BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6585

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
Afrikaanse landen - Homohaat - Verspreiding door evangelisten uit de Verenigde Staten - Belgische houding
________
Oeganda
Afrika
seksuele minderheid
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
godsdienstige groep
Verenigde Staten
________
27/1/2010Verzending vraag
15/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6585 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Blijkens een artikel in De Morgen van 7 januari 2010 verspreiden evangelisten uit de Verenigde Staten (VS) homohaat over heel Afrika. De opjuttende taal van iemand als Scott Lively blijkt zelfs een inspiratiebron geweest te zijn voor de indiener van het omstreden wetsvoorstel om holebi's in bepaalde gevallen de doodstraf te doen krijgen in Uganda. Het wetsvoorstel kreeg - onder internationale druk gelukkig in afgezwakte versie - in het land een kans omdat er een brede homofobe onderstroom bestaat.

Ook de Amerikaan Rick Warren zou de homohaat in Afrika aanwakkeren. Terwijl hij in de VS verdraagzaamheid predikt, vertelt hij in Afrika een heel ander verhaal door onder meer te benadrukken dat homoseksualiteit geen mensenrecht is.

1. Veroordeelt de minister expliciet de praktijken die homohaat in Afrika aanwakkeren?

2. Zal hij de Ugandese autoriteiten officieel laten weten dat ons land hun homofoob beleid veroordeelt en hen in één adem verzoeken de rechten van holebi's te erkennen en te respecteren?

3. Zal hij de Amerikaanse ambassadeur interpelleren over de evangelisten die homohaat in Afrika verspreiden en hem uitleg vragen over de acties die de Amerikaanse autoriteiten hiertegen zullen ondernemen?

Antwoord ontvangen op 15 maart 2010 :

1. Ik ben op de hoogte van homofobe uitspraken door groepen Amerikaanse evangelisten in bepaalde Afrikaanse landen zoals Oeganda. In dit specifieke geval maak ik mij inderdaad ernstig zorgen over de steeds toenemende invloed van de Amerikaanse of nationale fundamentalistisch- evangelische sekten en over de campagnes die deze groepen voeren. Dergelijke campagnes zijn er bijvoorbeeld op gericht het wetsvoorstel dat een inbreuk op de rechten van homoseksuelen inhoudt, te steunen.

2. België en de Europese Unie (EU) hechten veel belang aan de strijd tegen alle vormen van discriminatie, met inbegrip van discriminatie op basis van de seksuele geaardheid. Dit thema zal ook tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU bijzondere aandacht krijgen. Begin december 2009 deed de Europese Unie een demarche aangaande dit wetsvoorstel bij de Oegandese Minister van Buitenlandse Zaken. De EU wees Oeganda nogmaals op zijn internationale verplichtingen inzake de mensenrechten, waaronder het beginsel van non-discriminatie en de vrijheid van meningsuiting. De Minister wees erop dat het betreffende wetsvoorstel door parlementsleden en niet door de regering werd ingediend, zodat het geen invloed kan hebben in het wetgevingsproces.

De katholieke en Anglikaanse kerk in Oeganda spraken zich eveneens uit tegen het aannemen van dit wetsontwerp.

Deze kwestie werd aangekaart tijdens de “artikel 8 –dialoog” die de EU-posthoofden op 4 februari jongstleden. te Kampala hadden met president Museveni. De President, zich ter dege bewust van de mogelijke implicaties van de adoptie van zo’n wet op de betrekkingen met andere landen, drukte zijn afkeuring uit voor het wetsvoorstel en verzekerde de EU-posthoofden dat dit voorstel niet zal aangenomen worden.

3. De Amerikaanse overheid deelt onze vrees aangaande het aannemen van wetten die een inbreuk vormen op de rechten van homoseksuelen in bepaalde Afrikaanse landen zoals Oeganda. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton signaleerde onlangs dat de Verenigde Staten sinds een jaar in hun verklaringen en besprekingen over de mensenrechten met derde landen zeer duidelijke boodschappen hanteren met betrekking tot de bescherming van de rechten van homoseksuelen. Zij uitte ook persoonlijk haar bezorgdheid over het Oegandese wetsvoorstel tegenover President Museveni. In het Amerikaanse Congres dienden afgevaardigden onlangs een ontwerpresolutie in die het betreffende wetsontwerp veroordeelt en President Obama bestempelde het wetsontwerp als verfoeilijk.