BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
24 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4554

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest
________
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
officiŰle statistiek
geografische spreiding
________
24/9/2009 Verzending vraag
24/11/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4553
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4554 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Artikel 2 van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid bepaalt hetgeen volgt: "De ontvangsten van de penale geldboeten inzake verkeer, van de sommen tegen betaling met eventueel verval van de strafvordering, zoals bedoeld in de geco÷rdineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de geldsommen beschreven in het artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering worden, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, gedeeltelijk toegewezen aan de lokale politiezones en aan de federale politie."

1.Kan de geachte minister mij meedelen welk totaalbedrag er ge´nd werd zoals bepaald in het voormelde artikel 2, en dit respectievelijk voor het jaar 2008 en de eerste jaarhelft van 2009?

2.Kunnen deze bedragen worden opgesplitst al naar gelang deze ontvangsten werden ge´nd bij inwoners van het Vlaamse Gewest, het Brusselse Gewest en het Waalse Gewest?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen.