BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
7 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1682

de Bart Laeremans (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Correctionele rechtbank van Brussel - Griffie - Gebrek aan Nederlandstalig personeel - Maatregelen
________
strafrechtspraak
griffies en parketten
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
taalgebruik
________
7/3/2011 Verzending vraag
9/6/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1682 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verneem opnieuw dat er klachten zijn over het gebrek aan Nederlandstalig personeel op de correctionele griffie van de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg. Enkele personeelsleden weigeren pertinent om ook maar een Nederlands woord te gebruiken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan de minister meedelen hoeveel mensen er tewerkgesteld zijn op deze griffie?

2. Hoeveel van deze mensen hebben een Nederlandstalig diploma en hoeveel een Franstalig diploma?

3. Hoeveel van de Nederlandstaligen en hoeveel van de Franstaligen hebben een bewijs van kennis van de andere landstaal?

4. Kan hij bevestigen dat bepaalde baliebedienden niet in staat zijn Nederlands te spreken of dit zelfs niet willen doen?

5. Wat heeft hij reeds ondernomen om verbetering te brengen in deze situatie?

6. Op welke wijze worden de leden van de griffie aangemoedigd om een examen Nederlands of Frans af te leggen?

Antwoord ontvangen op 9 juni 2011 :

1 tot 3) Op de griffie van rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn 389 personeelsleden tewerkgesteld. De gedetailleerde aantallen, per niveau en taalrol worden weergegeven in tabel 1. In dezelfde tabel wordt ook aangegeven hoeveel personen telkens een bewijs van kennis van de tweede landstaal hebben geleverd.

4) De griffie werkt niet met specifiek loketpersoneel. Elke rechtzoekende wordt maximaal verder geholpen in zijn eigen taal – Nederlands of Frans – door de aanwezige personeelsleden van de griffie.

5) De taalvoorwaarden maken deel uit van de benoemingsvoorwaarden voor het gerechtspersoneel in de griffies. Contractuele personeelsleden zijn niet onderhevig aan de tweetaligheidsvereiste, maar bij hun werving wordt gestreefd naar een evenredige taalverdeling.

Concreet moeten, in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, alle vastbenoemde personeelsleden van de griffies van het niveau A, B en C blijk geven van kennis van de tweede landstaal. Voor de personeelsleden van niveau A en de griffiers (niveau B) is een grondige kennis van de andere taal vereist, voor de overige personeelsleden van niveau B en de assistenten (niveau C) wordt een voldoende kennis gevraagd.

6) Wie een bewijs levert van de kennis van de andere taal kan een taalpremie genieten. De brutobedragen van deze premies variëren van 35 tot 110 euro per maand.

Het bewijs van de kennis van de tweede landstaal wordt geleverd via het slagen in een taalexamen, georganiseerd door Selor.

Het personeel van de rechterlijke orde kan ook taalcursussen volgen bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid, of bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.

Niveau

Nederlandse taalrol

Franse taalrol

Totaal


Totaal

Taalbewijs

Totaal

Taalbewijs


A

10

6

16

12

26

B

73

67

60

35

133

C

19

18

6

5

25

D

62

27

143

8

205

Totaal

164

118

225

60

389