BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
15 juli 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2775

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) - Electrabel - Opsplitsing leveringsactiviteiten en productieactiviteiten
________
CREG
energieproductie
bescherming van de consument
marktliberalisatie
gasdistributie
elektriciteitsvoorziening
energiedistributie
________
15/7/2011Verzending vraag
1/9/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2775 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorzitter van de federale regulator voor de energiemarkt CREG, de heer François Possemiers, opperde vorige week dat de leveringsactiviteiten van Electrabel in een andere onderneming dienden te worden ondergebracht dan de productieactiviteiten. Dit zou volgens de heer Possemiers leiden tot meer en optimalere concurrentie op de energiemarkt, die nu bemoeilijkt wordt door het optreden van Electrabel als quasi-monopolist op zowel de productie- als de leveringsmarkt.

Tevens zou de opsplitsing van Electrabel een einde brengen aan de cultuur van "akkoorden tussen vrienden in de energiesector", waarmee opnieuw een nieuwe impuls gegeven zou kunnen worden aan de Belgische energiemarkten.

Graag stelde ik de geachte minister hierover de volgende vragen:

1) Deelt hij de analyse van de heer Possemiers met betrekking tot de voordelen van een zulke opsplitsing? Zal hij een onderzoek starten in die richting? Zal hij in overleg treden met de gewestelijke overheden omtrent deze materie?

2) Heeft hij reeds contact opgenomen met de heer Possemiers omtrent deze uitspraken? Wat was de inhoud van dat onderhoud?

3) Welke overige maatregelen zal hij verder treffen om het concurrentieprobleem verder op te lossen?

Antwoord ontvangen op 1 september 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. Ik heb in het verleden reeds herhaaldelijk aangestipt dat de liberalisering van de energiemarkten in België niet de verhoopte resultaten heeft opgeleverd in termen van prijsdaling voor de consument en introductie van nieuwe marktspelers. De doelstelling van het Derde Energiepakket is de ontkoppeling van de vervoersnetbeheerders voor elektriciteit en transmissienetbeheerders voor aardgas, evenals van de beheerders van opslaginstallaties voor aardgas en van installaties van LNG. Dit is in België reeds het geval. Via de omzetting van het Derde Energiepakket zullen meer concrete bepalingen worden opgenomen die deze strikte scheiding dienen te verzekeren.

Het wetsontwerp werd op 20 juli goedgekeurd door de ministerraad en wordt bij de Kamer ingediend.

2. Ik wens niet in de polemiek te treden en meen dat het gezonder is binnen het parlement hierover te debatteren. Het Parlement zal de komende weken de gelegenheid heb zich over dit wetsontwerp te buigen. Zoals in de eerste vraag werd aangehaald is de ontkoppeling van de vervoersnetbeheerders voor elektriciteit en transmissienetbeheerders voor aardgas in het wetsontwerp opgenomen.

3. In termen van versterking van de concurrentie op de energiemarkt, wordt naast de scheiding van de productie van gas en elektriciteit, een grote onafhankelijkheid en rol voor de federale regulator toegekend. Deze laatste zal de tariefmethodes kunnen bepalen en zal enkel nog voor de Kamer van de Volksvertegenwoordigers rekenschap moeten afleggen.

Tenslotte wordt de bescherming van de consument verstevigd door de leveranciers een bepaalde informatieverstrekking en dienstverlening ten opzichte van hun klanten op te leggen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen de drie weken van energieleverancier te kunnen veranderen.