BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
5 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7063

de Alain Destexhe (MR)

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Europese scholen - Gebrekkige infrastructuur - Maatregelen - Verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie - Schending - Verantwoordelijkheid van België
________
Europese school
________
5/3/2010 Verzending vraag
2/4/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7063 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI), een vereniging van de ambtenaren van de Europese Commissie, lijkt de overheid te willen sensibiliseren voor de gebrekkige infrastructuur waar de Europese scholen in België mee te kampen zouden hebben. Die scholen zijn vooral gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zo wijst de vereniging onder meer op het feit dat de opvangcapaciteit in de scholen van Brussel I, II en III momenteel al ruimschoots is overschreden. De scholen van Ukkel en Woluwe tellen al meer dan 3000 leerlingen, terwijl Berkendael, de voorlopige site van Brussel IV, slechts 400 tot 500 leerlingen zal kunnen opvangen.

Vorig jaar is het totale leerlingenaantal van die scholen, die onder meer gekenmerkt worden door het meertalige onderwijs dat er wordt verstrekt, met 500 gestegen. Vanaf volgend schooljaar wordt er opnieuw een stijging verwacht. Nochtans zou slechts een deel van de nieuw ingeschreven leerlingen in Berkendael kunnen worden opgevangen. De vereniging gaat er dus van uit dat 200 tot 300 leerlingen niet naar school zullen kunnen.

De bevoegde overheden zouden tot op heden echter nog geen enkele concrete maatregel hebben genomen om de problemen op te lossen. Zo zou nog niet zijn ingegaan op het verzoek van mevrouw Christmann, secretaris-generaal van de Europese Scholen, om tegen september 2010 bijkomende lokalen ter beschikking te stellen.

TAO-AFI vindt overigens dat de door de bevoegde overheid voorgestelde oplossing, namelijk geprefabriceerde lokalen installeren tegen het schooljaar 2011-2012, bijzonder laat komt en niet is aangepast. De vereniging is immers van oordeel dat dit alternatief, dat wel de mogelijkheid biedt meer klassen in te richten, geen oplossing biedt voor een reeks andere diensten als het vervoer, de refter, de buitenschoolse opvang en de sportactiviteiten. Door de overbelasting van de betrokken diensten zou de veiligheid van de kinderen in het gedrang komen.

Gelet op de stijging van de schoolbevolking, vraagt TAO-AFI om niet te wachten tot de afsluiting van de inschrijvingen, namelijk midden 2010, maar om nu al een noodplan op te stellen. Het lijkt haar dat het na die termijn bijzonder moeilijk zal zijn om nog alternatieve oplossingen klaar te krijgen tegen het begin van het schooljaar 2010-2011.

Ik heb dus volgende vragen :

1. Welke maatregelen zult u nemen om een oplossing te bieden voor de gebrekkige infrastructuur in de Europese scholen, met alle ongemakken die daar voor de leerlingen van die instellingen uit kunnen voortvloeien?

2. Denkt u niet dat het uitblijven van een reactie van de overheid kan leiden tot het aansprakelijk stellen van België wegens het niet nakomen van de verplichting die de lidstaten van de Europese Unie hebben om de goede uitvoering te verzekeren van de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag of de akten betreffende de werking van de Europese instellingen?

Antwoord ontvangen op 2 april 2010 :

1. Tijdens een vergadering die plaatsvond op 12 januari tussen de vertegenwoordigers van de Belgische overheid, de Europese Scholen, de leerkrachten en de Europese Commissie, werd na de laatste inschrijvingscampagne besloten dat er geen infrastructuurproblemen waren voor het schooljaar 2010-2011. Ik heb deze informatie vanzelfsprekend overgemaakt aan de Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la Fonction publique européenne (TAO-AFI), in antwoord op haar open brief van 11 januari. Ik merk op dat de Commissie zich wenste te distantiëren van deze open brief. Ze betreurde immers dat bij deze gelegenheid onjuiste informatie werd medegedeeld.

2. Ik bevestig dat de overheid de vaste wil heeft om de Europese Scholen bij te staan in geval van problemen inzake opvangcapaciteit. Er vindt regelmatig een evaluatie plaats in overleg met alle betrokkenen. In dit stadium bestaat de oplossing erin om geprefabriceerde modules te voorzien tegen het begin van het schooljaar 2011-2012. Het gaat om een tijdelijke oplossing. De School van Laken zal immers klaar zal zijn tegen het begin van het schooljaar 2012-2013 overeenkomstig de verbintenis van de Belgische regering bij de Europese instellingen.

3. Bovendien wordt grote vooruitgang geboekt in het dossier dat voorziet in de definitieve beschik-baar-stelling voor de Europese instellingen van de site van de School van Berkendael.

4. Rekening houdend met al deze inspanningen en verbintenissen, kan er dus geen sprake van zijn dat we onze verplichtingen niet zouden nakomen en dat België aansprakelijk zou worden gesteld voor de schending van zijn plicht als lidstaat en gastland van de instellingen.