BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
2 maart 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5781

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CEBEDEM) - Werking - Middelen - Personeel
________
muziek
documentatiecentrum
begroting
Nationale Loterij
________
2/3/2012Verzending vraag
23/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5781 d.d. 2 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie (CEBEDEM) krijgt jaarlijks werkingssteun uit de begroting van de POD Wetenschapsbeleid. Daarnaast ontvangt CEBEDEM ook nog middelen van de Nationale Loterij.

Met dit geld moet CEBEDEM de volgende doelstellingen uitvoeren:

- Het Belgische muziekleven ontwikkelen en bevorderen, zowel in BelgiŽ als in het buitenland, meer bepaald door steun aan werken van hedendaagse Belgische componisten.

- Een bibliotheek en een muziekdocumentatiebureau oprichten en onderhouden.

Graag stel ik u hierbij de volgende vragen:

1) Kunt u mij zeggen over welke middelen CeBeDem beschikte in 2010 en 2011 (uit uw begroting en de Nationale Loterij) en hoe CeBeDem de door haar ter beschikking gestelde middelen aanwendt om de doelstellingen uit te voeren? Welke werkingsmiddelen krijgt CeBeDem dit jaar?

2) Hebt u er zicht op of CeBeDem haar opdracht voldoende realiseert?

3) Hoeveel personeelsleden (voltijdse equivalenten) heeft CeBeDem momenteel in dienst? Waar zijn deze tewerkgesteld? Hebt u zicht op hun jobinhoud?

4) Kunt u toelichten hoe de raad van bestuur van CeBeDem is samengesteld?

5) Is er controle vanuit de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid op de manier waarop CeBeDem de door de geachte minister ter beschikking gestelde middelen beheert?

6) Hoeveel bezoekers (jaarlijks) telt de bibliotheek van CeBeDem? Idem voor het muziekdocumentatiebureau?

7) Plant u een evaluatie van de werking van CeBeDem? Vindt u het bijvoorbeeld correct dat deze vereniging zonder winstoogmerk (vzw) voornamelijk commerciŽle activiteiten ontplooit en daarvoor gesubsidieerd wordt?

8) Vindt u het bestaan van CeBeDem nog noodzakelijk nu er in Vlaanderen en WalloniŽ (denk maar aan Muziekcentrum Vlaanderen) organisaties bestaan die perfect dezelfde taken (kunnen) uitvoeren? De verschillende instellingen kunnen dan wel complementair zijn, toch lijkt mij de werking niet onder de federale bevoegdheden te vallen.

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op haar vraag.

 1. In 2010 ontving het CeBeDeM 267 000 euro van Belspo en 34 000 euro van de Nationale Loterij. In 2011 kende Belspo exact dezelfde begroting (267 000 euro) toe, maar deze werd tot nu toe nog niet bepaald. De Nationale Loterij heeft op haar beurt nog niet geantwoord op de subsidieaanvraag, die haar voor 2011 werd overgemaakt. Het CeBeDeM wendt deze middelen hoofdzakelijk aan om de personeelskosten en de huur van lokalen te dekken en houdt zich daarbij strikt aan zijn statuten.

 2. Hoewel het CeBeDeM getroffen werd door de crisis en te kampen heeft met lagere inkomsten en hogere kosten, vervult het ten volle zijn opdracht. Sinds elf jaar kreeg het centrum geen enkele klacht over zijn voortreffelijke dienstverlening en wij stellen zelfs vast dat er steeds vaker een beroep op wordt gedaan. Zo steeg het aantal ontleningen in 2010 met 30 % tegenover 2009. En in 2011 steeg het gebruik van het repertoire opnieuw met 29 %.

 3. Het CeBeDeM stelt momenteel 5,2 voltijdse equivalenten te werk met een contract van onbepaalde duur. De taak van elk van hen staat duidelijk vermeld in de jaarverslagen: directeur, bibliothecaris, reproductieverantwoordelijke, reproductieassistente, boekhouder en secretaresse. Aanwerving gebeurt slechts als er een betrekking vrijkomt. De laatste tien jaar werden twee personen aangeworven: de secretaresse reageerde op een kleine advertentie in De Standaard en de bibliothecaris werd gevonden via de Forem.

