BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4975

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
________
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein
________
opwarming van het klimaat
reis
ministerie
emissiehandel
vermindering van gasemissie
luchtvervoer
vervoer per spoor
emissierechten
Protocol van Kyoto
ecologische voetafdruk
________
23/12/2011Verzending vraag
9/5/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-69
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4975 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2008 gaf de minister van Klimaat en Energie aan dat hij een rondzendbrief voorbereidt ter attentie van de Belgische regeringsleden waarin hij hen aanmaande om meer gebruik te maken van de trein.

Verontwaardigd stelde de excellentie immers vast dat de Belgische regeringsleden en de leden van de beleidscellen jaarlijks ongeveer 6 500 heen- en terugvluchten maken. Met de hierbij gepaard gaande 13 000 ton CO2-uitstoot is de overheid een grote luchtvervuiler. De minister van Klimaat en Energie noemde de impact hiervan op het milieu aanzienlijk.

In een rondzendbrief stelde hij voor om bij korte verplaatsingen (tot driehonderd kilometer) niet langer gebruik te maken van een vliegtuig. Voor langere verplaatsingen geldt de tienurenregel. Overal waar men binnen de tien uur met de trein kan geraken moet volgens de rondzendbrief ook gebruik worden gemaakt van de trein.

In 2008 hadden de ministers van Klimaat en Energie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid instructies uitgevaardigd waarbij de ambtenaren van de betrokken departementen verplicht worden de trein te nemen voor alle bestemmingen die zich op minder dan driehonderd kilometer afstand bevinden (Londen, Parijs, Amsterdam, Keulen, ...) en dat de trein ook de voorkeur zal krijgen voor grotere afstanden die per trein kunnen worden bereikt in minder dan tien uur (bijvoorbeeld de steden in Zuid-Frankrijk, Zwitserland, ).

Voor de verplaatsingen die toch per vliegtuig moeten gebeuren, wordt de uitstoot geneutraliseerd door de aankoop van certificaten bij compensatieprogramma's of door de aankoop en de annulatie van emissierechten op basis van het Europese emissiehandelssysteem of van het Protocol van Kyoto.

De minister van Klimaat en Energie liet weten het initiatief te willen uitbreiden tot alle regeringsleden en het personeel van de federale overheidsdiensten (FOD) en de programmatorische federale overheidsdiensten (POD) en de instellingen van openbaar nut. Een principebeslissing in die zin werd genomen en een werkgroep werd opgericht, doch binnen de groep werd nog geen akkoord bereikt.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Heeft u of hebben leden van uw administratie of beleidscel in 2008 en 2009 gebruik gemaakt van een vliegtuig voor verplaatsingen binnen een straal van driehonderd kilometer? Zo ja, hoeveel keer en bent u van plan om het gebruik ervan te reduceren?

2) Wat vindt u van het principe dat de regeringsleden en de departementen en FOD's die onder hun bevoegdheid vallen de trein moeten nemen voor alle bestemmingen in het buitenland die zich op minder dan driehonderd kilometer afstand bevinden? Kan u dat uitvoerig toelichten?

3) Wordt dat systeem nu reeds toegepast door de uzelf en de FOD's, beleidscellen en departementen waarvoor u bevoegd bent? Zo neen, waarom niet?

4) Wat vindt u van het principe dat als de verplaatsing toch per vliegtuig moet geschieden, de uitstoot moet worden geneutraliseerd?

5) Past u dit principe persoonlijk reeds toe en passen de departementen, de beleidscellen en de FOD's waarvoor u bevoegd bent dit reeds toe? Zo ja, hoeveel heeft dit reeds gekost en wat is de geschatte meerkost op jaarbasis?

6) Zo niet, waarom past u het principe van de neutralisering van de verplaatsingen per vliegtuig niet toe?

7) Is u het eens met de stelling dat de regering inzake het klimaat een voorbeeldfunctie moet vervullen, net als het Parlement?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :
 1. Neen.

 2. Zie antwoord van de minister van Klimaat en Energie.

 3. Dit systeem wordt heden reeds toegepast aangezien het vademecum betreffende dienstreizen stelt dat het gebruik van het vliegtuig slechts toegelaten is voor verplaatsingen waarvan de afstand minimum 800 km bedraagt:

  Het gebruik van het vliegtuig voor dienstreizen wordt toegelaten voor verplaatsingen waarvan de afstand meer dan 800 km bedraagt en daarenboven in volgende gevallen:

 • Indien de plaats van bestemming door een zee wordt gescheiden (voor verplaatsingen met de Eurostar zie infra);

 • in geval van uiterste dringendheid of overmacht;

 • wanneer de vervoersmogelijkheden over land niet bestaande, tijdrovend of gevaarlijk zijn.

  De dienstreizen naar Londen dienen verplicht met de Eurostar te worden ondernomen niettegenstaande de plaats van vertrek (Brussel) en aankomst (Londen) gescheiden zijn door een zee.

 1. Zie antwoord van de minister van Klimaat en Energie.

 2. De Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking heeft voor het jaar 2008 voor wat betreft de dienstreizen gemaakt in het kader van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (administratie + kabinet) de dienstreizen gemaakt met het vliegtuig gecompenseerd. Het betrof 578 ton CO2 dat werd gecompenseerd voor een bedrag van 7 693,18 euro.

  Voor het jaar 2009 zal deze oefening verder gaan en zullen alle dienstreizen van het departement en de kabinetten gecompenseerd worden met een geschat tonnage van meer dan 2 500 ton CO2 (aan een marktprijs van +/- 15 euro per ton ongeveer 37 500 euro).

 3. Zie vraag 5.

 4. Zie antwoord van de minister van Klimaat en Energie.