BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
20 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2581

de Fatiha Sa´di (PS)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering
________
ministerie
werknemer met een beperking
integratie van gehandicapten
gereserveerde arbeidsplaats
________
20/6/2011 Verzending vraag
26/8/2011 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2570
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2571
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2572
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2573
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2582
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2590
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2581 d.d. 20 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH), ingesteld bij koninklijk besluit van 5 maart 2007, ziet sedert 2009 toe op de toepassing van de 3%-doelstelling voor de aanwerving van personen met een handicap. De Commissie moet ook de inspanningen van de federale organisaties om de 3%-doelstelling voor de tewerkstelling van personen met een handicap te bereiken, evalueren.

Zoals u weet, was het aandeel van de personen met een handicap die voor de federale overheid werken in 2009 slechts 0,9%, wat dus veel lager is dan het quotum van 3% personen met een handicap dat door het koninklijk besluit van 5 maart 2007 werd ingevoerd.

Het is dus van belang dat elke federale administratie de aanwerving van personen met een handicap aanmoedigt en alle middelen inzet om dit engagement gestand te doen en dichter bij die 3%-doelstelling te komen.

Kunt u mij voor de administraties die onder uw bevoegdheid vallen, zeggen

1) hoeveel personen met een handicap er werken (met opgave van statuut en geslacht);

2) welke concrete initiatieven worden genomen om de rekrutering van personen met een handicap te bevorderen?

Antwoord ontvangen op 26 augustus 2011 :

Hieronder vindt het geachte lid de gevraagde gegevens :

1. In 2009 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) P&O een vragenlijst verspreid onder alle personeelsleden met het oog op het verzamelen van de gegevens over het aantal personen met een handicap en de aard van hun handicap. De resultaten werden overhandigd in een rapport aan de Begeleidingscommissie die opgericht werd in het kader van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 betreffende de rekrutering en selectie van personen met een handicap.

Uit deze gegevensverzameling blijkt dat reeds in 2006 de FOD P&O 12 personen met een handicap tewerkstelde. In 2008 en 2010 werden een dertiende en een veertiende persoon met een handicap aangeworven. Vermits er in 2010 tevens een persoon met een handicap met pensioen ging, bleef het totale aantal personen met een handicap op een constante van 13 personen voor de periode 2008-2010.

In 2010 was dit 3,38 % van het totale personeelsbestand.

Dit wordt mede verklaard door het feit dat 3 van de 13 personen met een handicap in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid dat een autonomieverlies van ten minste twaalf punten vermeldt. Deze personen tellen in de berekening van het quotum volgens het eerder vermeld koninklijk besluit dubbel.

Deze 13 personen bestaan uit 5 vrouwen en 8 mannen. Het gaat om 12 statutairen en 1 contractuele tewerkstelling.

2. Niettegenstaande het feit dat de FOD P&O het quotum van 3% al heeft overschreden, blijft de FOD P&O inspanningen doen om personen met een handicap aan te werven. Dit doet de FOD P&O o.a. door telkens de aparte wervingsreserve per functie voor personen met een handicap te raadplegen, voor zover die bestaat. In 2009 had de FOD P&O bijkomend een jaarabonnement Topwerkgever bij “Wheelit” genomen. Wheelit is een webplatform dat als missie heeft het publiceren van werkaanbiedingen die bestemd zijn voor personen met een handicap en het creëren van de belangrijkste CV-theek in België waarin hun troeven optimaal tot hun recht komen.