BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5972

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
OfficiŽle documenten - Vermelding burgerlijke staat
________
identiteitsbewijs
burgerlijke stand
elektronisch document
eerbiediging van het privť-leven
officieel document
________
7/12/2009 Verzending vraag
7/12/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3933
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5972 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de nieuwe elektronische identiteitskaart wordt, naast de woonplaats, ook de burgerlijke staat niet meer expliciet vermeld. Die gegevens bevinden zich op de elektronische chip en zijn enkel leesbaar met een kaartlezer. Hierdoor wordt de privacy van de kaarthouder beter beschermd. Het kan immers stigmatiserend werken als bepaalde vermeldingen (gescheiden, ongehuwd,Ö) zomaar voor iedereen toegankelijk zijn, zonder dat de kaarthouder dat wil.

Uit verschillende bronnen verneem ik echter dat op diverse officiŽle documenten, zowel in de administratie als in het gerecht, nog steeds de burgerlijke staat van de betrokken persoon nadrukkelijk wordt vermeld. Voor de betrokken persoon kan dit pijnlijk zijn : wie bijvoorbeeld gescheiden is , wil daar niet telkens aan herinnerd worden bij het ontvangen van officiŽle documenten Wat is het belang voor derden van het feit of iemand nog ongehuwd is of ooit getrouwd bleek?

Ik wil de beide ministers hierover volgende vragen stellen:

- Bestaan er richtlijnen voor de vermelding van de burgerlijke staat op de officiŽle documenten?

- Wat is het belang van die vermelding op officiŽle documenten?

- Welke maatregelen zal de minister nemen om de vermelding van de burgerlijke staat, daar waar het niet absoluut nodig is, te doen verdwijnen?

Antwoord ontvangen op 7 december 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

  1. De vermeldingen op de elektronische kaart zijn bepaald en strikt beperkt door de wetgever (artikel 6, §2 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen). Overeenkomstig deze bepalingen komt de burgerlijke staat niet voor op de eID (ook niet op de chip).

    Wat betreft de uittreksels uit de bevolkingsregisters en de getuigschriften die aan de hand van de bevolkingsregisters zijn opgemaakt, kan ik het geachte lid meedelen dat deze, in principe, geen andere gegevens mogen bevatten dan degene waarin artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen voorziet (artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister). Dit houdt in dat deze uittreksels of getuigschriften ondermeer melding kunnen maken van de burgerlijke staat.

  2. In vele gevallen heeft de vermelding van de burgerlijke staat op een getuigschrift of attest wel degelijk zijn nut. Zo kan bijvoorbeeld de vermelding van de burgerlijke staat op een bewijs van nationaliteit een relevant informatiegegeven uitmaken, dit omwille van het feit dat een huwelijk van een niet-Belg met een Belg (gevolgd door een gezamenlijk verblijf in België gedurende een welbepaalde periode) aanleiding kan geven tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

  3. Het is inderdaad zo dat een getuigschrift geen nutteloze informatiegegevens dient te vermelden.

    In dit verband wens ik er de aandacht van het geachte lid op te vestigen dat, na onderzoek door mijn administratie, recentelijk werd geoordeeld dat het niet langer aangewezen is dat attesten van gezinssamenstelling nog melding maken van de burgerlijke staat van de desbetreffende gezinsleden. Derhalve werden de programma’s van het Rijksregister in die zin aangepast en werden de gemeenten en de gemeentelijke informatieleveranciers hierover per omzendbrief dd. 9 februari 2009 in kennis gesteld.