BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4407

de Ann Somers (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Rijbewijzen C en D - Medische keuring - Aantal ingetrokken rijbewijzen
________
rijbewijs
bestuurder
medisch onderzoek
arbeidsgeneeskunde
officiŽle statistiek
oogziekte
________
17/9/2009Verzending vraag
22/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4407 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Om het rijbewijs C (vrachtwagens) of D (bussen) actief te behouden is het noodzakelijk dat chauffeurs hun ogen laten keuren en dat ze een medische keuring ondergaan. Wie jonger is dan 50 moet de keuring om de vijf jaar ondergaan, wie ouder is dan vijftig wordt om de drie jaar verwacht voor een keuring.

1) Hoeveel bezitters van een rijbewijs C of D ondergingen in 2007, 2008 en 2009 een medische keuring en oogtest met het oog op het verlengen van hun rijbewijs?

2) Hoeveel rijbewijzen C en D van chauffeurs onder, respectievelijk boven de 50 jaar werden in de periode 2007 tot nu jaarlijks ingetrokken omdat de chauffeurs een negatief resultaat behaalden tijdens de oogtest en/of de medische keuring?

3) Hoeveel van deze ingetrokken rijbewijzen waren eigendom van chauffeurs die een zelfstandig beroep uitoefenen?

4)Hoeveel rijbewijzen C en D kwamen te vervallen omdat de keuringsbewijzen van de betrokkenen verlopen waren?

5) Hoeveel van deze ingetrokken rijbewijzen werden na een nieuwe medische keuring en oogtest weer geactiveerd?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Noch de medische centra van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, noch de andere arbeidsgeneeskundige diensten, die eveneens de genoemde onderzoeken uitvoeren, vallen onder mijn bevoegdheid. Over het aantal uitgevoerde onderzoeken, met al dan niet een negatief resultaat heb ik dan ook geen gegevens.

Ik wil er bovendien de aandacht op vestigen dat niet enkel vrachtwagenbestuurders, en/of autobus- en autocarbestuurders een rijgeschiktheidsattest groep 2 moeten bekomen na een onderzoek in een geneeskundig centrum. Deze onderzoeken zijn ook voorgeschreven voor bepaalde bestuurders van voertuigen van categorie A of B, bijvoorbeeld ambulanciers of taxichauffeurs.

1. Het aantal onderzoeken dat wordt ondergaan in de geneeskundige centra is een aangelegenheid die de minister van Volksgezondheid betreft.

2. Rijbewijzen worden niet ingetrokken bij een negatief resultaat, maar de geldigheid van de desbetreffende categorieën en de mogelijkheid om aan bezoldigd personenvervoer te doen, vervalt. De categorieën C1, C, C1+E en C+E (groep C) en de categorieën D1, D, D1+E en D+E (groep D), en de vermelding “bezoldigd vervoer” zijn voorzien van een uiterste geldigheidsdatum. Wanneer deze datum verstrijkt en niet opnieuw wordt verlengd door het niet indienen van een nieuw medisch attest groep 2, verdwijnt de mogelijkheid om dergelijke vormen van vervoer te verrichten. De vormen van vervoer die niet gebonden zijn aan de rijgeschiktheid volgens de normen van groep 2, kunnen blijvend worden verricht met hetzelfde rijbewijs.

3. Over het aantal bestuurders die moeten voldoen aan de geneeskundige normen groep 2 met een zelfstandig statuut, heb ik geen gegevens.

4. Omtrent het aantal rijbewijzen dat om deze reden niet werd verlengd heb ik geen gegevens. Ik wil er wel uw aandacht op vestigen dat de niet-verlenging van de rijbewijscategorieën van groep C en groep D, en van de vermelding “bezoldigd vervoer” andere oorzaken kan hebben dan een rijongeschiktheid volgens de medische normen groep 2. Een bestuurder kan vrijwillig zelf beslissen om het geneeskundig onderzoek niet meer te ondergaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

5. Over deze aangelegenheid heb ik geen gegevens.