BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
22 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-828

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Betrekkingen Verenigde Staten-Cuba - Commission for Assistance to a free Cuba - Bezoek van een Amerikaanse verantwoordelijke aan de FOD Buitenlandse Zaken - Houding Belgische diplomatie
________
Verenigde Staten
Cuba
diplomatieke betrekking
inmenging
staatsgreep
________
22/4/2008Verzending vraag
25/8/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-828 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Verenigde Staten hebben in 2005 de heer Caleb McCarry aangewezen als “Coördinator voor de overgang in Cuba”. Hij heeft daarvoor 100 miljoen dollar gekregen en de bijstand van een commissie waarvan de leden, die door de Bush-administratie benoemd werden, bij de val van het huidige regime de toekomstige Cubaanse regering moeten vormen. Het einddoel van die commissie bestaat erin een staatsgreep voor te bereiden door de Cubaanse bevolking, die al uitgeput is door vijfenveertig jaar meedogenloos embargo, nog te verarmen.

In het verslag 2006 van de commissie, genaamd Commission for Assistance to a free Cuba, staat dat 31 miljoen dollar bestemd zijn om de oppositie in Cuba te financieren, 10 miljoen om de rebellie in de universiteiten aan te moedigen, 24 miljoen om aan te zetten tot anti-Cubaanse propaganda en 15 miljoen om de steun van de internationale gemeenschap te bekomen. De omvang van het budget dat hiervoor bestemd is, laat veronderstellen dat de steun van de bevolking zeker niet verworven is.

Op 8 april 2008 werd de heer Caleb McCarry officieel ontvangen door één van de verantwoordelijken van de directie Latijns- Amerika van uw departement. Hij werd ook ontvangen door enkele Europese parlementsleden.

Zijn opdracht bestaat erin de Europese regeringen te overtuigen hun standpunten met betrekking tot Cuba af te stemmen op dat van de Verenigde Staten en een kentering te brengen in het streven van Europa naar een vermindering of zelfs afschaffing van de door de Europese Unie in 2003 aangenomen sancties tegen Cuba.

België heeft, zonder daarom het Castro-regime te steunen, altijd blijk gegeven van een autonome diplomatieke houding en heeft altijd geprobeerd om de Cubaanse overheid via dialoog en samenwerking duidelijk te maken dat de situatie op sommige domeinen zorgwekkend is. Het bezoek van de heer Caleb McCarry stemt helemaal niet overeen met het klimaat van wederzijds respect dat onze betrekkingen met soevereine staten, onder meer Cuba, kenmerkt. Het gaat hier nochtans om een traditie in onze diplomatie.

Kunt u meer inlichtingen geven over de inhoud van de bespreking van uw departement met de heer Caleb McCarry? Is die officiële ontmoeting een teken van een wijziging in onze diplomatieke houding?

Antwoord ontvangen op 25 augustus 2008 :

In gevolge een verzoek van de Amerikaanse ambassade voor een onderhoud heeft mijn administratie deze Amerikaanse delegatie, waar de heer Caleb McCarry deel van uitmaakte, ontvangen.

Mijn administratie geeft tevens een gunstig gevolg aan de verzoeken tot onderhouden vanwege de Cubaanse ambassade.

De positie van België inzake Cuba schrijft zich in in het kader van de Europese Unie. In haar vergadering van 23 juni 2008 nam de Raad als conclusie aan dat het Cuba aanspoort tot het voeren van een allesomvattende en open dialoog. In deze context verklaart de Raad zich bereid om de maatregelen die in 2003 werden opgeschort definitief op te heffen.