BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
24 november 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-415

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting - Vragen van advies door de federale overheid - Aantallen
________
armoede
Interministeriële Conferentie
sociale integratie
________
24/11/2010 Verzending vraag
1/8/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-415 d.d. 24 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid van 5 mei 1998 werd afgesloten naar aanleiding van een aanbeveling uit het Algemeen Verslag over de Armoede. In het Algemeen Verslag werd gepleit voor de oprichting van een beleidsinstrument met als doel de structurele dialoog met de armen te garanderen en adviezen en voorstellen te formuleren aan een ministerconferentie.

Hiertoe werden de Interministeriële Conferentie “ Integratie in de samenleving ” en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting opgericht. Artikel 5, § 1, van het Samenwerkingsakkoord stelt dat het Steunpunt niet enkel advies kan uitbrengen aan de Interministeriële Conferentie, maar ook aan elk van de individuele ondertekenaars van het Samenwerkingsakkoord:

“ Om het voorgaande te kunnen realiseren wordt een “ Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaanszonzekerheid en sociale uitsluiting ” opgericht, belast met de volgende opdrachten:

[…]

- op verzoek van één van de ondertekenende partijen, van de Interministeriële Conferentie Sociale Integratie of op eigen initiatief adviezen uitbrengen of interimverslagen opmaken over ieder vraagstuk dat betrekking heeft op een gebied dat tot zijn opdrachten behoort. ”

Graag had ik het volgende vernomen:

1) Heeft de federale overheid, als ondertekenaar van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid reeds op eigen initiatief het advies ingewonnen van het Steunpunt?

2) Zo ja, kan de geachte staatssecretaris een overzicht geven van de verschillende vragen om advies die de federale overheid sinds de oprichting van het Steunpunt heeft gericht aan het Steunpunt? Graag kreeg ik voor elk van de vragen de volgende elementen vermelden: tijdstip, onderwerp, context en doel en geschreven verslag.

3) Zo neen, kan hij toelichten waarom er tot op heden geen beroep werd gedaan op het advies van het Steunpunt?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2011 :

In antwoord op uw vraag deel ik u de volgende informatie mede.

 1. De samenwerking met het Steunpunt Armoedebestrijding is intensief en veelvuldig. Het is moeilijk formeel af te bakenen of de vraag naar advies op mijn initiatief gebeurde. Er kan eerder gesproken van een goede uitwisseling van informatie en ideeën die mee vorm geven aan het beleid dat ik voer. Enkele structuren en procedures staan hier garant voor. Ter illustratie hieronder enkele voorbeelden.

 2. Als Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie zit ik de Begeleidingscommissie voor, die de werkzaamheden van het “Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting” begeleidt. In die zin vormt deze Begeleidingscommissie voor mij een kritisch klankbord voor het beleid dat ik voer inzake armoedebestrijding en maatschappelijke integratie.

  Op vraag van mijn voorganger, de heer Jean-Marc Delizée, stelde het Steunpunt Armoedebestrijding in 2008 een nota op over de prioriteiten waarrond moet gewerkt worden om tot een solidairer Europa te komen. Deze nota vormde de inspiratiebron voor zowel mijn beleidsactiviteiten in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie als voor het Europese Jaar van de Strijd tegen de Armoede in 2010. Deze nota is te vinden op de website van het Steunpunt Armoedebestrijding : www.armoedebestrijding.be

  Op mijn vraag en in het kader van het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting, organiseerde het Steunpunt Armoedebestrijding een dialoogproces over dakloosheid waarbij op basis van de ervaringen van de betrokkenen en hun verenigingen een analyse van de dakloosheid in België werd gemaakt en structurele maatregelen om dakloosheid op een duurzame manier te bestrijden werden geformuleerd.

  Het verslag van dit dialoogproces is te vinden op de website van het Steunpunt Armoedebestrijding : www.armoedebestrijding.be

  Het Steunpunt Armoedebestrijding is een actief lid binnen de werkgroepen Acties en Indicatoren. Deze werkgroepen werden opgericht om de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting op te volgen, te evalueren en een input te geven voor de opmaak van de nieuwe Nationale Actieplannen Sociale Insluiting in opdracht van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving. Om het Tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding ten volle te valoriseren werd de timing van de publicatie ervan aangepast aan de cyclus voor de opmaak van de Nationale Actieplannen.

  Het Steunpunt Armoedebestrijding wordt eveneens systematisch betrokken bij de voorbereidingen en opvolging van de Interministeriële Conferentie Integratie in de Maatschappij.

 3. Zonder onderwerp.