BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
31 januari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1086

de Elke Sleurs (N-VA)

aan de minister van Justitie
________
Akte van aangifte van een levensloos geboren kind - Inschrijving in het geboorteregister - Inschrijving in het trouwboekje
________
officieel document
kindersterfte
bevolkingsregister
moederschap
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
31/1/2011 Verzending vraag
31/3/2011 Antwoord
23/9/2011 Aanvullend antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1087
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1086 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor ouders is het verliezen van de vrucht steeds een trauma. Naarmate men verder vordert in de zwangerschap, groeit de pijn wanneer er zich een miskraam of foetaal verlies voordoet.

Sinds 1999 is de wetgever ten dele tegemoet gekomen aan de nood van deze ouders. Zo werd de mogelijkheid ingevoegd om een voornaam aan de akte van aangifte van een levenloos geboren kind toe te voegen. Deze akte kan enkel worden opgesteld na een zwangerschapsduur van meer dan honderd tachtig dagen. In dit geval kunnen ouders genieten van sociale rechten en is er een aangifteverplichting. De wet van 27 april 1999 schrijft voor dat de akte van aangifte van een levenloos geboren kind in het register van de akten van overlijden moet worden ingeschreven. Een omzendbrief die het een en het ander moest verduidelijken over deze wet, voegde toe dat het aan te raden is om " de nodige wijzigingen aan te brengen in het trouwboekje ".

Honderdennegen jaar eerder, op 16 april 1890, werd een andere omzendbrief verzonden waarin aan de ambtenaar van de burgerlijke stand voorgeschreven werd dat levenloos geboren kinderen nooit in het geboorteregister, maar enkel in het overlijdensregister mocht worden ingeschreven.

Voor ouders van een levensvatbaar maar levenloos geboren kind, is het zeer moeilijk te begrijpen dat hun kind kon sterven, zonder ooit geboren te worden. Dit leidt heden ten dage tot situaties, waarin de naam van hun kind in het overlijdensregister en in het trouwboekje opduikt, maar niet in het geboorteregister. Omdat deze arbitraire toepassing van de wet ouders nodeloos lijden bezorgt, had ik graag het antwoord op de volgende vragen:

1) Kan u mij vertellen hoeveel aktes van aangifte van een levenloos geboren kind er werden afgeleverd per jaar sinds 1999? In hoeveel gevallen betrof het een kind van een gehuwd koppel? Kan u deze cijfers opsplitsen per gewest en per arrondissement?

2) In hoeveel van deze gevallen werd " de akte van aangifte van een levenloos geboren kind " ingeschreven in het geboorteregister? Kan u deze cijfers opsplitsen per gewest en per arrondissement?

3) In hoeveel van deze gevallen werd " de akte van aangifte van een levenloos geboren kind " ingeschreven in het trouwboekje? Kan u deze cijfers opsplitsen per gewest en per arrondissement?

4) Zijn er financiŽle en / of fiscale gevolgen verbonden aan het inschrijven van een akte van levenloos geboren kind? Welke zijn de andere gevolgen verbonden aan het inschrijven van een akte van levenloos geboren kind? Zijn dit volgens u voldoende redenen om het inschrijven van een akte van levenloos geboren kind in het geboorteregister niet toe te laten?

5) Bent u bereid om de ambtenaren van de burgerlijke stand via een omzendbrief op de hoogte te stellen van het feit dat het overschrijven van de akte van aangifte van levenloos geboren kind in het geboorteregister aangewezen moet zijn?

Antwoord ontvangen op 31 maart 2011 :

1. Mijn diensten hebben de vraag met betrekking tot het aantal akten van aangifte van een levenloos kind, opgesteld per jaar sinds 1999, alsook de vraag met betrekking tot het aantal gevallen waarin het een kind van een gehuwd koppel betrof, voorgelegd aan het College van procureurs-generaal. Tevens werd gevraagd om de cijfers op te splitsen per gewest en per arrondissement.

