BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
10 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5623

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Belgacom - Personeel - Thuiswerk
________
Proximus
werk op afstand
________
10/2/2012Verzending vraag
14/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5623 d.d. 10 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Quasi in alle sectoren behoort thuiswerken van het personeel tot de geplogenheden. De federale overheidsbedrijven volgen deze trend, maar niet allemaal in het zelfde ritme.

Hierover volgende vragen:

1)Beaamt de geachte minister dat het werk van vele personeelsleden van Belgacom zich prima leent tot thuiswerken?

2) Kan hij een gedetailleerd overzicht geven van de mate waarin de medewerkers (a) de mogelijkheden krijgen en (b) deze ook effectief invullen door thuiswerk, jaarlijks sinds 2006? Hoe evalueert en apprecieert hij deze ontwikkelingen?

3) Wie beslist of de medewerkers de mogelijkheden tot thuiswerk krijgen? In welke mate kan de geachte minister hier bindende richtlijnen verstrekken?

4) Welke concrete spelregels gelden voor het thuiswerk van de medewerkers, onder andere met bereikbaarheid, combinatie met aanwezigheid van jonge kinderen, vergoedingen voor energie- en telefoon- en internetkosten enz.?

5) Bestaan er onderzoeksgegevens over de kwaliteit, de prestaties, de arbeidstevredenheid enz. in verband met dit thuiswerk? Kan de geachte minister de resultaten hiervan als synopsis verstrekken?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1. Belgacom deelt me mee dat heel wat inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat elke medewerker zijn beroeps- en privéleven harmonieus kan combineren. Eén van de doelstellingen in dat kader is ongetwijfeld in te spelen op de dagelijkse verplaatsing tussen woon- en werkplaats.

Sinds 2004 biedt Belgacom haar medewerkers in dat kader de mogelijkheid te telewerken in speciaal daartoe uitgeruste satellietkantoren (290 werkposten verspreid over 25 sites).

Het is de bedoeling de medewerkers de kans te bieden dichter bij huis te werken in een rustige e-omgeving en mobiliteitsproblemen in Brussel te vermijden.

2. Telewerk is uitsluitend mogelijk in de satellietkantoren die de Belgacom Groep speciaal daarvoor ter beschikking stelt. Volgens de interne regels van Belgacom is telewerk ten huize van de werknemers niet toegestaan.

Het aantal satellietkantoren is uitgebreid van 4 in 2004 tot 25 in 2011. Dit aantal dekt momenteel zo goed als volledig de behoeften van de werknemers die regelmatig dichter bij huis willen werken. Belgacom is permanent begaan met de invulling van deze behoeften, evalueert zeer regelmatig het aantal en de capaciteit van de satellietkantoren en zal ze indien nodig uitbreiden.

De bezettingsgraad van deze satellietkantoren bedraagt momenteel 60% en ongeveer tweeduizend medewerkers hebben de toelating te telewerken.

3. Zoals hierboven aangegeven, laat Belgacom telewerk uitsluitend toe in satellietkantoren en niet thuis bij de werknemers.

Er werden interne regels vastgelegd met betrekking tot de reglementering van telewerk, meer bepaald:

- De werknemers van Belgacom mogen telewerken in satellietkantoren indien hun functie dat toelaat en met de toestemming van hun rechtstreekse hiërarchische meerdere. De hiërarchische meerdere dient daartoe rekening te houden met de aard van de functie en de algemene werkorganisatie.

- Een departement of een team kan bepalen wanneer telewerk niet is toegelaten om organisatorische redenen.

- De medewerkers dienen op vrijwillige basis akkoord te gaan met de mogelijkheid dichter bij huis tewerken in het kader van SatelliteTeleworking. Bijgevolg dient het betrokken personeelslid zelf het initiatief om te telewerken te nemen.

- De frequentie van het telewerk wordt vastgelegd in overleg tussen het betrokken personeelslid en zijn hiërarchische meerdere. Telewerk mag in halve dagen uitgevoerd worden, maar mag nooit twee dagen per week overschrijden.

- Noch de toelating telewerk uit te voeren, noch de maximale overeengekomen frequentie vormt een absoluut recht.

- De toelating om te telewerken dient steeds te worden bekrachtigd door een “teleworkingovereenkomst”; het gaat om een overeenkomst van onbepaalde duur.

- De teleworkingovereenkomst houdt geenszins een wijziging in van de andere arbeidsvoorwaarden, noch van het statuut van het personeelslid. Ze heeft dus geen impact op het uurrooster of het loon en er is ook geen bijkomende tussenkomst in de vervoerskosten voorzien.

- De vaste werkplaats blijft de officiële standplaats van het personeelslid.

4. Niet van toepassing aangezien de interne regels van Belgacom telewerk ten huize van de werknemers niet toelaten. Telewerk is alleen toegestaan in de satellietkantorendie speciaal daartoe door de Belgacom Groep ter beschikking worden gesteld.

5. Sinds 2005 werden geen analyses meer gemaakt.