BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4721

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
________
NMBS - Personeel - Etnische en culturele diversiteit
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
buitenlandse staatsburger
culturele verscheidenheid
ambtenaar
________
28/12/2011Verzending vraag
9/2/2012Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1152
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4721 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische bevolking wordt etnisch en cultureel steeds diverser. Heel wat Belgen zijn van niet-Belgische afkomst, via hun ouders of grootouders. Ondanks de zeer grote diversiteit in onze maatschappij zijn grote groepen mensen uit een zelfde land afkomstig, zoals uit de Europese landen ItaliŽ, Nederland, Spanje, Griekenland, maar ook uit Turkije en Marokko en meer recent uit Oost-Europa en Centraal-Afrika.

Heel wat van die mensen hechten zich in ons land en hun kinderen en kleinkinderen groeien hier op. In heel veel gevallen verkrijgen ze de Belgische nationaliteit of worden als Belg geboren. Een groot aantal van hen zijn door hun gezinsomgeving, hun naam, hun huidskleur en andere kenmerken, herkenbaar als etnisch of cultureel divers. Toch zijn ze onmiskenbaar Belg, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Het is daarbij belangrijk dat die etnische en culturele diversiteit zich ook in de overheden manifesteert en dat de diensten van en voor de gemeenschap een maatschappelijke en culturele emanatie worden van de bevolking. Dit heeft onder andere te maken met een personeels- en vooral met een aanwervingsbeleid, waarbij heel bewust moet worden gestreefd naar een grotere representativiteit. Uiteraard kan dit niet op een apothekersweegschaal worden afgewogen, maar toch kan via de meting van de etnische en culturele diversiteit een beeld worden gevormd van de mate waarin die diensten tegemoet komen aan dit weerspiegelingsideaal.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de toestand bij de NMBS.

1. Hoe groot is het aandeel van de personeelsleden van de NMBS met een etnisch cultureel diverse afkomst? Welke definitie hanteert het bedrijf hiervoor? Hoe is de aanwezigheid van personeelsleden uit (1) Turkije, (2) Marokko, (3) Centraal-Afrikaanse landen (4) het verre oosten (5) andere Europese landen? Hoe evolueerden deze percentages in de periode 2006-2010? Hoe evalueert en duidt de minister die cijfers en de evolutie ervan?

2. Als de cijfers worden geanalyseerd naar (1) statutair of contractueel verband, (2) niveau en (3) anciŽnniteit, welke conclusies kunnen dan worden getrokken?

3. Is de huidige aanwezigheid van etnisch en cultureel diverse groepen binnen het personeelsbestand optimaal? Zo ja, op basis van welke argumenten? Zo niet, wat ondernam of plant de minister om de aanwezigheid te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2012 :

1. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Groep houdt geen persoonsgegevens bij waaruit de etnisch culturele afkomst van haar personeelsleden blijkt. Overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is de verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst blijkt, in principe verboden. 

De enige maatstaven waarover de NMBS Groep beschikt om het aandeel van de etnisch culturele diversiteit van personeelsbestand te meten, zijn de gegevens waarover zij beschikt aangaande de nationaliteit (zie bijlage 1) en het geboorteland (zie bijlage 2). 

Nationaliteit 

Uit bijlage 1 blijkt dat het aantal personeelsleden met een andere dan de Belgische nationaliteit, relatief gering is. Dit is wellicht te wijten aan het feit dat tot voor enkele jaren alleen kandidaten met de Belgische nationaliteit tot een statutaire betrekking werden toegelaten en ook nu nog de Belgische nationaliteit voor sommige betrekkingen is vereist.

Verder blijkt dat de Franse en de Italiaanse nationaliteit het sterkst vertegenwoordigd zijn. Het personeel van de NMBS Groep dient immers minstens één van de nationale talen machtig te zijn aangezien de NMBS Groep onderworpen is aan de Taalwetgeving in Bestuurszaken. 

Volledigheidshalve merken we op dat de personeelsleden die gekend zijn met een buitenlandse nationaliteit daarnaast mogelijk ook de Belgische nationaliteit bezitten.  

Geboorteland

Uit bijlage 2 blijkt dat het aantal personeelsleden dat geboren is in een ander land dan België eveneens relatief gering is.

Na België zijn de geboortelanden van het personeel voornamelijk de buurlanden of West-Europa (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Nederland, Spanje). Daarnaast zien we ook een sterke vertegenwoordiging van de personeelsleden geboren in Kongo (245) Marokko (172) en in mindere mate Burkina Faso, Kameroen, Rwanda, Tunesië en Turkije. Ook het aantal werknemers geboren in Roemenië en Polen is sterk vertegenwoordigd.