2. Er bestaan geen statistieken met betrekking tot het aantal akten van aangifte van een levenloos kind die zijn ingeschreven in het register van de akten van geboorte, aangezien de wetgeving een dergelijke inschrijving niet mogelijk maakt. In artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk voorzien dat de akte van aangifte van een levenloos kind wordt ingeschreven in het register van de akten van overlijden.

Ter herinnering: de ambtenaar van de burgerlijke stand stelt een akte van aangifte van een levenloos kind op indien het kind dood geboren is of overleden is vóór de vaststelling van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw en indien de geboorte meer dan 180 dagen na de verwekking plaatsvindt.

De akte van aangifte van een levenloos kind is geen akte van overlijden, maar wel een specifieke akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigt dat hem een levenloos kind werd aangegeven. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan als voor een akte van overlijden (Senaat, verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Delcourt-Pêtre, zitting 1998-1999, 1-623/4).

Deze situatie moet worden onderscheiden van die waarin het kind leefde op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand, de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw, doch komt te overlijden vooraleer de geboorte wordt aangegeven. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt een akte van geboorte en een akte van overlijden op, ongeacht de zwangerschapsduur bij de geboorte van het kind (artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek; Omzendbrief van 10 juni 1999 betreffende de invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek aangaande de akte van aangifte van een levenloos kind, Belgisch Staatsblad van 1 juli 1999). Enkel een dergelijk geval geeft aanleiding tot inschrijving in het register van de akten van geboorte.

3. Er bestaan geen statistieken met betrekking tot het aantal gevallen waarin de akte van aangifte van een levenloos kind is ingeschreven in het trouwboekje, aangezien de wetgeving een dergelijke inschrijving niet voorschrijft.

Het trouwboekje is overigens niet gegrond op enige wettelijke basis. Het trouwboekje wordt afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand op grond van ministeriële omzendbrieven en heeft de waarde van een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand wat de verklaringen inzake het huwelijk betreft (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Deel II, Bruylant, 1990, nr. 338; D. STERCKX, Le mariage en droit civil, Larcier, 2004, nr. 332. Contra Y.H. LELEU, Droit des personnes et des familles, Larcier, tweede editie, 2010, nr. 56). De andere aanduidingen dan die inzake het huwelijk gelden slechts als inlichtingen.

4. De financiële en/of fiscale gevolgen verbonden aan de opstelling van een akte van aangifte van een levenloos kind vallen niet onder mijn bevoegdheid. Ter zake wordt verwezen naar de bevoegde ministers.

5. Zoals reeds gesteld, is de inschrijving van de akte van aangifte van een levenloos kind in het register van de akten van overlijden bepaald in artikel 80bis, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. Door deze bepaling is het voor mij bijgevolg niet mogelijk om een omzendbrief te versturen naar de ambtenaren van de burgerlijke stand met het oog op de inschrijving van die akte in het register van de akten van geboorte.

Aanvullend antwoord ontvangen op 23 september 2011 :

1. Het College van Procureurs-generaal heeft mij laten weten dat het niet mogelijk is om statistische gegevens te leveren met betrekking tot het aantal akten van aangifte van een levenloos geboren kind die jaarlijks zijn opgesteld sinds 1999, en evenmin met betrekking tot het aantal gevallen waarin het een kind van een gehuwd koppel betrof.

Volgens de gegevens die de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie mij heeft doorgestuurd, werden bij de burgerlijke stand 509 levenloos geboren kinderen aangegeven in 1999, 514 in 2000, 512 in 2001, 517 in 2002, 554 in 2003, 526 in 2004, 491 in 2005, 518 in 2006, 534 in 2007 en 574 in 2008. De statistieken met betrekking tot 2009 en 2010 zijn nog niet beschikbaar. De tabellen die als bijlage gaan, geven het aantal betrokken kinderen van gehuwde vrouwen en die van ongehuwde vrouwen weer, alsook de verdeling per regio en per arrondissement. Voor uitgebreidere uitleg over de cijfers wordt verwezen naar de bevoegde minister.

