BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
16 januari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5267

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de minister van Landsverdediging
________
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
________
gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
________
16/1/2012 Verzending vraag
17/2/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3192
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5267 d.d. 16 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2012 :

Mevrouw de Voorzitter, gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door u gestelde vragen.

1.     Binnen Defensie zijn de Departementale Raad van beroep en de Stagecommissie onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid.  

2.     Beide adviesorganen zijn samengesteld zoals voorzien in het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en bestaan uit een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. De afdelingen worden hernieuwd indien één der assessoren of leden niet langer kan zetelen ten gevolge van een overplaatsing naar een ander departement, door oppensioenstelling of door overlijden. In voorkomend geval worden de afdelingen opnieuw samengesteld volgens de bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit. De gevraagde elementen betreffende deze twee adviesorganen zijn hernomen in de tabel in bijlage bij dit antwoord. 

3.     Gezien de samenstelling van deze adviesorganen aan de voorwaarden van voornoemde wet van 20 juli 1990 beantwoordt, werden geen afwijkingen gevraagd op basis van artikel 2bis van deze wet.

Bijlage aan het antwoord op de parlementaire vraag Nr 5-5267 van 16 januari 2012 

Orgaan

Departementale Raad van beroep

Stagecommissie

Samenstelling

Franstalige afdeling

 

Effectieve leden    : 1 voorzitter*, 4 vrouwelijke assessoren, 8 mannelijke assessoren,

  Plaatsvervangende

  leden                   : 1 voorzitter*, 4 vrouwelijke assessoren, 8 mannelijke assessoren.

Buiten deze leden is er eveneens 1 mannelijke griffier-rapporteur en 1 mannelijke plaatsvervangende griffier-rapporteur voorzien.

 

 

Nederlandstalige afdeling

 

  Effectieve leden : 1 voorzitter*, 5 vrouwelijke assessoren, 7 mannelijke assessoren,

  Plaatsvervangende

  leden                   : 1 voorzitter*, 5 vrouwelijke assessoren, 7 mannelijke assessoren.

Buiten deze leden is er eveneens 1 vrouwelijke griffier-rapporteur en 1 vrouwelijke plaatsvervangende griffier-rapporteur voorzien.


Franstalige afdeling

 

Effectieve leden   : 2 vrouwelijke leden, 4 mannelijke leden

 

Plaatsvervangende

leden                   : 3 vrouwelijke leden,

 3 mannelijke leden

 

 

 

 

 

 

Nederlandstalige afdeling

 

Effectieve leden   : 2 vrouwelijke leden,   4 mannelijke leden

 

Plaatsvervangende

leden                    : 3 vrouwelijke leden, 3 mannelijke leden

*  Wanneer de afdeling tuchtzaken behandelt, wordt zij voorgezeten door een magistraat. Indien zij zaken betreffende een evaluatie behandelt, wordt zij voorgezeten door een ambtenaar van niveau A behorend tot een ander departement.