BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
7 juni 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2481

de Inge Faes (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Correctionele rechtszaken en politierechtszaken - Autonome werkstraffen - Aantallen
________
vervangende straf
strafsanctie
officiŽle statistiek
________
7/6/2011 Verzending vraag
6/10/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2481 d.d. 7 juni 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De autonome werkstraf is een hoofdstraf die wordt uitgesproken in correctionele zaken (voor misdrijven die worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar) of in politiezaken (voor overtredingen die worden gestraft met een gevangenisstraf van een tot zeven dagen). De rechter kan dit soort straf slechts opleggen als de beklaagde op de rechtszitting aanwezig is en zijn instemming geeft of vertegenwoordigd is door zijn raadsman die zijn instemming geeft. Telkens als de rechter iemand veroordeelt tot een werkstraf, moet hij ook een vervangende straf bepalen (gevangenisstraf of boete). De duur van de gevangenisstraf of het bedrag van de boete zijn onder meer afhankelijk van de ernst van het misdrijf.

De autonome werkstraf moet worden uitgevoerd bij openbare diensten van de Staat, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen of de gewesten, bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met een sociaal, wetenschappelijk of cultureel oogmerk. Concrete voorbeelden zijn technische diensten, groendiensten en bejaardentehuizen.

Om het gebruik van deze maatregel te kunnen evalueren, had ik graag de volgende cijfers gekregen:

1) Hoeveel autonome werkstraffen worden er jaarlijks uitgesproken, dit onderverdeeld in politiezaken en correctionele zaken, per jaar sinds 2005 en per gerechtelijk arrondissement?

2) Wat is de onderverdeling van de plaatsen waar de autonome werkstraffen moeten worden uitgevoerd? Graag kreeg ik ook een onderverdeling per jaar sinds 2005 en per gerechtelijk arrondissement.

3) In hoeveel gevallen moet de rechter de vervangende straf uitvoerbaar verklaren omdat de veroordeelde zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert? Graag kreeg ik deze gegevens onderverdeeld per jaar sinds 2005.

4) Hoeveel van deze vervangende straffen worden effectief uitgevoerd? Graag kreeg ik deze gegevens onderverdeeld per jaar sinds 2005.

Antwoord ontvangen op 6 oktober 2011 :

1) Wanneer de rechterlijke beslissing waarbij de werkstraf wordt uitgesproken in kracht van gewijsde is gegaan, bezorgt de griffier daarvan binnen vierentwintig uur een uitgifte aan de voorzitter van de bevoegde probatiecommissie en aan het bevoegde justitiehuis dat een justitieassistent aanstelt.

In principe stemt het aantal nieuwe mandaten dan ook overeen met het aantal door de rechtsprekende instanties uitgesproken werkstraffen.

In het registratiesysteem van de justitiehuizen worden de nieuwe mandaten geregistreerd volgens datum van ontvangst. Tabel 1 in bijlage bevat het aantal nieuwe mandaten van 2005 tot en met 2010 zoals geregistreerd door de justitiehuizen. Het gaat dus om de mandaten die per justitiehuis werden geregistreerd tussen 1 januari en 31 december van elk weergegeven werkingsjaar. Er wordt tevens een onderverdeling gemaakt naargelang de rechtsprekende instantie: Hof van Beroep, correctionele rechtbank en politierechtbank. De dossiers die werden geregistreerd onder de categorie “andere” betreffen dossiers waarvan de rechtsprekende instantie foutief of niet werd geregistreerd.

2) Een volledige onderverdeling van alle prestatieplaatsen is weinig overzichtelijk gelet op het grote aantal mogelijke werkplaatsen.

In een onderzoek in het kader van het programma “Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale overheid” uit 2007 is meer informatie te vinden omtrent de prestatieplaatsen (LUYPAERT H., en andere “Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines.” VUBPress, 2007, 289 p.).

Uit dit onderzoek bleek dat er in 2007, 3651 prestatieplaatsen werden geregistreerd in België, goed voor in totaal 4 862 uitvoeringsplaatsen.

Recentere cijfers zijn op dit ogenblik niet beschikbaar.

De tabel in bijlage 2 geeft een verdeling van de prestatie- en uitvoeringsplaatsen over de verschillende gerechtelijke arrondissementen.