Verdeling van de doodgeborenen volgens de burgerlijke stand van de moeder, per regio en per arrondissement


1999

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique/ België

346

163

509

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

45

21

66

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

45

21

66

Région flamande / Vlaams Gewest

208

71

279

Anvers / Antwerpen

36

22

58

Malines / Mechelen

9

5

14

Turnhout / Turnhout

14

7

21

Hasselt / Hasselt

18

3

21

Maaseik / Maaseik

5

1

6

Tongres / Tongeren

7

0

7

Alost / Aalst

4

2

6

Termonde / Dendermonde

4

2

6

Eeklo / Eeklo

2

1

3

Gand / Gent

23

4

27

Audenarde / Oudenaarde

4

1

5

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

13

1

14

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

19

6

25

Louvain / Leuven

15

6

21

Bruges / Brugge

4

4

8

Dixmude / Diksmuide

2

1

3

Ypres / Ieper

1

1

2

Courtrai / Kortrijk

8

2

10

Ostende / Oostende

6

0

6

Roulers / Roeselare

6

2

8

Tielt / Tielt

5

0

5

Furnes / Veurne

3

0

3

Région wallonne / Waals Gewest

93

71

164

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

1

0

1

Nivelles / Nijvel

7

7

14

Ath / Aat

3

0

3

Charleroi / Charleroi

14

13

27

Mons / Bergen

10

7

17

Mouscron / Moeskroen

3

4

7

Soignies / Zinnik

3

5

8

Thuin / Thuin

5

4

9

Tournai / Doornik

5

2

7

Huy / Hoei

2

3

5

Liège / Luik

10

8

18

Verviers / Verviers

5

4

9

Waremme / Borgworm

5

2

7

Arlon / Aarlen

1

0

1

Bastogne / Bastenaken

3

0

3

Marche / Marche

1

0

1

Neufchâteau / Neufchâteau

2

0

2

Virton / Virton

0

0

0

Dinant / Dinant

7

3

10

Namur / Namen

7

8

15

Philippeville / Philippeville

0

1

1


2000

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

335

179

514

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

52

21

73

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

52

21

73

Région flamande / Vlaams Gewest

179

79

258

Anvers / Antwerpen

34

24

58

Malines / Mechelen

11

3

14

Turnhout / Turnhout

16

6

22

Hasselt / Hasselt

12

2

14

Maaseik / Maaseik

7

0

7

Tongres / Tongeren

1

1

2

Alost / Aalst

2

3

5

Termonde / Dendermonde

5

2

7

Eeklo / Eeklo

1

1

2

Gand / Gent

21

4

25

Audenarde / Oudenaarde

4

0

4

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

10

2

12

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

14

12

26

Louvain / Leuven

6

5

11

Bruges / Brugge

3

3

6

Dixmude / Diksmuide

3

0

3

Ypres / Ieper

2

0

2

Courtrai / Kortrijk

13

8

21

Ostende / Oostende

5

1

6

Roulers / Roeselare

6

0

6

Tielt / Tielt

2

1

3

Furnes / Veurne

1

1

2

Région wallonne / Waals Gewest

104

79

183

