BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4790

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
________
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering
________
broeikasgas
veestapel
veevoeder
rundvee
________
28/12/2011Verzending vraag
22/3/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2110
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4790 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen door vee op korte termijn met 15 tot 19 % kan worden verminderd. De Commissie bestelde dit rapport om de uitstoot van de Europese veestapel in kaart te brengen bij het Joint Research Centre (JRC). Daarvoor onderzocht men de productie van verschillende gassen, waaronder CO2, methaan en stikstofoxide. De uitstoot van verschillende gassen wordt omgerekend naar CO2-equivalent. Dit equivalent staat voor de hoeveelheid CO2 die nodig zou zijn om een gelijkaardige invloed op het klimaat te hebben. Het JRC schat het totale broeikaseffect op het equivalent van 661 miljoen ton CO2, goed voor 9,1 tot 12,8 % van de totale Europese uitstoot van broeikasgassen. Dat is een pak minder dan de 18 % die in 2006 door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) aangenomen werd. Uit het onderzoek blijkt dat herkauwers, zoals runderen, de hoogste uitstoot hebben per geproduceerde kilogram vlees. Runderen hebben bijvoorbeeld een uitstoot van 22,2 kilogram. De rundvlees- en melkproductie veroorzaken elk 29 % van de totale uitstoot van de veestapel, varkens volgen met 25 %. Per geproduceerde kilogram blijkt gevogelte het heel wat klimaatvriendelijker te doen dan rundvlees, met 4,9 kilogram uitstoot per kilogram vlees. Andere dierlijke producten dan vlees doen het nog beter, want melk haalt een score van 1,4 kilogram CO2-equivalent.

De schommelingen gemeten tussen Europese landen bieden een opvallend beeld. Op het vlak van rundproductie scoren Oostenrijk (14,2 kilogram CO2) en Nederland (17,4 kilogram) het beste per geproduceerde kilogram. Als alle Europese landen een aantal maatregelen zouden nemen, kan het gemiddelde volgens het JRC op korte termijn met 15 tot 19 % omlaag.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke maatregelen neemt de federale regering om de uitstoot van vee te verminderen?

2) Werden deze maatregelen besproken met de regionale ministers?

3) Werden er hierover al Europese afspraken gemaakt?

4) Wat zijn de doelstellingen van onze regering in het verminderen van deze broeikasgassen en met welke methodes en timing zal men deze doelstelling bereiken?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

Met een uitstoot van 11,475 MtonCO2eq in 2009 is de landbouwsector verantwoordelijk voor 9,2 % van de totale uitstoot van broeikasgassen in België.

De cijfers (zie www.klimaat.be) laten zien dat, zowel relatief bekeken als in absolute hoeveelheden, de sector sinds 1990 een aanzienlijke vooruitgang inzake de reductie van broeikasgasemissies geboekt heeft: de uitstoot in 2009 was 17 % lager dan in 1990 en haar aandeel in de totale uitstoot nam af van 10 % tot 9,2 %.

Specifiek voor de uitstoot van methaan en lachgas, de twee belangrijkste broeikasgassen die door de veeteeltsector uitgestoten worden, noteren we in 2009 emissies van respectievelijk 5,2 % en 6,1 % van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen.

In het door u aangehaalde JRC-rapport worden mogelijke maatregelen genoemd die kunnen leiden tot een verdere daling van de broeikasgasuitstoot door de veeteeltsector. Concreet worden onder meer beleidsmaatregelen met betrekking tot mestbeheer en tot het gebruik van kunstmeststoffen genoemd.

Deze in het JRC-rapport genoemde maatregelen zijn echter maatregelen die onder het geregionaliseerde beleid inzake landbouw en milieu vallen.

Voor een omstandig antwoord op vragen omtrent broeikasgasemissiereducties door de landbouwsector, en in het bijzonder de veeteeltsector, wens ik u dan ook door te verwijzen naar mijn gewestelijke collega’s bevoegd voor het beleid inzake landbouw en milieu.

Ik wil u nog meegeven dat de Europese Commissie in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid maatregelen opgenomen heeft met het oog op een reductie van de emissies door de veeteeltsector. Deze vormden de basis voor de gewestelijke maatregelen ter zake in het Nationaal klimaatplan van België 2009-2012, in het bijzonder onder het hoofdstuk « Beperking van de emissies van CH4 en N2O». (http://www.climat.be/IMG/pdf/NKP_2009-2012-2.pdf). Tevens wil ik opmerken dat er geen specifieke doelstelling voor de reductie van de broeikasgasemissies in de landbouwsector bepaald is. Daar de landbouwsector onder de niet-ETS-sectoren ressorteert, valt zij evenwel onder de gezamenlijke niet-ETS-reductiedoelstelling van 15 % die voor België in de ‘Effort Sharing Decision’ bepaald werd.