Het type van werk is eveneens zeer uitgebreid, bijvoorbeeld: tuinonderhoud, hulp in containerparken, kleine herstellingswerken, eenvoudige administratieve taken, enzovoort (zie ook hierover LUYPAERT H., en andere “Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines.” VUBPress, 2007, p. 172 e.v.).

3) In de strafwet is voorzien dat wanneer de rechter een werkstraf oplegt als hoofdstraf, hij ook altijd een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf) oplegt die van toepassing kan worden indien de werkstraf niet wordt uitgevoerd.

Indien de werkstraf niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, kan het openbaar ministerie beslissen om de voorziene vervangende gevangenisstraf of geldboete uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met het gedeelte van de werkstraf dat al werd uitgevoerd. Het is dus het openbaar ministerie en niet de rechter dat beslist over de tenuitvoerlegging van de vervangende straf.

In de justitiehuizen wordt een dossier opgevolgd tot en met het afsluiten van het mandaat. Een werkstraf waarvan de Probatiecommissie beslist heeft om ze over te maken aan het openbaar ministerie, zal afgesloten worden in de justitiehuizen en terug worden gestuurd aan het openbaar ministerie. In het registratiesysteem van de justitiehuizen wordt verder niet geregistreerd welk gevolg er door het openbaar ministerie aan de afgesloten dossiers wordt gegeven. Er is nog geen aansluiting tussen de twee systemen.

Werkstraffen die niet of niet volledig worden uitgevoerd, hebben echter steeds tot gevolg dat het openbaar ministerie de vervangende straf zal uitvoeren.

De afgesloten mandaten worden geregistreerd onder verschillende categorieën. Om zo goed mogelijk te antwoorden op de vraag werden de afgesloten mandaten ondergebracht in drie grote categorieën:

- AWS volledig uitgevoerd: mandaten waarin de werkstraf volledig werden uitgevoerd;

- AWS niet (volledig) uitgevoerd: de uitvoering van de werkstraf is mislukt;

- overlijden: mandaten waarin de werkgestrafte is overleden.

Het is dus aan de hand van de tweede categorie “AWS niet (volledig) uitgevoerd” dat kan worden nagegaan in welke gevallen het openbaar ministerie de vervangende straf ten uitvoer kan leggen.

Wegens wijzigingen aan het registratiesysteem van de justitiehuizen in de periode 2005-2006, kunnen wij enkel betrouwbare cijfers geven voor de periode 2007 tot en met 2010.

Tabellen 3tot en met 6 geven een overzicht van de afgesloten mandaten van 2007 tot en met 2010 per justitiehuis. Het gaat telkens over de mandaten die tussen 1 januari en 31 december van de weergegeven jaren werden geregistreerd als afgesloten.

Tabel 7 geeft nog een globaal overzicht van de afgesloten mandaten over gans België.

In 2007 werden 1.406 mandaten van de 9 200 afgesloten mandaten (zijnde 15,30 %) niet (volledig) uitgevoerd en dus geregistreerd als mislukt.

In 2008 waren dit 1 655 van de 9 281 afgesloten mandaten (zijnde 17,80 %).

In 2009 waren dit 1 659 van de 9 993 afgesloten mandaten (zijnde 16,60 %).

In 2010 waren dit 1 844 van de 10 267 afgesloten mandaten (zijnde 17,96 %).

4) Zoals hierboven al werd uiteengezet kan het openbaar ministerie indien een veroordeelde zijn werkstraf niet of niet volledig uitvoert, de vervangende straf uitvoeren. Hierbij wordt rekening gehouden met het gedeelte van de werkstraf dat al werd uitgevoerd.

In de praktijk zal het openbaar ministerie de vervangende straf altijd uitvoeren indien de probatiecommissie dit voorstelt.

In de praktijk wordt vastgesteld dat sommige probatiecommissies in bepaalde gevallen van oordeel zijn dat alhoewel de werkstraf niet volledig werd uitgevoerd, de redenen hiervoor bvb. niet alleen te wijten zijn aan de veroordeelde en dat zij zich tevreden stellen met het uitgevoerde deel, zonder de vervangende straf aan te vragen.