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

3

0

3

Nivelles / Nijvel

10

3

13

Ath / Aat

2

3

5

Charleroi / Charleroi

16

17

33

Mons / Bergen

12

8

20

Mouscron / Moeskroen

1

1

2

Soignies / Zinnik

6

6

12

Thuin / Thuin 

3

2

5

Tournai / Doornik

6

4

10

Huy / Hoei

5

1

6

Liège / Luik

15

21

36

Verviers / Verviers

8

0

8

Waremme / Borgworm

2

0

2

Arlon / Aarlen

2

0

2

Bastogne / Bastenaken

0

0

0

Marche / Marche

1

0

1

Neufchâteau / Neufchâteau

1

1

2

Virton / Virton

6

2

8

Dinant / Dinant

0

2

2

Namur / Namen

7

8

15

Philippeville / Philippeville

1

0

1


2001

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

329

183

512

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

60

24

84

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

60

24

84

Région flamande / Vlaams Gewest

169

91

260

Anvers / Antwerpen

34

18

52

Malines / Mechelen

10

7

17

Turnhout / Turnhout

16

4

20

Hasselt / Hasselt

8

2

10

Maaseik / Maaseik

6

4

10

Tongres / Tongeren

6

3

9

Alost / Aalst

6

1

7

Termonde / Dendermonde

6

2

8

Eeklo / Eeklo

1

1

2

Gand / Gent

22

12

34

Audenarde / Oudenaarde

4

2

6

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

6

3

9

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

13

5

18

Louvain / Leuven

5

12

17

Bruges / Brugge

6

1

7

Dixmude / Diksmuide

0

2

2

Ypres / Ieper

0

1

1

Courtrai / Kortrijk

10

3

13

Ostende / Oostende

2

4

6

Roulers / Roeselare

4

2

6

Tielt / Tielt

1

0

1

Furnes / Veurne

3

2

5

Région wallonne / Waals Gewest

100

68

168

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

2

0

2

Nivelles / Nijvel

16

5

21

Ath / Aat

2

1

3

Charleroi / Charleroi

11

8

19

Mons / Bergen

8

6

14

Mouscron / Moeskroen

2

2

4

Soignies / Zinnik

8

5

13

Thuin / Thuin

5

5

10

Tournai / Doornik

4

3

7

Huy / Hoei

1

4

5

Liège / Luik

18

12

30

Verviers / Verviers

5

4

9

Waremme / Borgworm

5

0

5

Arlon / Aarlen

1

0

1

Bastogne / Bastenaken

2

0

2

Marche / Marche

0

0

0

Neufchâteau / Neufchâteau

3

1

4

Virton / Virton

1

1

2

Dinant / Dinant

1

3

4

Namur / Namen

6

6

12

Philippeville / Philippeville

1

2

3


2002

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

306

211

517

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

40

23

63

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

40

23

63

Région flamande / Vlaams Gewest

169

98

267

Anvers / Antwerpen

35

18

53

Malines / Mechelen

14

10

24

Turnhout / Turnhout

5

2

7

Hasselt / Hasselt

11

4

15

Maaseik / Maaseik

9

1

10

Tongres / Tongeren

6

3

9

Alost / Aalst

6

3

9

Termonde / Dendermonde

5

3

8

Eeklo / Eeklo

 


 

