BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
1 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5466

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
________
Nederland
niet-gouvernementele organisatie
gift
belastingaftrek
ondernemingsdirecteur
loon
economische ethiek
________
1/2/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5466 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het eerder antwoord van de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn Steven Vanackere op mijn schriftelijke vraag 5-4970 die aangaf dat u bevoegd bent om deze vraag te beantwoorden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs onderzoek uitvoeren naar de directiesalarissen van ontwikkelingsorganisaties. Hierbij werd de focus gelegd op organisaties die meer dan een half miljoen euro subsidie ontvangen. Voor die organisaties bepaalt het ministerie een maximum salaris van een directeur. In 2009 was dit 121 000 euro, exclusief vakantietoeslag. De aanleiding hiervoor zijn de naar verluidt bijzonder hoge salarissen bij het Nederlandse rode kruis en ontwikkelingsorganisatie SNV, wat heel wat politieke en maatschappelijke ophef veroorzaakte. Volgens het jaarverslag 2009 van SNV verdiende de directeur 155 072 euro, en bij het rode kruis was dit 141 828 euro.

Mijn vragen aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op dit Nederlands initiatief en kan u aangeven of u een doorlichting van de verloning van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen genegen bent?

2) Heeft men in BelgiŽ reeds onderzoek gevoerd naar de salarissen aan hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Zo ja, op basis van welke criteria werd dit onderzoek gepleegd, en kan u uitvoerig toelichten? Zo niet, bent u van plan gelijkaardig onderzoek op te starten?

3) Kan u aangeven hoe u de transparantie gaat verhogen wat betreft verloningsbeleid alsook wat betreft de algehele balans, de resultatenrekening en de werkingskosten van hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen en bent u bereid erop aan te dringen dat de lonen van de bestuurders en de leden van het topmanagement worden bekend gemaakt? Kan u elk onderdeel van deze vraag gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :
  1. De Belgische reglementering voorziet op dit ogenblik niet in dergelijke doorlichting.

  2. Geen weet van een algemeen onderzoek naar de salarissen in hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen.

    Volgens de regelgeving die van toepassing is voor niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, is de subsidieerbare loonkost = het bruto bedrag van het loon + vakantiegeld + eindejaarspremie + verplichte bijdragen. Het loon volgt de loonbarema’s van de federale ambtenaren. In het kader van de controle op de verantwoording van de subsidie (van de organisatie in kwestie), worden dan op basis van steekproeven, nagegaan of de reglementering wordt gerespecteerd. Er bestaat geen regelgevend kader dat betrekking heeft op de salarissen die buiten de subsidie worden betaald.

  3. De vraag is mij niet duidelijk. Wat wordt bedoeld met “de transparantie verhogen wat betreft de balans, de resultatenrekening en de werkingskosten”?

    Mogelijk interessant om informatie uit te wisselen met de Fedeerale OverheidsdienstFOD Fin. Deze FOD controleert immers op regelmatige basis elke organisatie die een erkenning heeft om fiscale attesten af te leveren. Zij verifiëren of de normen qua kosten voor algemeen beheer en fondsenwerving gerespecteerd worden.