BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
24 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4552

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
FOD Kanselarij - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
________
ministerie
Diensten van de eerste minister
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
24/9/2009 Verzending vraag
23/10/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4552 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat zich op 1 april van dat jaar in de FOD kanselarij van de Eerste Minister een evenwichtverstoring op de derde trap voordeed (35 franstaligen - 32 Nederlandstaligen). Op de vijfde trap was er nog een grotere verstoring (32 Franstaligen – 20 Nederlandstaligen).

Zijn deze scheeftrekkingen intussen rechtgezet? Welke maatrgelen heeft de geachte minister reeds genomen om soortgelijke evenwichtsverstoring binnen de FOD Kanselarij te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 23 oktober 2009 :

De situatie in de derde taaltrap is op 30 september 2009 de volgende: 32 Franstaligen en 30 Nederlandstaligen. In het kader van de uitvoering van het personeelsplan 2009 zal een bijkomende inspanning gedaan worden om het beperkte taalonevenwicht verder weg te werken.

De situatie in de vijfde taaltrap is op 30 september 2009 de volgende: 34 Franstaligen en 15 Nederlandstaligen. Bij de statutaire personeelsleden is er evenwel een quasi-evenwicht, namelijk : 6 Franstaligen en 5 Nederlandstaligen. Het onevenwicht bestaat bij de contractuele personeelsleden : 28 Franstaligen en 10 Nederlandstaligen. Dit onevenwicht is vooral toe te schrijven aan het voornamelijk Franstalige contractueel personeel dat instaat voor de schoonmaak. De werktijdregeling is van dien aard dat vooral personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervoor in aanmerking komen. Deze personeelsgroep heeft de laatste jaren weinig personeelsverloop gekend.

Er is een verdere afname van personeelsleden binnen de vijfde taaltrap ingevolge pensionering van statutaire ambtenaren, vrijwillig ontslag en bevorderingen naar het hoger niveau. Sommige van deze openstaande betrekkingen in niveau D werden niet meer toegekend.