Gand / Gent

16

14

30

Audenarde / Oudenaarde

4

2

6

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

5

3

8

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

14

14

28

Louvain / Leuven

10

3

13

Bruges / Brugge

7

3

10

Dixmude / Diksmuide

1

0

1

Ypres / Ieper

4

4

8

Courtrai / Kortrijk

7

5

12

Ostende / Oostende

3

1

4

Roulers / Roeselare

5

1

6

Tielt / Tielt

2

3

5

Furnes / Veurne

0

1

1

Région wallonne / Waals Gewest

97

90

187

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

2

1

3

Nivelles / Nijvel

14

6

20

Ath / Aat

0

2

2

Charleroi / Charleroi

9

12

21

Mons / Bergen

16

6

22

Mouscron / Moeskroen

3

0

3

Soignies / Zinnik

5

9

14

Thuin / Thuin

3

4

7

Tournai / Doornik

3

6

9

Huy / Hoei

1

4

5

Liège / Luik

16

10

26

Verviers / Verviers

9

3

12

Waremme / Borgworm

3

2

5

Arlon / Aarlen

1

1

2

Bastogne / Bastenaken

2

0

2

Marche / Marche

0

1

1

Neufchâteau / Neufchâteau

0

0

0

Virton / Virton

1

1

2

Dinant / Dinant

3

12

15

Namur / Namen

8

10

18

Philippeville / Philippeville

0

1

1


2003

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

339

215

554

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

48

29

77

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

48

29

77

Région flamande / Vlaams Gewest

208

92

300

Anvers / Antwerpen

33

17

50

Malines / Mechelen

11

1

12

Turnhout / Turnhout

10

10

20

Hasselt / Hasselt

22

4

26

Maaseik / Maaseik

3

5

8

Tongres / Tongeren

4

1

5

Alost / Aalst

11

3

14

Termonde / Dendermonde

5

7

12

Eeklo / Eeklo

2

1

3

Gand / Gent

23

7

30

Audenarde / Oudenaarde

4

1

5

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

12

5

17

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

18

12

30

Louvain / Leuven

14

8

22

Bruges / Brugge

4

4

8

Dixmude / Diksmuide

4

1

5

Ypres / Ieper

5

1

6

Courtrai / Kortrijk

12

1

13

Ostende / Oostende

2

0

2

Roulers / Roeselare

6

1

7

Tielt / Tielt

3

2

5

Furnes / Veurne

0

0

0

Région wallonne / Waals Gewest

83

94

177

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

3

1

4

Nivelles / Nijvel

7

12

19

Ath / Aat

2

0

2

Charleroi / Charleroi

10

8

18

Mons / Bergen

4

10

14

Mouscron / Moeskroen

1

5

6

Soignies / Zinnik

6

5

11

Thuin / Thuin

5

5

10

Tournai / Doornik

0

8

8

Huy / Hoei

4

5

9

Liège / Luik

15

14

29

Verviers / Verviers

8

5

13

Waremme / Borgworm

1

1

2

Arlon / Aarlen

2

0

2

Bastogne / Bastenaken

0

2

2

Marche / Marche

2

1

3

Neufchâteau / Neufchâteau

1

2

3

Virton / Virton

2

1

3

Dinant / Dinant

1

2

3

Namur / Namen

11

7

18

Philippeville / Philippeville

1

1

2


2004

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

312

214

526

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

60

24

84

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

60

24

84

Région flamande / Vlaams Gewest

151

103

254

Anvers / Antwerpen

35

21

56

Malines / Mechelen

13

10

23

Turnhout / Turnhout

10

10

20

Hasselt / Hasselt

7

3

10

Maaseik / Maaseik

4

1

5

Tongres / Tongeren

7

3

10

Alost / Aalst

1

3

4

Termonde / Dendermonde

1

0

1

Eeklo / Eeklo

4

1

5

Gand / Gent

12

12

24

Audenarde / Oudenaarde

3

2

5

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

8

5

13

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

6

10

16

Louvain / Leuven

8

9

17

Bruges / Brugge

9

1

10

Dixmude / Diksmuide

0

0

0

Ypres / Ieper

4

3

7

Courtrai / Kortrijk

5

3

8

Ostende / Oostende

5

3

8

