BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
26 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4197

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
________
aanvullende uitkering
werkloosheidsverzekering
ziekteverzekering
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
vervroegd pensioen
loopbaanonderbreking
buitengewoon verlof
verlof om sociale redenen
________
26/8/2009Verzending vraag
23/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4197 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Niet alleen de fiscus moet bedragen terugvorderen. Ook tal van andere uitkeringen of tegemoetkomingen worden mogelijks onterecht toegekend en moeten nadien gerecupereerd worden. Werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld. Het is mogelijk dat die worden toegekend aan mensen die daar (tijdelijk) geen recht (meer) op hebben. Tijdelijk geschorsten, mensen die intussen een job hebben gevonden, werklozen die wegens ziekte een uitkering van de ziekteverzekering ontvangen, bruggepensioneerden die het werk hervat hebben… .

1) Hoeveel werklozen of RVA-uitkeringstrekkers, opgesplitst per gewest, ontvingen in 2008 jaarlijks een onterechte

a) onderbrekingsuitkering (loopbaanonderbreking, tijdskrediet en themaverloven)?

b) werkloosheidsuitkering (inclusief wachtuitkering, brugpensioen…)?

2) Hoeveel bedroeg de som van de onterecht uitbetaalde uitkeringen waarvan de RVA de terugbetaling eiste, in 2008, opgesplitst per gewest?

3) Hoeveel van deze onterecht uitbetaalde uitkeringen werden gerecupereerd in elk gewest?

4) Hanteert de RVA nog steeds de ondergrens van 25 euro vooraleer een onterecht uitbetaalde uitkering terug te vorderen?

5) Welke zijn de belangrijkste redenen waarom een onterecht uitbetaalde uitkering niet kan worden gerecupereerd?

Antwoord ontvangen op 23 november 2009 :

1. Het statistisch systeem van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) berust voor wat de terugvorderingen betreft, niet op het jaar van het onverschuldigde bedrag maar op

- het jaar van de kennisgeving van het onverschuldigde bedrag aan betrokkene; en

- het jaar van gedeeltelijke of volledige invordering van het onverschuldigde bedrag ongeacht de periode gedekt door het in te vorderen onverschuldigde bedrag.

Heel wat onverschuldigde bedragen van een bepaald jaar komen trouwens niet aan het licht in de loop van datzelfde jaar. Bijvoorbeeld omdat een inbreuk op de reglementering pas later kan worden ontdekt of nog omdat men nog niet kan weten of er al dan niet een onverschuldigd bedrag is.

Concreet, in verband met het jaar 2008, heeft de beschikbare statistiek betrekking op de schuldvorderingen vastgesteld in 2008 en op hetgeen in 2008 is ingevorderd, ongeacht of het onverschuldigde bedrag in 2008 of daarvoor gesitueerd is. Het zijn deze gegevens die in de tabel in bijlage 1 voorkomen.

2. Het antwoord op vraag 2 is hernomen in bijlage 2.

3. Het antwoord op vraag 3 is hernomen in bijlage 3.

4. Op vraag 4 is het antwoord positief.

5. In verband met vraag 5, kan vermeld worden:

- het lage inkomen van vele debiteuren;

- de overmatige schulden;

- het grote bedrag van sommige onverschuldigde sommen;

- het feit dat vele debiteuren weerspannig zijn en de moeilijkheden om de onverschuldigde bedragen bij dit type debiteuren in te vorderen (via de Administratie der domeinen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën);

- het overlijden van debiteuren zonder gekende erfgenamen die de nalatenschap hebben aanvaard;

- het verdwijnen van sommige debiteuren;

- het vertrek van sommige debiteuren naar het buitenland waar invorderen zeer complex is.

Bijlage 1

Aantal personen aan wie een onverschuldigd bedrag werd betekend in 2008 -

Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet

Vlaanderen

4 985

Wallonië

1 580

Brussel

356

Aantal personen aan wie een onverschuldigd bedrag werd betekend in 2008 -

Andere uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen, ...)

Vlaanderen

29 905

Wallonië

24 964

Brussel

7 793

Bijlage 2

Som van de onverschuldigde bedragen in 2008 - Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet

Vlaanderen

2 375 286,65 euro

Wallonië

824 119,80 euro

Brussel

207 831,55 euro

Som van de onverschuldigde bedragen betekend in 2008 - Andere uitkeringen

(werkloosheidsuitkeringen, wachtuitkeringen ...)

Vlaanderen

37 979 145,11 euro

Wallonië

30 534 262,63 euro

Brussel

18 040 966,22 euro

Bijlage 3

Bedrag van de voormelde uitkeringen ingevorderd in België in 2008 (door de

werkloosheidsbureaus en de Administratie der domeinen voor rekening van de RVA)

Vlaanderen

25 448 489,05

euro

Wallonië

19 608 577,61

euro

Brussel

9 165 290,20

euro