BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
24 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-416

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers met het Omnio-statuut - Verlaagd treintarief - Communicatie met de doelgroep
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
reizigerstarief
OMNIO
________
24/11/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-416 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het beheerscontract 2008–2012 tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) werd voorzien in de invoering van een nieuwe tariefverlaging voor mensen met een laag inkomen.

Met het oog op een duidelijke afbakening van de doelgroep en het garanderen van een eenvoudige en laagdrempelige toekenningprocedure wordt het gereduceerde tarief gekoppeld aan het Omnio-statuut.

De NMBS verbindt er zich in het beheerscontract toe om voor de reizigers die om bepaalde sociale redenen recht hebben op een tariefreductie, te voorzien in een eenvoudige aanvraagprocedure, met zo weinig mogelijk administratieve lasten. De NMBS werkt hiervoor samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De Staat kent de NMBS vanaf 2008 een bedrag van 2,3 miljoen euro toe, bovenop de jaarlijkse exploitatietoelage ter compensatie van de minderontvangsten van de reizigers met een Omnio-statuut. Dat bedrag is bedoeld als provisie en het verschil wordt altijd door de Staat gecompenseerd.

De NMBS verbindt er zich toe om jaarlijks vóór 30 april een rapport over te maken aan de minister van Overheidsbedrijven en aan het directoraat-generaal Vervoer te Land (DGVL) met vermelding van het verbruik en de evolutie van het aantal klanten met Omnio-statuut.

Graag had ik het volgende vernomen:

1) Kan de minister een overzicht geven van het aantal reizigers met Omnio-statuut dat gebruik gemaakt heeft van het vervoer van de NMBS? Graag kreeg ik een overzicht per maand sinds de invoering van de tariefformule.

2) Kan ze een overzicht geven van de kosten doorgerekend aan de Staat, ter compensatie voor de reizigers met Omnio-statuut? Graag kreeg ik die gegevens opnieuw opgedeeld per maand sinds de invoering van de nieuwe tariefformule.

3) Werden er initiatieven genomen om de reizigers met een Omnio-statuut te sensibiliseren over de mogelijkheid te reizen tegen een verlaagd tarief?

4) Op welke manier gebeurde dit?

5) Kan zij de effectiviteit van de genomen initiatieven staven aan de hand van cijfers?

6) Zullen er in de nabije toekomst nog bijkomende initiatieven genomen worden voor de communicatie met de doelgroep over de verlaagde tariefformule?

7) Werd met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een overeenkomst gesloten voor de elektronische uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van het verlaagde tarief? Zo ja, welke voorwaarden werden in die overeenkomst vastgelegd?

8) Het Omnio-statuut wordt niet automatisch toegekend aan de rechthebbenden. Slechts een derde van het potentiële doelpubliek beschikt daadwerkelijk over een attest voor het Omnio-statuut. Heeft de NMBS in haar communicatie aandacht voor deze toegangsdrempel tot het verlaagde tarief? Zo ja, op welke manier?