Zoals hierboven reeds gesteld, kan dit echter niet geverifieerd worden aan de hand van het registratiesysteem van de justitiehuizen, waar het mandaat slechts wordt opgevolgd tot en met de afsluiting van haar eigen opdracht.

BIJLAGEN:

Tabel 1
Nieuwe mandaten per justitiehuis 2005-2010

 

Nieuwe mandaten – Nouveaux mandats

 

Hof van Beroep

Correctionele rechtbank

Politierechtbank

Andere

Totaal

Noord/Nord

Antwerpen

-

Anvers

2005

18

562

161

30

771

2006

31

499

142

10

682

2007

29

505

132

11

677

2008

55

766

154

5

980

2009

45

648

161

8

862

2010

64

726

151

3

944

Mechelen

-

Malines

2005

10

184

44

.

238

2006

13

199

66

.

278

2007

8

135

60

2

205

2008

10

141

58

.

209

2009

9

125

55

1

190

2010

6

120

35

6

167

Turnhout

2005

11

213

209

.

433

2006

5

275

181

.

461

2007

9

252

145

.

406

2008

5

183

142

2

332

2009

4

165

127

.

296

2010

13

172

117

.

302

Hasselt

2005

3

145

14

.

162

2006

18

104

12

.

134

2007

13

106

11

.

130

2008

11

119

12

.

142

2009

12

84

12

.

108

2010

10

120

8

.

138

Tongeren

-

Tongres

2005

9

109

20

.

138

2006

10

120

39

.

169

2007

16

142

84

9

251

2008

11

146

47

1

205

2009

11

136

43

1

191

2010

7

147

39

1

194

Leuven

-

Louvain

2005

7

206

181

4

398

2006

9

171

119

.

299

2007

13

139

112

.

264

2008

9

129

102

.

240

2009

19

140

68

1

228

2010

9

135

76

.

220

Brussel (Nl)

-

Bruxelles (Fr)

2005

11

130

153

.

294

2006

10

136

168

.

314

2007

15

128

140

.

283

2008

22

112

154

1

289

2009

20

162

207

.

389

2010

19

182

143

7

351

Dendermonde

-

Termonde

2005

31

197

162

13

403

2006

31

156

179

.

366

2007

27

255

278

2

562

2008

41

315

200

6

562

2009

23

289

125

6

443

2010

31

252

198

.

481

Gent

-

Gand

2005

18

275

25

55

373

2006

21

380

28

3

432

2007

27

385

29

1

442

2008

64

361

24

3

452

2009

28

489

11

.

528

2010

46

585

17

.

648

Oudenaarde

-

Audenarde

2005

3

47

8

3

61

2006

8

59

7

2

76

2007

.

103

12

4

119

2008

10

82

8

3

103

2009

8

73

7

8

96

2010

6

68

8

.

82

Brugge

-

Bruges

2005

5

106

3

4

118

2006

7

144

9

1

161

2007

13

174

5

8

200

2008

11

149

3

1

164

2009

21

196

10

2

229

2010

28

207

6

2

243

Ieper

-

Ypres

2005

1

43

4

4

52

2006

.

13

1

15

29

2007

1

18

2

10

31

2008

.

30

1

2

33

2009

.

30

5

.

35

2010

4

34

9

.

47

Kortrijk

-

Courtrai

2005

.

82

5

30

117

2006

6

145

16

.

167

2007

14

149

27

.

190

2008

14

136

18

4

172

2009

17

199

18

.

234

2010

14

186

32

1

233

Veurne

2005

4

44

2

.

50

2006

1

37

1

.

39

2007

2

38

.

.

40

2008

2

27

.

1

30

2009

4

34

1

1

40

2010

1

33

3

.

37

Totaal Noord

-

Totale Nord

2005

131

2343

991

143

3608

2006

170

2438

968

31

3607

2007

187

2529

1037

47

3800

2008

265

2696

923

29

3913

2009

221

2770

850

28

3869

2010

258

2967

842

20

4087

Zuid

Bruxelles (Fr)

-

Brussel (Fr)

2005

49

580

352

3

984

2006

42

617

365

5

1029

2007

54

715

243

6

1018

2008

50

741

231

83

1105

2009

63

813

356

9

1241

2010

61

734

327

55

1177

Nivelles

-

Nijvel

2005

7

125

189

4

325

2006

11

108

163

5

287

2007

20

88

95

7

210

2008

9

158

100

8

275

2009

15

152

133

2

302

2010

21

164

107

1

293

Eupen

2005

12

56

33

.

