieve bijdrage leveren aan onderwijs in ontwikkelingslanden.

  VVOB en APEFE krijgen financiering voor dit overlegplatform Educaid.be via hun ingediend meerjaren Programma 2011-2013. Hiervoor werd 137 900 euro voorzien in het budget VVOB over de drie jaar en een gelijkaardig bedrag binnen het MJP 2011-2013 van APEFE.

  VVOB en APEFE zijn verplicht jaarlijks een verslag in te dienen over al hun activiteiten van het gesubsidieerde programma. Het eerste verslag van het lopende MJP zal ingediend worden op 30 april 2012 bij DGD.

  De Basistekst voor dit platform vermeldt uitdrukkelijk het kader van hun werkterrein, nl. de Doelstellingen van Dakar inzake onderwijs. Artikel 4 en 5 hierin behandelt o.m. een gender perspectief.

  U kan alle informatie over hun activiteiten en output vinden op www.educaid.be

 2. De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling is niet echt een platform, omdat het een officiële adviescommissie is, maar deze commissie vervult ook een rol als overlegplatform met de administratie voor het transversaal thema “genre”.