BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2825

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Asielzoekers - Gesloten centra - Personeelsverloop - Opvolging
________
politiek asiel
personeel
mobiliteit van arbeidskrachten
asielzoeker
gedetacheerd werknemer
________
20/7/2011 Verzending vraag
8/11/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2825 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een van de instrumenten om een personeelsbeleid te evalueren, is de analyse van het verloop van de medewerkers. Zowel de gemiddelde tijd in dienst, de redenen van vertrek of vraag naar overplaatsing als de manier waarop dit opgevolgd wordt, zijn van groot belang.

Graag verneem ik van de geachte staatssecretaris hoe het verloop van medewerkers er uitziet binnen de gesloten centra voor asielzoekers.

1) Doet de administratie op regelmatige tijdstippen onderzoek naar het verloop bij de personeelsleden in onze gesloten centra? Indien ja, wat is de frequentie van derge-lijke onderzoeken? Wie wordt betrokken in die onderzoeken? Wat zijn de conclusies van het meest recente onderzoek? Zijn er belangrijke verschillen tussen de verschillende gesloten centra onderling?

2) Wordt bij een vrijwillig vertrek van een medewerker telkens een gesprek voorzien met de betrokkene om na te gaan wat de echte redenen van het vertrek zijn? Door wie wordt dit gesprek gevoerd? Aan wie worden de resultaten meegedeeld?

Indien neen, waarom gebeurt dit niet?

Antwoord ontvangen op 8 november 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag. 

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken houdt sedert 2007 cijfergegevens bij over het personeelsverloop. De cijfers voor de gesloten centra zijn dus ook vanaf dat moment beschikbaar. De gegevens worden per kwartaal geactualiseerd en geanalyseerd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht : 

Année / Jaar

2007

2008

2009

2010

2011 (1er semestre) / 2011 (1e semester)

% mouvement du personnel / % personeelsverloop

5,41

5,96

4,32

4,78

1,27

Évolution / Evolutie

 

+ 0,55

- 1,64

+ 0,76

 

Zoals u kan vaststellen zijn de cijfers eerder aan de lage kant, met een maximum van een kleine 6 %. De cijfers geven bovendien nog een vertekend beeld omdat alle vormen van vertrek opgenomen zijn, wat wil zeggen dat naast de mensen die vrijwillig vertrokken zijn, ook diegenen opgenomen zijn die ontslagen werden, met pensioen vertrokken zijn, van statuut veranderd zijn (contractueel naar statutair) of overleden.  

Exitgesprekken gebeuren systematisch in bepaalde centra, maar dit mag niet veralgemeend worden. Het aantal ‘vertrekkers’ is laag (in 2010 betrof het bvb. 34 personen in totaal). Uit exitgesprekken en voeling met het terrein weten we echter dat personeelsleden die vrijwillig vertrekken dit hoofdzakelijk doen voor 2 redenen, namelijk omdat ze een beter betaalde betrekking gevonden hebben of omdat ze een statutaire betrekking bekomen hebben bij een andere overheidsadministratie.