BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
30 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1932

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing
________
Verenigd Koninkrijk
alcoholisme
accijns
bier
________
30/3/2011Verzending vraag
24/4/2011Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1931
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1932 d.d. 30 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische speciaalbieren dreigen duurder worden voor de Britten. Met een accijnsverhoging op sterke bieren hoopt de Britse regering het overmatig drankmisbruik in te dijken. Belgische speciaalbieren dreigen hiervan ten onrechte het slachtoffer te worden.

CAMRA, de vereniging die 120 000 Britse bierliefhebbers verenigt, vreest dat Belgische speciaalbieren de dupe van de nieuwe taks worden.

Als de regering op 7,5 volumeprocent inzet, komen veel meer Belgische bieren zoals La Chouffe, Karmeliet, Duvel, Westmalle Tripel, Westvleteren 8, Rochefort 8 en Rochefort 10 in het vizier. Deze maatregel schiet zijn doel voorbij.

De Belgische speciaalbieren zijn immers - alleen al omwille van de duurdere verkoopprijzen - niet de goedkope drankjes uit de supermarkt die de Britse regering ongetwijfeld terecht zwaarder wil belasten. De Belgische bieren zijn degustatiebieren die gezien hun hogere prijs en hun specifieke smaakpatroon niet leiden tot " bingedrinking ".

Eerder probeerde ook Frankrijk, begin 2003 een gelijkaardige maatregel te lanceren. Een accijnsverhoging op bières du clochard bedreigde toen ook Duvel, Leffe Tripel en consorten. Na tussenkomst van onder meer minister Reynders en eerste minister Verhofstadt bij hun Franse collega's werden de bieren beter omschreven in de wetgeving. Bovendien kan men zich de vraag stellen in hoeverre deze maatregel niet tevens om protectionistische redenen worden voorgesteld. Daarom zou het aangewezen zijn om er bij de Britse regering voor te pleiten om enkel de goedkope zware bieren te belasten of de bieren alvast beter te omschrijven om de goedkope zware bieren die inderdaad kunnen leiden tot een drankverslaving in het vizier worden genomen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het voornemen van de Britse regering om ook onder meer Belgische speciaalbieren op te nemen in een lijst van hoger te beslasten bieren om de consumptie af te remmen en bent u het met me eens dat gezien de prijs van deze speciaalbieren de maatregel disproportioneel is? Kan u uitvoerig toelichten?

2) Heeft uzelf of iemand van uw regering reeds hieromtrent contact gehad met de Britse regering naar analogie van een gelijkaardig voornemen in 2003 van Frankrijk en kan u toelichten welke stappen reeds werden en zullen worden ondernomen? Zo neen, waarom niet?

3) Kan u aangeven of de Britse maatregelen reeds succesvol werden bijgestuurd gezien de vooropgestelde heffing op Belgische bieren mogelijks discriminatoir en disproportioneel zou zijn?

4) Heeft uzelf of iemand van uw regering hieromtrent reeds overleg gehad met onze brouwerijsector? Zo ja, kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 april 2011 :
  1. Het is correct dat de Britse regering in haar begroting voor 2011 heeft beslist een extra belasting te heffen op alle bieren met een alcoholvolumegehalte van meer dan 7,5 %. Deze extra belasting -bovenop de reeds hoge algemene biertaks- bedraagt 25 % van de algemene biertaks.

    De Britse regering beoogt met deze maatregel het problematisch drinkgedrag aan te pakken. Het gaat vooral om de ongepaste consumptie van goedkopere “super-strength lagers” met een alcoholvolumegehalte van meer dan 7,5 % in sociaal zwakkere middens.

    Ik heb reeds op 24 februari 2011 -nog voor de goedkeuring van de begroting- mijn bezorgdheid uitgedrukt bij de Britse ambassadeur in België over de mogelijke ernstige economische schade voor de Belgische brouwers van speciaalbieren. De extra belasting maakt immers geen onderscheid tussen problematische “super-strength lagers” en gastronomische degustatiebieren.

  2. De Britse ambassade in België en de Belgische ambassade in het Verenigd Koninkrijk werden ingeschakeld om meer informatie te verkrijgen over de achtergrond en de specifieke uitwerking van deze maatregel.

  3. Het volledige dossier werd in detail besproken tijdens een overlegvergadering op 13 april 2011, in bijzijn van de federatie van Belgische Brouwers, met vertegenwoordigers van de betrokken beleidscellen en de federale overheidsdiensten Economie, Financiën, Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel. De bevoegde diensten van de gewesten worden volledig ingelicht. In de komende weken zullen -in alle discretie- verdere contacten worden genomen.

  4. De maatregel werd goedgekeurd op 23 maart 2011 als onderdeel van de begroting 2011. De extra belasting op bieren met een alcoholvolumegehalte van meer dan 7,5 % wordt pas van toepassing vanaf oktober 2011. Tot op vandaag is er geen bijsturing van deze maatregel.

  5. Alle stappen in dit dossier worden genomen in zeer nauw overleg met de federatie van de Belgische brouwers.