BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
29 september 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3184

de Sabine de Bethune (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
________
gendermainstreaming
consultatieve bevoegdheid
gelijke behandeling van man en vrouw
________
29/9/2011Verzending vraag
18/11/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3183
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3185
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3186
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3187
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3188
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3189
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3190
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3191
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3192
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3193
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3194
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3195
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3196
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3197
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3198
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3199
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3201
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3202
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3203
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3184 d.d. 29 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd in 1997 en 2003, geldt er een wettelijk quotum wat de samenstelling van de federale adviesorganen betreft. Die adviesorganen mogen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht bestaan. Bij niet vervulling van die voorwaarde kan het orgaan in kwestie geen geldig advies meer uitbrengen. Bovenvermelde wet laat in artikel 2bis evenwel een afwijking door de Ministerraad toe als de voogdijminister van het orgaan de onmogelijkheid om de quota na te leven laat weten aan de minister die bevoegd is voor het gelijke kansenbeleid voor mannen en vrouwen en die onmogelijkheid motiveert.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke adviesorganen ressorteren onder uw bevoegdheid? Kan u er een lijst van geven?

2) Wat is anno 2011 de samenstelling van elk van die adviesorganen, rekening houdende met het aantal mannen en vrouwen? Mag ik u verzoeken een onderscheid te maken tussen de effectieve leden, de plaatsvervangende leden en het voorzitterschap?

3) Voor welke adviesorganen werd op basis van bovenvermeld artikel 2bis een uitzondering gevraagd en wanneer?

Antwoord ontvangen op 18 november 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna als antwoord op de vragen 1 en 2 een overzicht te vinden van de adviesorganen die onder mijn bevoegdheid ressorteren behoudens de adviesorganen die krachtens het koninklijk besluit van 17 februari 2000 houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied van voormelde wet. Dit overzicht vermeldt per adviesorgaan het aantal mannen en vrouwen bij de effectieve en plaatsvervangende leden, alsook of de voorzitter en zijn/haar vervanger een man of een vrouw is.

Wat betreft de commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat, dient te worden vermeld dat er geen plenaire zitting van de commissie meer heeft plaatsgehad sinds 2001.Naam / Nom

Opsplitsing volgens geslacht /Répartition par sexe


VoorzitterPrésident

Plaatsverv.Suppléant

Effectief lidMembre effectif

Plaatsverv. lid

Membre suppléant

M / H

V / F

M / H

V / F

M / H

V / F

M / H

V/ F

Comité voor maatschappelijk advies bij Sociale Dienst /

Comité de consultation sociale auprès du Service social

/

/

/

/

11

7

15

3

Raad van het kledingfonds van de ambtenaren en aangestelden bij de douane /

Conseil de la masse d’habillement des fonctionnaires et employés à la douane

1

/

/

/

8

7

9

5

Departementale Raad van Beroep / Chambre de recours départementale

3

/

2

/

24

16

22

17

Departementale Stagecommissie / Commission départementale des stages

2

/

1

1

6

6

19

7

Hoge Raad van Financiën / Conseil supérieur des Finances

1

1

/

/

18

7

/

/

Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat / Commission pour l’inventaire du patrimoine de l’Etat

1

/

/

/

25

2

14

4

3) De Ministerraad van 11 september 2009 heeft de afwijkingen op de 2/3-regel krachtens artikel 2, artikel 2bis of artikel 3 van de voornoemde wet van 20 juli 1990 verlengd voor een periode van tweemaal een jaar, lopende van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 en van 1 januari 2009 tot 31 december 2009, voor de volgende organen :

Comité voor maatschappelijk advies bij Sociale Dienst

Departementale Stagecommissie

Raad van het kledingfonds van de ambtenaren en aangestelden bij de douane

Hoge Raad van Financiën

Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat

Deze afwijkingen werden hernieuwd voor de jaren 2010 en 2011, door de Ministerraad, op 4 november 2011.