BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4405

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Champignonkwekerijen - Concurrentie uit Midden-Europa - Loonkost - Maatregelen
________
champignonteelt
concurrentievermogen
________
17/9/2009Verzending vraag
19/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4405 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De champignon-sector krijgt te maken met een zware crisis. De sector lijdt onder de toenemende import van goedkope champignons uit Midden-Europa. Volgens de Boerenbond is de concurrentie met deze landen moordend vanwege hun veel lagere loonkost. Daarenboven is ook de export van onze champignonkwekerijen verminderd, onder anderen door de devaluatie van het Britse Pond tegenover de Euro.

1) Hoeveel champignonkwekerijen zijn er respectievelijk in het Vlaams en Waals Gewest actief?

2) Hoeveel werknemers zijn tewerkgesteld in de champignonkweek?

3) Klopt het dat onze champignonkwekerijen de concurrentie met kwekerijen uit Midden-Europa hoofdzakelijk niet aankunnen omwille van de loonkost?

4) Welke andere binnenlandse factoren be´nvloeden de concurrentiepositie van deze bedrijven in negatieve zin?

5) Betekent dit dat de huidige maatregelen voor de goedkope aanwerving van seizoenwerkers niet volstaan?

6) Heeft de federale overheid concrete engagementen uitgesproken tegenover de champignon-sector met het oog op het verbeteren van de concurrentiepositie van deze bedrijven?

7) Zo ja, welke engagementen waren dat en op welke manier werd er reeds aan tegemoet gekomen of zal eraan tegemoet gekomen worden?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :
  1. In het Vlaamse gewest zijn er eenenzestig champignonkwekerijen actief, in het Waalse gewest zeven (gegevens landbouwenquête 2008, Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)).

  2. In de champignonkweek zijn er naast eenenzeventig familiale arbeidskrachten, 597 werknemers tewerkgesteld, waarvan zesennegentig tijdelijken (gegevens landbouwenquête 2008, FOD Economie, ADSEI).

  3. Men kan stellen dat de totale loonkost (betaalde + lonen toegekend voor familiaal werk) op de Belgische champignonkwekerijen ongeveer 40 % bedraagt van de productiekost. In een productieland zoals Polen is de loonkost gevoelig lager. Hierdoor heeft de import, vooral vanuit Polen, voor een deel de afzetmogelijkheden van de Belgische productie afgeschaft.

  4. De compost die voor de champignonproductie gebruikt wordt, vertegenwoordigt ongeveer 25 % van de totale productiekost. De actuele milieureglementering, die de aanmaak van compost door de teler zelf beperkt, doet deze productiekost nog aanzienlijk stijgen. Bijkomende concurrentienadelen zijn de devaluatie van het Britse pond en de waardedaling van de Poolse zloty. De totale export van champignons uit België is dan ook gestagneerd op ongeveer 32 000 ton per jaar, terwijl de import op jaarbasis gestadig toegenomen is van 5 100 ton in 2000 tot 28 900 ton in 2008.

  5. ,6. en 7. In december 2006 is tussen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) een interprofessioneel akkoord afgesloten. Voor verdere informatie omtrent de inhoud en de toepassing van dit akkoord verwijs ik het geachte lid naar mijn collega, de minister van Werk, die bevoegd is voor deze materie.