BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
25 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5374

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Regularisatiecampagne 2009 - Stand van zaken - Evaluatie
________
politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
25/1/2012Verzending vraag
14/6/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5373
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5374 d.d. 25 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 19 juli 2009 stelde de overheid criteria vast voor de regularisatie van het verblijf van mensen zonder papieren. Om in aanmerking te komen voor regularisatie, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn. De eerste groep zijn de mensen die in lange procedures gezeten hebben. De tweede categorie zijn de mensen die verankerd zijn in de samenleving, de taal spreken en ook uitzicht hebben op een tewerkstelling. De derde groep tot slot zijn mensen die over een arbeidscontract hebben. Na het vastleggen van deze criteria volgde een regularisatiecampagne die mensen toeliet een aanvraag tot regularisatie in te dienen tussen 15 september en 15 december 2009. Volgende vragen hebben betrekking op deze periode:

1) Hoeveel dossiers voor regularisatie werden tussen 15/9/2009 en 15/12/2009 ingediend?

2) Hoeveel van die dossiers werden geweigerd? Welke waren de belangrijkste redenen van weigering?

3) Hoeveel dossiers werden toen goedgekeurd? Op hoeveel personen hadden deze dossiers betrekking? Wat waren de belangrijkste redenen van goedkeuring?

4) Hoeveel van de geregulariseerde personen zijn er vandaag aan het werk? Hoeveel van hen zijn afhankelijk van steun?

5) Hoeveel dossiers zijn van die periode nog in behandeling, dus onbeslist?

6) Hoe evalueert u de regularisatiecampagne van 2009? Welke zijn de positieve punten? Welke knelpunten?

Antwoord ontvangen op 14 juni 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag. 

Vooreerst wens ik te herhalen dat, zoals u weet, de instructie van 19 juli 2009 werd vernietigd door de Raad van State. Ik benadruk dat de Dienst Vreemdelingenzaken de arresten van de Raad van State respecteert. De aanvragen ingediend tijdens de periode 15 september 2009 en 15 december 2009 kunnen bijgevolg vanuit een juridisch standpunt niet onderscheiden worden van andere regularisatieaanvragen die worden ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980. 

1) Aangezien de aanvragen die werden ingediend tijdens deze periode op basis van de instructie van 19 juli 2009 vanuit een juridisch standpunt niet kunnen onderscheiden worden van de andere regularisatieaanvragen die worden ingediend op basis van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, want de instructie heeft de wet niet gewijzigd, zijn er geen statistieken die deze aanvragen onderscheiden. Bovendien, zijn vele aanvragen die in toepassing van de instructie van 19 juli 2009 werden ingediend, na de termijn voor indiening bij de Dienst Vreemdelingenzaken toegekomen, aangezien een woonstcontrole diende plaats te vinden en dat de gemeente ook een advies kon geven betreffende de aanvraag. In de grootsteden, heeft deze woonstcontrole tijd gevraagd zodat het aantal aanvragen die ingediend werd tijdens deze periode niet echt relevant is.     

2) Aangezien de instructie regularisatiecriteria bevatte die al in voege waren (lange asielprocedure, ouder van Belgische kinderen, enz.), is het onmogelijk om het aantal weigeringen te geven op basis van de instructie. Het is daarentegen wel mogelijk om het aantal dossiers weer te geven die in toepassing van het punt 2.8 (duurzame lokale verankering) werden geweigerd. In het totaal werden 8 649 dossiers geweigerd op basis van het punt 2.8. van de instructie (4 547voor het punt 2.8.A en 4.102 voor het punt 2.8.B.  

3) In het totaal hebben 12 780 dossiers een gunstige beslissing gekregen op basis van her criterium duurzame lokale verankering en 2 702 (punt 2.8.B) op basis van duurzame lokale verankering en een werkcontract. Deze criteria betroffen 22 278 personen maar ongeveer 43 000 personen werden geregulariseerd. De motieven voor de regularisatie zijn vanzelfsprekend het feit dat de voorwaarden gesteld in de instructie vervuld waren.  

4) Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal geregulariseerde personen die financieel gesteund worden door een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). De statistieken waarover de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie beschikt zijn gebaseerd op reële uitbetalingen. In de betreffende terugbetalingsprocedure worden er weliswaar een aantal specifieke categorieën onderscheiden, maar dat onderscheid is afhankelijk van het soort steun dat kan betoelaagd worden en niet van de reden van het verworven statuut. Er kunnen derhalve geen statistische gegevens verschaft worden die enkel betrekking hebben op de groep van geregulariseerde personen.

Eveneens beschik ik over geen gegevens omtrent het aantal geregulariseerde personen die momenteel aan het werk is. 

5) Het aantal dossiers die nog moeten onderzocht worden is moeilijk te bepalen aangezien zoals gesteld in mijn antwoord op uw eerste vraag, mijn diensten geen gedifferentieerde statistieken hebben bijgehouden voor de aanvragen op basis van de instructie.