101

2006

13

84

33

.

130

2007

10

70

59

5

144

2008

6

95

58

.

159

2009

13

113

58

1

185

2010

8

52

71

3

134

Huy

-

Hoei

2005

12

126

237

16

391

2006

9

136

236

.

381

2007

4

107

192

2

305

2008

6

128

255

3

392

2009

15

134

274

5

428

2010

3

154

364

6

527

Liège

-

Luik

2005

42

404

614

156

1216

2006

30

495

672

153

1350

2007

38

726

708

41

1513

2008

51

632

686

41

1410

2009

37

665

658

10

1370

2010

45

620

740

1

1406

Verviers

2005

4

97

137

.

238

2006

16

138

188

.

342

2007

13

216

224

2

455

2008

14

256

147

.

417

2009

16

244

187

1

448

2010

12

236

318

.

566

Arlon

-

Aarlen

2005

4

35

33

51

123

2006

2

100

73

.

175

2007

2

82

47

6

137

2008

6

78

57

2

143

2009

8

88

93

2

191

2010

2

70

101

1

174

Marche-en-Famenne

2005

3

51

80

2

136

2006

3

68

137

3

211

2007

3

98

185

2

288

2008

6

74

163

.

243

2009

7

61

199

1

268

2010

4

96

211

3

314

Neufchâteau

2005

5

96

87

7

195

2006

3

105

82

4

194

2007

4

73

80

27

184

2008

3

85

67

3

158

2009

1

102

115

2

220

2010

5

75

92

2

174

Dinant

2005

8

75

209

3

295

2006

14

86

181

10

291

2007

3

90

114

8

215

2008

11

138

106

1

256

2009

5

128

132

1

266

2010

7

110

174

19

310

Namur

-

Namen

2005

9

96

113

44

262

2006

16

106

75

45

242

2007

5

109

85

3

202

2008

14

146

111

5

276

2009

12

122

96

1

231

2010

10

131

110

.

251

Charleroi

2005

28

255

250

3

536

2006

26

332

409

21

788

2007

18

293

401

10

722

2008

24

307

446

3

780

2009

27

257

350

5

639

2010

18

303

276

1

598

Mons

-

Bergen

2005

21

140

65

31

257

2006

15

135

59

10

219

2007

6

193

71

7

277

2008

9

198

88

7

302

2009

13

163

70

16

262

2010

21

187

64

11

283

Tournai

-

Doornik

2005

10

217

9

.

236

2006

8

217

10

9

244

2007

2

214

25

16

257

2008

9

212

33

25

279

2009

11

161

12

4

188

2010

10

181

40

5

236

Totaal Zuid

-

Total Sud

2005

214

2353

2408

320

5295

2006

208

2727

2683

265

5883

2007

182

3074

2529

142

5927

2008

218

3248

2548

181

6195

2009

243

3203

2733

60

6239

2010

227

3113

2995

108

6443

Totaal

2005

345

4696

3399

463

8903

2006

378

5165

3651

296

9490

2007

369

5603

3566

189

9727

2008

483

5944

3471

210

10108

2009

464

5973

3583

88

10108

2010

485

6080

3837

128

10530

(Bron: SIPAR, juni 2011 / Dienst Data Analyse en Kwaliteit DGMJH)

Tabel 2

Prestatieplaatsen per gerechtelijk arrondissement 

Gerechtelijk arrondissement

-

Arrondissement judiciaire

Aantal prestatieplaatsen

-

Nombre de lieux

Aantal uitvoeringsplaatsen

-

Nombre de postes

Antwerpen

88

106

Aarlen

 

 

Brugge

290

357

Brussel

487

703

Charleroi

155

158

Dendermonde

76

85

Dinant

190

236

Eupen

15

18

Gent

98

126

Hasselt

161

215

Huy

190

259

Ieper

51

66

Kortrijk

Inbegrepen bij Brugge

 

