BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
26 augustus 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3009

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Elektrische wagens - Laadpalen - Standaardisering
________
elektrisch materiaal
elektrisch voertuig
________
26/8/2011Verzending vraag
21/9/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3009 d.d. 26 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De promotie van elektrische wagens leidt naar een verhoogd aantal ervan in ons verkeer. Daarbij horen ook consequenties, onder andere. het voorzien in voldoende "laadpalen", waar de accu's van deze wagen worden opgeladen. Momenteel staan er ruim 100 van deze palen opgesteld in België. De relatief jonge technologie hieromtrent blijkt nog niet gestabiliseerd, met als gevolg enige wildgroei in de stopcontacten en stekkers die voor het opladen worden gebruikt en aangeboden, momenteel zo'n 13 incompatibele systemen. Er dringt zich uiteraard één, liefst Europese standaard op. Momenteel werkt men met tal van tussenstukken en zijn chauffeurs nooit zeker dat ze erin slagen hun batterijen op te laden. Blijkbaar tekenen zich twee grote systemen af, namelijk het Duitse, vooral populair in noordelijk Europa en het Franse, meer populair in Zuid-Europa. Zelfs deze twee standaarden maken een Europese doortocht zonder tussenstukken problematisch.

Naar verluidt zou de Europese Unie (EU) tegen de zomer van 2011 met één voorstel komen. De betrokken actoren, onder andere autobouwers maar ook leveranciers van laadpalen, betreuren deze inertie en verwarring. Uiteraard spelen bij deze materie ook de gewesten hun rol, maar bij deze toch ook enkele vragen voor de geachte minister.

1) Is hij zich bewust van de urgentie met betrekking tot een keuze van Europese standaard voor de oplaadpalen voor elektrische voertuigen? Heeft de EU ondertussen al een voorstel uitgewerkt? Welk standpunt huldigt hij in deze zaak?

2) Pleegde hij hierover al overleg met zijn collega's van de gewesten?

3) Pleegde hij hierover overleg met de sector?

4) Op welke wijze is het Belgische platform voor de elektrische voertuigen (Be.eV) hierin betrokken? Wie is er allemaal betrokken in het Be.eV? Wat zijn de voornaamste doelstellingen van dit platform en op welke wijze is het georganiseerd?

5) Agendeerde hij dit item tijdens het Belgische EU-voorzitterschap?

6) Nam of plant hij hieromtrent concrete maatregelen. Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 21 september 2011 :

Ik heb de eer om het volgende te antwoorden op de vragen van het geachte lid.

1. Op 25 en 26 mei laatstleden zijn de Europese ministers van industrie en onderzoek te Brussel samengekomen en zij hebben de Europese strategie ten voordele van schone voertuigen, die in april werd voorgesteld door de Europese Commissie, gunstig onthaald. De ministers hebben er gewezen op het belang van de compatibiliteit tussen de elektrische voertuigen en de oplaadinfrastructuur zodat de elektrische voertuigen op het ganse grondgebied van de Europese unie (EU) kunnen worden heropgeladen. Deze geharmoniseerde norm zou vaste vorm kunnen krijgen tegen 2011.

Als antwoord op vraag 2, 3 en 6 deel ik het geachte lid mee dat ik aan de AD Energie gevraagd heb om door middel van een “Steering Group” voor de ontplooiing van elektrische voertuigen en hybride plug-in voertuigen een Masterplan voor België op te stellen. Hiervoor wil mijn administratie samenwerken met de verschillende Belgische federaties (Federauto, Febiac…) en de stakeholders die betrokken zijn bij deze materie. Het Masterplan zal onder meer de volgende elementen aansnijden:

  • Opsommen van de opportuniteiten, i.e. studie van de kansen die de versnelde introductie van elektrische auto’s ons land biedt.

  • Analyse van de barrières die in België overwonnen moeten worden.

  • De uitwerking van verschillende scenario’s waarin concrete streefcijfers worden onderzocht.

Tenslotte, zullen concrete maatregelen en een stappenplan worden voorgelegd ter uitvoering van het Masterplan.

4. De bedoeling van het platform Be.eV is relevante informatie te verschaffen, de sectorspelers bijeen te brengen opdat ze zich over bepaalde thema’s zouden kunnen uitspreken en zodoende het overheidsbeleid zouden kunnen beïnvloeden.

De voornaamste sectorspelers, voornamelijk de federaties en verenigingen, alsook de overheid worden er vertegenwoordigd.

5. De elektrische voertuigen stonden niet op de agenda van het Belgisch voorzitterschap van de EU. Toch heeft de eerste samenkomst van het platform tijdens het Belgisch voorzitterschap plaatsgevonden van de EU, namelijk op 29 oktober 2010.