BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
10 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1310

de Bert Anciaux (sp.a)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Consumentenkrediet - Autoleningen via een grootwarenhuis
________
consumptief krediet
grootwarenhuis
bescherming van de consument
aankoop op krediet
automobiel
________
10/2/2011Verzending vraag
17/3/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1310 d.d. 10 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie winkelt in een der grootste winkelketens van het land, stelde ongetwijfeld vast dat men daar nu ook autoleningen aanbiedt. Deze distributieketen pakt daar via advertenties breed mee uit. Zowel Test-Aankoop als het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling stelden hier terecht heel wat kritische vragen bij. Deze aanpak getuigt van een totale bagatellisering van kredieten, net op een ogenblik dat heel wat burgers ernstige problemen hebben met de terugbetaling van hun schulden. Dit vraagt een dringend optreden vanwege de bevoegdheid Consumentenzaken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is de geachte minister op de hoogte van de handelspraktijk van deze distributieketen om ook autoleningen aan te bieden?

2) Gaf hij opdracht om deze handelspraktijk te onderzoeken? Houdt dit grootwarenhuis zich aan de wetten en voorschriften ter zake? Beaamt hij dat deze vorm van bagatellisering van het opnemen en aangaan van schulden en kredieten moet worden tegengewerkt? Legde hij hieromtrent contacten met Test-Aankoop, met het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling of met andere organisaties die rond deze materie werken?

3) Zal hij ingrijpen en daardoor deze onaanvaardbare vorm van kredietverlening nu en in de toekomst onmogelijk maken?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

De Algemene directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ontving hierover geen klachten van consumenten en er was dus geen onderzoek aangevraagd.

Er is geen reden om aan te nemen dat het grootwarenhuis zich niet houdt aan de wetten en voorschriften. Het grootwarenhuis, dat kredietbemiddelaar is, en de verbonden kredietgever beschikken ongetwijfeld over de vereiste goedkeuring van de FOD Economie. Eén van de erkenningvoorwaarden van de kredietgever is een door de FOD Economie goedgekeurd kredietcontract. Momenteel worden die contracten voor elke kredietgever opnieuw onderzocht ingevolge de recente herziening van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (WCK).

Bovendien is elke kredietbemiddelaar, dus ook het grootwarenhuis, en elke kredietgever onderworpen aan de wettelijke informatie- en raadgevingplicht. Onder meer moeten ze vooraf aan de consument:

  • de juiste en volledige informatie vragen om zijn financiële toestand te beoordelen (artikel 10 WCK);

  • het Europees standaard formulier (“SECCI”) met alle gegevens over de kredietovereenkomst geven zodat hij verschillende aanbiedingen kan vergelijken en een geïnformeerde beslissing kan nemen (artikel 11, paragraaf 1, WCK);

  • een passende toelichting geven zodat hij in staat is te beoordelen of de voorgestelde kredietovereenkomst aan zijn behoeften en financiële situatie beantwoordt (artikel 11, paragraaf 4, WCK);

  • het krediet voorstellen dat het beste is aangepast aan zijn financiële toestand en het doel van zijn krediet (artikel 15, eerste lid, WCK);

Verder moet de kredietgever ook de Centrale voor Kredieten aan Particulieren raadplegen (artikel 15, tweede lid, WCK).

Als er zich problemen voordoen zal ik zeker ingrijpen, maar in België; kan elke erkende kredietgever autofinancieringen toestaan als ze beantwoordt aan de wettelijke vereisten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kredietgevers verbonden aan een automerk en kredietgevers verbonden aan een grootwarenhuis.