Bijlage 1/Annexe 1

Bezoldigd effectief

 

 

statutair

 

niet-statutair

 

totaal

%

 

 

man

vrouw

totaal

man  

vrouw

totaal

 

niet-Belg

1 jan.

nationaliteit

D

F

N

F

N

 

F

N

F

N

 

 


2006

BELGIË/

10

16 061

17 744

1 307

1 275

36 397

403

510

167

220

1 300

37 697


 

FRANKRIJK

 

17

3

3

 

23

3

 

 

 

3

26

 

0.44 %

 

NEDERLAND

 

1

2

 

 

3

1

 

 

 

1

4

 

DUITSLAND

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

ITALIË

 

38

1

 

 

39

7

 

2

 

9

48

 

GRIEKENLAND

 

5

 

 

 

5

1

 

1

 

2

7

 

PORTUGAL

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

SPANJE

 

3

1

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

CANARISCHE EILANDEN

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

2

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2

 

ANDERE

 

23

19

4

17

63

2

2

1

3

8

71

TOTAAL

2006

 

10

16 150

17 772

1 315

1 292

36 539

420

512

171

223

1 326

37 865


2007

BELGIË

8

16 124

17 699

1 376

1 372

36 579

369

517

164

214

1264

37 843


 

FRANKRIJK

 

24

3

3

 

30

3

 

 

 

3

33

  

0,39 %

 

 

NEDERLAND

 

2

3

 

1

6

1

 

 

 

1

7

 

DUITSLAND

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

ITALIË

 

44

1

 

 

45

6

 

2

 

8

53

 

GROOT-BRITTANNIË

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

GRIEKENLAND

 

5

 

 

 

5

 

 

2

 

2

7

 

PORTUGAL

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

SPANJE

 

3

1

 

 

4

 

 

1

 

1

5

 

POLEN

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

CANARISCHE EILANDEN

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

2

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

ANDERE

 

16

9

2

3

30

4

 

1

1

6

36

TOTAAL 2007

 

8

16 221

17 719

1 382

1 376

36 706

385

517

170

215

1 287

37 993


2008

BELGIË

8

16 192

18 003

1 488

1 535

37 226

309

341

116

156

922

38 148


 

FRANKRIJK

 

35

2

3

 

40

3

 

1

 

4

44

  

0,48 %

 

NEDERLAND

 

2

4

 

1

7

1

 

 

 

1

8

 

DUITSLAND

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

ITALIË

 

52

1

2

 

55

6

 

 

 

6

61

 

GROOT-BRITTANNIË

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

GRIEKENLAND

 

6

 

1

 

7

 

 

1

 

1

8

 

PORTUGAL

 

2

1

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

SPANJE/

 

5

1

 

 

6

 

 

2

 

2

8

 

POLEN

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

KAMEROEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

ANDERE

 

24

12

5

4

45

 

 

 

 

 

45

TOTAAL 2008

 

8

16 319

18 026

1 500

1 540

37 393

320

341

121

156

938

38 331


2009

BELGIË

7

16 216

18 033

1 596

1 665

37 517

249

331

103

139

822

38 339


 

FRANKRIJK

 

48

2

4

 

54

2

 

1

 

3

570,64 %

 

 

NEDERLAND

 

2

6

 

1

9

1

 

 

 

1

10

 

DUITSLAND

 

 

1

1

 

2

 

 

 

 

 

2

 

ITALIË

 

55

2

2

 

59

4

 

 

 

4

63

 

GRIEKENLAND

 

6

 

1

 

7

 

 

1

 

1

8

 

PORTUGAL

 

2

1

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

SPANJE

 

5

2

 

 

7

 

 

1

 

1

8

 

LUXEMBURG

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

POLEN

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

3

 

ROEMENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

2

 

KAMEROEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

ANDERE

 

28

21

7

9

65

 

17

 

7

24

89

TOTAAL 2009

 

7

16 364

18 068

1 613

1 675

37 727

258

348

108

146

860

38 587


2010

BELGIË

7

15 992

18 012

1 661

1 775

37 447

341

437

173

202

1 153

38 600


 

FRANKRIJK

 

58

2

4

 

64

1

 

1

 

2

66

 

0,49 %

 

 

NEDERLAND

 

3

9

 