 4. De Raad van Bestuur bestaat uit vooraanstaande figuren uit de klassieke Muziek, hoofdzakelijk componisten en musicologen. Daarbij wordt gewaakt over het taalevenwicht en de communautaire afwisseling van de achtereenvolgende voorzitters. Momenteel bestaat de Raad uit: prof. Jan Corbet (Voorzitter), ridder Jacques Leduc (Ondervoorzitter), de heer Daniel Absil, de heer. Kamiel Cooremans, de heer. Marc Hermant, de heer. Jean-Marie Simonis, de heer. Johan Verminnen en de heer. Wilfried Westerlinck.

 5. De controle door Belspo verloopt jaarlijks in verschillende stappen: onderzoek van een budgettaire schatting, een voorafbeelding van de begroting, de eigenlijke begroting, de driemaandelijkse exploitatierekeningen en ten slotte de jaarrekening en uiteraard het jaarverslag.

 6. De opdracht van het CeBeDeM bestaat erin hedendaagse Belgische componisten te promoten, zowel in België als in het buitenland. Het richt zich dus op een professioneel publiek (uitvoerders, ensembles, orkesten, wedstrijden) dat zich niet noodzakelijk ter plaatse begeeft om op zijn diensten een beroep te doen: het is geen museum, noch een vrij toegankelijke bibliotheek aangezien het om muziekpartituren gaat en niet om boeken. In 2011 werden 36 orkestwerken gehuurd. 36 lijkt misschien weinig, maar dat betekent dat dankzij het CeBeDeM36 orkestwerken van Belgische componisten zijn uitgevoerd: dat zijn drie werken per maand! Wat kamermuziek betreft, werden 260 werken ontleend, 335 geraadpleegd, 286 ter promotie aangeboden en 949 geautoriseerde kopieën over de hele wereld verkocht. In totaal gaan er elke werkdag dus bijna tien werken van Belgische klassieke componisten bij het CeBeDeM de deur uit, hun publiek tegemoet. Voorts beantwoordt het CeBeDeM jaarlijks een duizendtal vragen over beheerde werken.

 7. De commerciële activiteiten van het CeBeDeM zijn verwaarloosbaar. 80 % van de verhuurbedragen vloeit jaarlijks naar de componisten of hun erfgenamen. Verkoop vertegenwoordigt minder dan 6,5 % van de inkomsten. Dat is overduidelijk een bijkomstige commerciële activiteit. Bovendien kan iedere componist die door het CeBeDeM wordt uitgegeven te allen tijde elk werk door een commerciële uitgever laten uitgeven.

 8. Die structuren zijn een aanvulling. Muziekcentrum Vlaanderen, bijvoorbeeld, munt uit in zijn opdracht en werkt samen met het CeBeDeM. Maar het CeBeDeM is gespecialiseerd in klassieke muziek, terwijl zijn collega zich toelegt op jazz en variété. Anderzijds beperkt Muziekcentrum Vlaanderen zich tot de Vlaamse Gemeenschap sinds de jaren vijftig terwijl het CeBeDeM de drie gewesten bestrijkt sinds het einde van de negentiende eeuw.

  Hun diensten zijn ook erg verschillend: het Muziekcentrum produceert cd's terwijl het CeBeDeM partituren uitgeeft of orkestmaterialen verhuurt. Het volstaat om de statuten, de jaarverslagen of zelfs de websites te vergelijken om te begrijpen dat het niet om dezelfde doelstelling, noch om hetzelfde publiek, noch om dezelfde instrumenten gaat. Tal van componisten genieten tegelijkertijd van de voortreffelijke dienstverlening van beide centra.

  Het federale niveau afschaffen zou een diepgaande herstructurering van de communautaire instellingen en een versnippering van de middelen inhouden en zou de aan de musici en orkesten opgelegde handelingen bovendien ingewikkelder maken.