Leuven

155

280

Liège

239

361

Marche

78

132

Mechelen

81

108

Bergen

165

259

Namen

221

297

Neufchâteau

58

73

Nivelles

145

157

Oudenaarde

79

113

Tongeren

19

21

Doornik

170

205

Turnhout

211

259

Verviers

179

190

Veurne

50

78

Totaal

3651

4862

(Bron: LUYPAERT H., e.a. “Werken en leren als straf. Le travail et la formation comme peines.” VUBPress, 2007)

Tabel 3

Afgesloten mandaten per justitiehuis 2007

 

AWS volledig uitgevoerd /

PTA exécutée

AWS niet (volledig) uitgevoerd /

PTA pas (complètement) exécutée

betrokkene overleden/

Décès

TOTAAL/

TOTAL

Antwerpen / Anvers

486

116

1

603

Brugge / Bruges

118

24

1

143

Dendermonde / Termonde

342

70

1

413

Gent / Gand

382

162

0

544

Hasselt

134

28

4

166

Ieper / Ypre

24

3

0

27

Kortrijk / Courtrai

137

31

3

171

Leuven / Louvain

308

65

0

373

Mechelen / Malines

224

36

0

260

Oudenaarde / Audenarde

90

15

0

105

Tongeren / Tongres

182

30

1

213

Turnhout

362

60

0

422

Veurne

38

3

0

41

VLAANDEREN

2827

643

11

3481

Aarlen / Arlon

103

34

2

139

Charleroi

490

59

4

553

Dinant

213

37

0

250

Eupen

103

7

1

111

Hoei / Huy

307

26

2

335

Luik / Liège

1182

139

7

1328

Marche-en-Famenne

205

20

1

226

Bergen / Mons

180

20

1

201

Namen / Namur

162

38

1

201

Neufchâteau

172

7

2

181

Nijvel / Nivelles

128

56

2

186

Doornik / Tournai

267

12

1

280

Verviers

314

43

2

359

WALLONIE

3826

498

26

4350

Brussel

299

44

0

343

Bruxelles

803

221

2

1026

BRUSSEL/BRUXELLES

1102

265

2

1369

 

 

 

 

 

TOTAAL/TOTAL

7755

1406

39

9200

(Bron: SIPAR, juni 2011 / Dienst Data analyse en kwaliteit DGMJH)

Tabel 4

Afgesloten mandaten per justitiehuis 2008

 

AWS volledig uitgevoerd

 / PTA exécutée

AWS niet (volledig) uitgevoerd /

betrokkene overleden/

TOTAAL/

 

PTA pas (complètement) exécutée

Décès

TOTAL

Antwerpen / Anvers

671

234

3

908

Brugge / Bruges

138

36

1

175

Dendermonde / Termonde

462

120

0

582

Gent / Gand

353

118

0

471

Hasselt

117

41

0

158

Ieper / Ypre

20

5

0

25

Kortrijk / Courtrai

177

30

0

207

Leuven / Louvain

192

39

1

232

Mechelen / Malines

154

38

1

193

Oudenaarde / Audenarde

99

12

2

113

Tongeren / Tongres

188

41

2

231

Turnhout

302

56

0

358

Veurne

25

9

0

34

VLAANDEREN

2898

779

10

3687

Aarlen / Arlon

141

24

3

168

Charleroi

516

136

2

654

Dinant

192

44

1

237

Eupen

128

11

0

139

Hoei / Huy

261

38

0

299

Luik / Liège

997

188

12

1197

Marche-en-Famenne

246

34

2

282

Bergen / Mons

236

27

4

267

Namen / Namur

200

46

0

246

Neufchâteau

146

9

0

155

Nijvel / Nivelles

205

35

2

242

Doornik / Tournai

245

32

2

279

Verviers

297

34

0

331

WALLONIE

3810

658

28

4496

Brussel

216

40

2

258

Bruxelles

658

178

4

840

BRUSSEL/BRUXELLES

874

218

6

1098

 

 

 

 

 

TOTAAL/TOTAL

7582

1655

44

9281

(Bron: SIPAR, juni 2011 / Dienst Data analyse en kwaliteit DGMJH) 

Tabel 5

Afgesloten mandaten per justitiehuis 2009 

 

AWS volledig uitgevoerd

 / PTA exécutée

AWS niet (volledig) uitgevoerd /

betrokkene overleden/

TOTAAL/

 