1

13

1

 

 

 

1

14

 

DUITSLAND

 

1

1

1

 

3

 

 

 

 

 

3

 

ITALIË

 

62

2

4

 

68

5

 

1

 

6

74

 

GRIEKENLAND

 

6

 

1

 

7

 

 

1

 

1

8

 

PORTUGAL

 

2

1

 

 

3

 

 

 

 

 

3

 

SPANJE

 

4

2

 

1

7

1

 

1

 

2

9

 

LUXEMBURG

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

POLEN

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

3

 

BULGARIJE

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

RUSLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

3

 

KAMEROEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

GUINEA

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

ANDERE

 

1

2

 

 

3

1

 

 

 

1

4

TOTAAL 2010

 

7

16 132

18 031

1 673

1 777

37 620

354

437

179

202

1 172

38 792


2011

BELGIË

7

15 493

17 690

1 722

1 883

36 795

354

413

150

178

1095

37 890


 

FRANKRIJK

 

58

1

4

 

63

4

 

1

 

5

68

  

0,56 %

 

 

NEDERLAND

 

3

7

 

1

11

1

1

 

2

4

15

 

DUITSLAND

 

1

1

1

 

3

 

 

 

 

 

3

 

ITALIË

 

67

2

5

 

74

5

 

1

1

7

81

 

GROOT-BRITTANNIË

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

GRIEKENLAND

 

5

 

1

 

6

 

 

1

 

1

7

 

PORTUGAL

 

2

2

 

 

4

 

 

 

 

 

4

 

SPANJE

 

3

2

1

1

7

1

 

 

 

1

8

 

LUXEMBURG

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

POLEN

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

3

 

BULGARIJE

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

RUSLAND

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

MAROKKO

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

3

 

KAMEROEN

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

GUINEA

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

ANDERE

 

7

1

3

1

12

1

2

 

2

5

17

TOTAAL 2011

 

7

15 642

17 706

1 739

1 886

36 980

370

417

155

183

1 125

38 105


Bijlage 2/ Annexe 2

GEBOORTELAND

2006

2009

2010 (tot 09/2010)

Albanië

1

1

1

Algerie

6

7

8

Angola

4

5

5

Argentinië

1

1

1

België

36 366

37645

37094

Bolivië

 

1

1

Bosnië

1

 

 

Botswana

1

 

 

Brazilië

1

4

4

Bulgarije

 

2

2

Burkina-Fasso

 

1

1

Burundi

9

15

14

Camboja

 

 

1

Kameroen

8

10

12

Canada

9

8

8

Chili

2

3

3

China

1

1

1

Columbia

2

2

2

Congo

241

245

245

Congo Brazzaville

1

2

2

Costa Rica

1

1

1

Cuba

1

 

 

Duitsland

149

162

168

Ecuador

 

1

1

Ethiopië

 

 

1

Filipijnen

2

2

3

Frankrijk

129

154

160

Frans Guyana

1

 

1

GH Luxemburg

42

44

41

Gabon

1

1

1

Ghana

1

1

1

Griekenland

6

7

7

Groot-Brittannië

3

2

4

Guinea

 

2

2

Haiti

 

3

3

Hongarij

2

2

2

India

4

7

7

Indonesië

1

3

3

Irak

 

1

 

Iran

4

5

4

Italië

41

49

49

Ivorkust

 

 

1

Joegoslavië

1

1

1

Kroatië

 

1

1

Laos

3

6

6

Libanon

2

2

2

Macedonië

2

3

3

Madagascar

 

1

1

Marokko

83

164

172

Mauetanië

 

1

1

Mauritius

2

2

2

Mexico

 

1

1

Nederland

18

25

27

Nigeria

 

1

1

Oeganda

1

1

1

Oekraïne

 

 

1

Oezbekistan

 

1

1

Oostenrijk

 

 

1

Pakistan

 

1

1

Peru

 

1

1

Polen

10

12

12

Portugal

2

5

4

Roemenië

6

13

12

Rusland

 

2

2

Rwanda

16

33

33

Singapoer

1

1

1

Soedan

 

1

1

Spanje

11

11

12

Thailand

2

3

3

Togo

 

3

2

Tsjechië

 

1

 

Tunesië

10

10

10

Turkije

10

18

17

USA

3

3

4

Venezuela

 

1

1

Viëtnam

7

9

8

Zambia

2

2

2

Zuid-Afrika

2

3

4

Zuid-Korea

6

12

13

Zwitserland

1

2

2