BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
20 november 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10422

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen
________
Pensioenhervorming - Genderongelijkheid - Overlevingspensioen - Welvaartsaanpassing
________
gendermainstreaming
pensioenregeling
gelijke behandeling van man en vrouw
gelijkheid van beloning
discriminatie op grond van geslacht
________
20/11/2013Verzending vraag
10/12/2013Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10422 d.d. 20 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder dit jaar vroeg ik via een schriftelijke vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen welke maatregelen zij zou nemen om onder meer de ongewenste gendereffecten van de pensioenhervorming aan te pakken.

In haar antwoord op deze vraag (nr. 5-8737) verwijst de minister naar de rol van de minister van Pensioenen in het kader van het gender-mainstreaming plan:

"In het kader van de aanname van het federaal gender-mainstreaming plan heb ik aan het begin van de legislatuur aan mijn collega's in de regering gevraagd om minstens twee geplande beleidsmaatregelen te kiezen waarbij ze zich verbonden tot de integratie van de genderdimensie.

De minister van Pensioenen heeft zich meer in het bijzonder geŽngageerd om de genderdimensie te integreren in het kader van de hervorming van het overlevingspensioen en de opwaardering van sommige van de kleinste pensioenen in het kader van de aanpassing van de pensioenen aan de welvaart."

Ik had aan de geachte minister het volgende willen vragen:

1) Hoe zult u concreet rekening houden met de genderdimensie bij de hervorming van het overlevingspensioen?

2) Op welke wijze zult u rekening houden met de genderdimensie specifiek in het kader van de welvaartsaanpassing van de pensioenen?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Op de eerste vraag van het geachte lid kan ik u meedelen dat wat de pensioenen betreft de Europese regelgeving en jurisprudentie verbieden dat er voor mannen en vrouwen aparte rekenregels bestaan.

De Belgische pensioenreglementering is hiermee volledig in overeenstemming.

Wat meer specifiek het overlevingspensioen betreft kan ik enkel bevestigen dat mannen en vrouwen beiden recht openen op een overlevingspensioen. Verlies niet uit het oog dat het overlevingspensioen een afgeleide is van de loopbaan en de lonen van de partner.

Ook bij de hervorming van het overlevingspensioen zullen mannen en vrouwen op identiek dezelfde wijze behandeld worden.

Wat de tweede vraag betreft, kan ik meedelen dat een welvaartsaanpassing gebaseerd is op de ingangsdatum van het pensioen. Het is immers een aanpassing van de vroeger ingegane pensioenen aan de gestegen welvaart.

De genderdimensie zit hem voornamelijk in het gelijkstellen van deeltijdse arbeid bij de pensioenberekening, het hebben van een minimumpensioen voor deeltijdse arbeid, het in aanmerking nemen van een bepaalde periode van loopbaanonderbreking wegens kinderlast bij de vaststelling van de opening recht op vervroegd pensioen, enzovoort.

Dit is in België zeer goed uitgebouwd en dit neem ik ook mee in verdere hervormingen.