BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
23 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4418

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie
________
diefstal
gemeentepolitie
________
23/12/2011 Verzending vraag
24/4/2012 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3635
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4418 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een burger vestigde onlangs onze aandacht op het bestaan van zogenaamde " klopsleutels ", waarmee vrijwel elk slot kan worden geopend, en waardoor het mogelijk is in te breken in een woning zonder dat er sporen van inbraak zijn. In een uitzending van het Nederlandse programma Nova wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat: http://www.youtube.com/watch?v=ZFoZdTpwd58.

De uitzending dateert van 2005, wat betekent dat deze soort sleutels al zeker sinds 2005 bestaat.

Los van de diefstal op zich, is het bijkomende probleem blijkbaar dat wanneer er geen sporen van inbraak zijn, de verzekering niet betaalt en de schade dus volledig ten laste van de bewoners valt.

Hierbij volgende vragen:

1) Hoeveel inbraken zonder sporen van schade werden er in ons land gemeld sinds 2005?

2) Kennen de politiediensten deze inbraaktechniek?

3) Wordt er bij melding van een dergelijke inbraak zonder schade een proces-verbaal opgemaakt door de politie of niet?

4) Op welk manier wordt de kennis van deze inbraaktechniek gebruikt door de lokale politie bij advies over veiligheid en inbraakpreventie? Worden burgers ingelicht over het bestaan van deze inbraakmethode en welk advies krijgen zij ter zake?

Antwoord ontvangen op 24 april 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Er zijn geen cijfergegevens bekend. Deze “inbraaktechniek” laat immers geen sporen na, wat detectie van het fenomeen op zich omzeggens onmogelijk maakt.

Als dergelijke techniek toch zou gebruikt zijn is het mogelijk dat het feit gevat wordt bij de inbraken door middel van valse sleutels.

2. De problematiek van de klopsleutel, ook wel “wondersleutel” is gekend bij de politiediensten en de overige betrokken actoren.

De techniek is niet zo eenvoudig als men laat uitschijnen. Enige ervaring is wel degelijk vereist omdat men op het juiste moment (fractie van een seconde) de “klopsleutel” moet manipuleren.

Het centrale niveau van de Federale Politie (directie DGJ/DJB) heeft tot op heden nog altijd geen kennis/bevestiging gekregen van het effectieve gebruik van dergelijke klopsleutels om inbraken te plegen.

3. Het is mogelijk dat het feit wordt aanzien als een inbraak door middel van valse sleutels, en er aldus een proces-verbaal wordt opgesteld. Het opstellen van een proces verbaal voor een inbraak door middel van een klopsleutel is op het centrale niveau van de Federale Politie evenwel nog niet gekend.

4. Het voorkomen van inbraak vereist een integrale en geïntegreerde aanpak waarbij alle relevante partners worden betrokken.

In navolging van de ministerraad van 30 en 31 maart 2004 en de toenmalige Kadernota Integrale Veiligheid werd de Taskforce Inbraakpreventie (TIP) opgericht. De TIP wordt voorgezeten door de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. FOD Justitie (Dienst voor het Strafrechtelijk beleid), het college van procureurs-generaal, de Federale en de Lokale Politie, verzekeringsmaatschappijen, beroepsorganisaties, de NVBB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf, architecten, technopreventief adviseurs en gouverneurs participeren aan de werkzaamheden.

De TIP besteedt in eerste instanties aandacht aan de volgende thema's: de kwaliteit van sloten, deuren en ramen en de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het merken en registreren van waardevolle goederen.

Tijdens de werkzaamheden van de TIP werd de problematiek van de klopsleutels behandeld; de conclusies waren de volgende:

  • de meest voorkomende modi operandi bij inbraak blijven het openbreken van deuren en het afbreken van cilinders; feiten waarbij gebruik werd gemaakt van de klopsleutel werden nog niet vastgesteld;

  • de techniek met de klopsleutel kan worden voorkomen door het gebruik van cilinders met een speciaal profiel (veiligheidscilinders), die betrouwbaar blijven;

  • het gebruik van de klopsleutel vergt veel geduld, inzicht en een bijzondere handigheid.

Na overleg met de Federale Politie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie werd beslist om preventief op te treden en de informatie door te sturen naar de technopreventief adviseurs, speciaal opgeleide politiemensen en aan de lokale politiezones.

Het doel van deze vertrouwelijke boodschap was de aandacht te trekken van politiemensen wanneer zij met klachten zouden worden geconfronteerd die wijzen op het gebruik van de klopsleutel.