BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
23 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2632

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Gasvoorziening - Stijging van het gebruik - Consequenties voor de energiebevoorrading - Impact op het klimaat
________
aardgas
energievoorziening
opwarming van het klimaat
energieverbruik
schaliegas
Internationale Organisatie voor Atoomenergie
________
23/6/2011Verzending vraag
15/7/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2632 d.d. 23 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt dat tegen 2035 het aandeel van aardgas wereldwijd zal stijgen tot 25 %. Dit zou een stijging met meer dan 50 % zijn tegenover het huidige aandeel. Binnen de fossiele brandstoffen vervuilt aardgas het minst, maar het betekent zeker geen remedie tegen onder andere de opwarming van de aarde, vermits er vooral in uiterst koolstofarme energiebronnen moet worden geÔnvesteerd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Beaamt de geachte minister de voorspelling van het Internationaal Energie Agentschap dat het aandeel aardgas wereldwijd tegen 2035 met 50 % zal toenemen?

2) Welke consequenties voor de energiebevoorrading van ons land koppelt hij aan deze voorspelling? Zijn er economische, strategische en financiŽle gevolgen en worden deze bij een meerjarenplanning voor ons land in rekening gebracht? Zo ja, op welke wijze?

3) In welke mate zal het toenemend aandeel van aardgas in ons land een bestrijding van de opwarming van de aarde vergemakkelijken of bemoeilijken?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2011 :

1. De voorspellingen van het IEA liggen inderdaad in lijn met deze van de Europese Unie. In het document “EU Energy trends to 2030” voorziet de Europese Unie (EU) een stijging van de gasvraag met 40 % tegen 2030. Wereldwijd wordt deze trend nog versterkt door de sterke stijging van de gasvraag in China en India. Uiteraard zijn deze vooruitzichten afhankelijk van onderliggende variabelen zoals de groei van het BBP, de evolutie van de gasprijzen ten overstaan van de prijzen van andere energiebronnen, de investeringen, de impact van de ontwikkelingen in schaliegas, de investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte, enz.

2. De prospectieve studie aardgas wijst uit dat de vraag naar aardgas in België zal toenemen tussen 2005 en 2020. Dit heeft uiteraard consequenties voor de Belgische markt, zoals de investeringen die aangepast moeten worden; een duidelijke monitoring van de bevoorradingszekerheid en een aangepast urgentiebeleid is nodig. Deze gevolgen worden inderdaad in rekening genomen. Eerst en vooral in het investeringsplan van Fluxys dat een vooruitzicht geeft op de nodige aanpassingen in het gasnetwerk voor de komende tien jaar. De prospectieve studie aardgas, opgesteld door de algemene directie Energie, geeft een kijk op de gasbevoorradingszekerheid tot 2020 met daarin beleidsaanbevelingen ter bevordering van de bevoorradingszekerheid. Aangaande het urgentiebeleid heeft de Europese Commissie eind 2010 een verordening goedgekeurd die de lidstaten oplegt een risicoanalyse, een preventief actieplan en een noodplan op te stellen voor de gasbevoorradingszekerheid. De risicoanalyse wordt momenteel opgesteld door de algemene directie Energie en zal eind dit jaar bij de Europese Commissie ingediend worden.

3. Dit is afhankelijk van de mate waarin fossiele energiebronnen vervangen kunnen worden door hernieuwbare bronnen.