Roulers / Roeselare

5

2

7

Tielt / Tielt

2

1

3

Furnes / Veurne

2

0

2

Région wallonne / Waals Gewest

101

87

188

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

0

1

1

Nivelles / Nijvel

8

7

15

Ath / Aat

3

3

6

Charleroi / Charleroi

16

11

27

Mons / Bergen

5

9

14

Mouscron / Moeskroen

2

2

4

Soignies / Zinnik

11

7

18

Thuin / Thuin

2

5

7

Tournai / Doornik

4

6

10

Huy / Hoei

1

5

6

Liège / Luik

20

15

35

Verviers / Verviers

7

2

9

Waremme / Borgworm

6

3

9

Arlon / Aarlen

2

2

4

Bastogne / Bastenaken

1

0

1

Marche / Marche

1

1

2

Neufchâteau / Neufchâteau

1

1

2

Virton / Virton

4

0

4

Dinant / Dinant

2

2

4

Namur / Namen

3

4

7

Philippeville / Philippeville

2

2

4


2005

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

273

218

491

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

65

25

90

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

65

25

90

Région flamande / Vlaams Gewest

126

88

214

Anvers / Antwerpen

21

19

40

Malines / Mechelen

11

4

15

Turnhout / Turnhout

8

4

12

Hasselt / Hasselt

6

1

7

Maaseik / Maaseik

5

3

8

Tongres / Tongeren

4

2

6

Alost / Aalst

3

3

6

Termonde / Dendermonde

1

0

1

Eeklo / Eeklo

0

0

0

Gand / Gent

14

14

28

Audenarde / Oudenaarde

2

3

5

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

3

2

5

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

8

11

19

Louvain / Leuven

16

4

20

Bruges / Brugge

5

5

10

Dixmude / Diksmuide

0

0

0

Ypres / Ieper

4

0

4

Courtrai / Kortrijk

3

4

7

Ostende / Oostende

2

2

4

Roulers / Roeselare

5

3

8

Tielt / Tielt

4

2

6

Furnes / Veurne

1

2

3

Région wallonne / Waals Gewest

82

105

187

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

2

0

2

Nivelles / Nijvel

5

9

14

Ath / Aat

1

1

2

Charleroi / Charleroi

14

16

30

Mons / Bergen

4

13

17

Mouscron / Moeskroen

5

2

7

Soignies / Zinnik

5

9

14

Thuin / Thuin

3

9

12

Tournai / Doornik

2

6

8

Huy / Hoei

1

4

5

Liège / Luik

19

18

37

Verviers / Verviers

5

1

6

Waremme / Borgworm

1

4

5

Arlon / Aarlen

3

2

5

Bastogne / Bastenaken

1

1

2

Marche / Marche

1

2

3

Neufchâteau / Neufchâteau

0

0

0

Virton / Virton

3

3

6

Dinant / Dinant

2

3

5

Namur / Namen

7

2

9

Philippeville / Philippeville

0

0

0


2006

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique /België

306

212

518

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

58

26

84

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

58

26

84

Région flamande / Vlaams Gewest

175

107

282

Anvers / Antwerpen

42

28

70

Malines / Mechelen

13

6

19

Turnhout / Turnhout

12

7

19

Hasselt / Hasselt

7

2

9

Maaseik / Maaseik

4

0

4

Tongres / Tongeren

6

3

9

Alost / Aalst

3

4

7

Termonde / Dendermonde

3

7

10

Eeklo / Eeklo

1

4

5

Gand / Gent

19

12

31

Audenarde / Oudenaarde

9

2

11

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

3

1

4

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

11

4

15

Louvain / Leuven

11

4

15

Bruges / Brugge

6

7

13

Dixmude / Diksmuide

1

3

4

Ypres / Ieper

2

1

3

Courtrai / Kortrijk

10

4

14

Ostende / Oostende

5

4

9

Roulers / Roeselare

3

3

6

Tielt / Tielt

2

0

2

Furnes / Veurne

2

1

3

Région wallonne / Waals Gewest

73

79

152

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

0

0

0

Nivelles / Nijvel

12

4

16

Ath / Aat

2

0

2

Charleroi / Charleroi

7

12

19

Mons / Bergen

10

8

18

Mouscron / Moeskroen

1

1

2

Soignies / Zinnik

4

3

7

Thuin / Thuin

1