PTA pas (complètement) exécutée

Décès

TOTAL

Antwerpen / Anvers

619

181

5

805

Brugge / Bruges

158

30

2

190

Dendermonde / Termonde

364

66

2

432

Gent / Gand

337

100

3

440

Hasselt

89

18

0

107

Ieper / Ypre

35

1

0

36

Kortrijk / Courtrai

165

37

0

202

Leuven / Louvain

161

31

1

193

Mechelen / Malines

149
2

190

Oudenaarde / Audenarde

100

14

0

114

Tongeren / Tongres

202

24

0

226

Turnhout

294

50

0

344

Veurne

28

7

0

35

VLAANDEREN

2701

598

15

3314

Aarlen / Arlon

129

29

1

159

Charleroi

528

120

4

652

Dinant

229

37

2

268

Eupen

170

8

0

178

Hoei / Huy

335

46

3

384

Luik / Liège

1374

206

16

1596

Marche-en-Famenne

233

44

2

279

Bergen / Mons

268

56

1

325

Namen / Namur

231

40

0

271

Neufchâteau

134

18

0

152

Nijvel / Nivelles

196

28

1

225

Doornik / Tournai

222

33

1

256

Verviers

368

76

6

450

WALLONIE

4417

741

37

5195

Brussel

203

56

2

261

Bruxelles

952

264

7

1223

BRUSSEL/BRUXELLES

1155

320

9

1484

 

 

 

 

 

TOTAAL/TOTAL

8273

1659

61

9993

(Bron: SIPAR, mei 2011 / Dienst Data analyse en kwaliteit DGMJH) 

Tabel 6

Afgesloten mandaten per justitiehuis 2010 

 

  AWS volledig uitgevoerd

/

 

 

PTA exécutée

 

AWS niet (volledig) uitgevoerd

/

betrokkene overleden/

TOTAAL/

 

PTA pas (complètement) exécutée

Décès

TOTAL

 

 

 

 

 

Antwerpen / Anvers

628

212

3

843

Brugge / Bruges

226

56

2

284

Dendermonde / Termonde

387

91

1

479

Gent / Gand

395

147

1

543

Hasselt

95

34

0

129

Ieper / Ypre

40

4

1

45

Kortrijk / Courtrai

168

47

1

216

Leuven / Louvain

176

49

1

226

Mechelen / Malines

152

23

0

175

Oudenaarde / Audenarde

80

6

0

86

Tongeren / Tongres

154

30

0

184

Turnhout

254

46

0

300

Veurne

30

5

0

35

VLAANDEREN

2785

750

10

3545

Aarlen / Arlon

177

35

6

218

Charleroi

548

132

4

684

Dinant

238

32

0

270

Eupen

143

10

0

153

Hoei / Huy

394

81

3

478

Luik / Liège

1121

178

11

1310

Marche-en-Famenne

222

35

3

260

Bergen / Mons

241

64

1

306

Namen / Namur

206

36

2

244

Neufchâteau

185

14

2

201

Nijvel / Nivelles

235

33

1

269

Doornik / Tournai

205

20

1

226

Verviers

393

43

4

440

WALLONIE

4308

713

38

5059

Brussel

365

99

0

464

Bruxelles

915

282

2

1199

BRUSSEL/BRUXELLES

1280

381

2

1663

 

 

 

 

 

TOTAAL/TOTAL

8373

1844

50

10267

(Bron: SIPAR, mei 2011 / Dienst Data analyse en kwaliteit DGMJH)

Tabel 7

Overzicht afgesloten mandaten 2007-2010 

Autonome werkstraf

-

Peine de travail autonome

 

AWS volledig uitgevoerd - PTA exécutée

AWS niet (volledig) uitgevoerd - PTA pas (complètement) exécutée

Overlijden - Décès

Totaal - Total

2007

7755

1406

39

9200

%

84,30 %

15,30 %

0,40 %

100 %

2008

7582

1655

44

9281

%

81,70 %

17,80 %

0,50 %

100 %

2009

8273

1659

61

9993

%

82,80%

16,60%

0,60%

100%

2010

8373

1844

50

10267

%

81,50%

17,90%

0,40%

100%

(Bron: SIPAR, juni 2011 / Dienst Data analyse en kwaliteit DGMJH)