4

5

Tournai / Doornik

0

4

4

Huy / Hoei

3

6

9

Liège / Luik

15

17

32

Verviers / Verviers

3

6

9

Waremme / Borgworm

2

0

2

Arlon / Aarlen

2

1

3

Bastogne / Bastenaken

1

0

1

Marche / Marche

2

0

2

Neufchâteau / Neufchâteau

0

2

2

Virton / Virton

1

1

2

Dinant / Dinant

1

4

5

Namur / Namen

6

6

12

Philippeville / Philippeville

0

0

0


2007

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

323

211

534

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

59

23

82

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

59

23

82

Région flamande / Vlaams Gewest

168

93

261

Anvers / Antwerpen

36

21

57

Malines / Mechelen

10

2

12

Turnhout / Turnhout

7

9

16

Hasselt / Hasselt

11

3

14

Maaseik / Maaseik

3

3

6

Tongres / Tongeren

2

2

4

Alost / Aalst

1

7

8

Termonde / Dendermonde

5

4

9

Eeklo / Eeklo

2

2

4

Gand / Gent

22

6

28

Audenarde / Oudenaarde

4

2

6

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

7

0

7

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

18

9

27

Louvain / Leuven

8

2

10

Bruges / Brugge

3

3

6

Dixmude / Diksmuide

4

0

4

Ypres / Ieper

5

3

8

Courtrai / Kortrijk

7

8

15

Ostende / Oostende

3

3

6

Roulers / Roeselare

4

3

7

Tielt / Tielt

5

0

5

Furnes / Veurne

1

1

2

Région wallonne / Waals Gewest

96

95

191

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

1

1

2

Nivelles / Nijvel

13

7

20

Ath / Aat

0

2

2

Charleroi / Charleroi

12

17

29

Mons / Bergen

7

6

13

Mouscron / Moeskroen

1

3

4

Soignies / Zinnik

3

7

10

Thuin / Thuin

2

2

4

Tournai / Doornik

5

5

10

Huy / Hoei

4

1

5

Liège / Luik

19

23

42

Verviers / Verviers

10

6

16

Waremme / Borgworm

2

0

2

Arlon / Aarlen

2

1

3

Bastogne / Bastenaken

0

0

0

Marche / Marche

1

1

2

Neufchâteau / Neufchâteau

0

2

2

Virton / Virton

0

0

0

Dinant / Dinant

6

5

11

Namur / Namen

8

6

14

Philippeville / Philippeville

1

1

2


2008

Mariée

Non-mariée

Total

Gehuwd

Ongehuwd

Totaal

Belgique / België

281

293

574

Région de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk Gewest

57

37

94

Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstad

57

37

94

Région flamande / Vlaams Gewest

138

151

289

Anvers / Antwerpen

34

37

71

Malines / Mechelen

8

3

11

Turnhout / Turnhout

11

12

23

Hasselt / Hasselt

5

5

10

Maaseik / Maaseik

6

3

9

Tongres / Tongeren

3

5

8

Alost / Aalst

4

8

12

Termonde / Dendermonde

4

4

8

Eeklo / Eeklo

0

0

0

Gand / Gent

12

18

30

Audenarde / Oudenaarde

6

5

11

Saint-Nicolas / Sint-Niklaas

5

2

7

Hal-Vilvorde / Halle-Vilvoorde

11

15

26

Louvain / Leuven

7

11

18

Bruges / Brugge

9

7

16

Dixmude / Diksmuide

0

1

1

Ypres / Ieper

1

2

3

Courtrai / Kortrijk

5

6

11

Ostende / Oostende

2

2

4

Roulers / Roeselare

3

1

4

Tielt / Tielt

2

1

3

Furnes / Veurne

0

3

3

Région wallonne / Waals Gewest

86

105

191

dont Communauté germanophone / waaronder Duitstalige Gemeenschap

2

0

2

Nivelles / Nijvel

9

9

18

Ath / Aat

1

2

3

Charleroi / Charleroi

13

12

25

Mons / Bergen

2

7

9

Mouscron / Moeskroen

2

1

3

Soignies / Zinnik

6

6

12

Thuin / Thuin

4

6

10

Tournai / Doornik

2

6

8

Huy / Hoei

5

2

7

Liège / Luik

16

31

47

Verviers / Verviers

6

4

10

Waremme / Borgworm

3

3

6

Arlon / Aarlen

1

2

3

Bastogne / Bastenaken

2

3

5

Marche / Marche

3

0

3

Neufchâteau / Neufchâteau

0

2

2

Virton / Virton

0

0

0

Dinant / Dinant

1

2

3

Namur / Namen

10

7

17

Philippeville / Philippeville

0

0

0