BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
23 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3611

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Elektronische aangiften - Openbare sector - Problemen
________
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
elektronische overheid
sociale bijdrage
publieke dienst
________
23/6/2009 Verzending vraag
24/8/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3611 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 2003 kunnen de werkgevers of hun mandatarissen (de sociale secretariaten of dienstverleners) de loon- en arbeidstijdgegevens enkel nog elektronisch naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) doorsturen. De nieuwe werkwijze heeft niet alleen tot gevolg dat de gegevens sneller kunnen worden gecontroleerd en de bijdragen sneller kunnen worden berekend, maar ook dat de sociale rechten sneller kunnen worden toegekend door de instellingen die daarvoor instaan.

Tenminste in theorie. Want in praktijk laat het nieuwe systeem nog veel te wensen over. Zelfs in de publieke sector vertoonden de aangiften van een aantal werkgevers in de sector onderwijs een groot aantal prioritaire anomalieŽn omwille van informaticatechnische of organisatorische problemen, terwijl bepaalde werkgevers om technische redenen zelfs geen wijzigende aangiften konden indienen. Zo waren de Centrale Dienst voor de vaste uitgaven (CDVU) en de sectoren onderwijs van de Franse en Duitstalige Gemeenschap tijdens het onderzoek niet in staat om vanaf 2003 correcte wijzigende aangiften in te dienen. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap verwerkte de wijzigende aangiften voor de jaren 2003-2005 met een aanzienlijke vertraging: dit gebeurde pas in het eerste en tweede kwartaal van 2006. De ministers bevoegd voor de sectoren onderwijs van de Franse en Duitstalige Gemeenschap hebben op vraag van de RSZ schriftelijk de toekomstige bijdragenschulden van de ontbrekende wijzigende aangiften vanaf 2003 erkend. Bij de publicatie van de het 165e Boek van het Rekenhof was de financiŽle impact van al die wijzigingen nog niet bekend.

1.Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de ď†informaticatechnische en organisatorische problemen†Ē op te lossen? Werkt het systeem sindsdien naar behoren?

2.Zijn in het bijzonder de problemen bij de CDVU en onderwijs van de Franse en de Duitstalige gemeenschap reeds opgelost?

3.Werd voor de CDVU en het onderwijs van de Franse en de Duitstalige gemeenschap de omvang van de toekomstige bijdragenschulden van de ontbrekende wijzigende aangiften vanaf 2003 intussen reeds berekend? Zo ja, om welk bedrag gaat het?

Antwoord ontvangen op 24 augustus 2009 :

1. De problemen die zich bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) aanvankelijk hebben gesteld en die te maken hadden met de registratie en controle van de omvangrijke aangiften zijn sinds 2005 definitief van de baan. In de periode 2003-2005 heeft de RSZ daartoe een speciale procedure ingevoerd.

Er werd vastgesteld dat onregelmatigheden die wijzen op een fout in het aantal aangegeven arbeidsdagen en in de prestatiebreuk (aantal aangegeven dagen naargelang de aangegeven arbeidsregeling) voor de sector onderwijs het gevolg waren van tewerkstellingssituaties eigen aan deze sector. Aangezien de verwerking van deze onregelmatigheid (in deze specifieke situatie) geen echte meerwaarde had, werd het controleprogramma sinds het eerste kwartaal 2008 aangepast, opdat deze onregelmatigheid niet meer bij deze werkgevers in de overheidsector zou voorkomen.

2. Sommige overheidsdiensten hebben gedurende een langere periode blijkbaar interne moeilijkheden ondervonden om zich aan de nieuwe RSZ-aangifte aan te passen. Intussen heeft de Franse Gemeenschap de wijzigingen tot en met het tweede kwartaal van 2008 ingevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van de door middel van deze wijzigingen geboekte bijdragen:

Jaren

Som van de wijzigingen (bedragen in euro)

2003

29 215 355.49

2004

29 764 714.19

2005

27 330 368.00

2006

32 220 403.65

2007

34 830 231.67

2008

21 640 611.23

Intussen heeft de Duitse Gemeenschap (departement onderwijs) de wijzigingen ingevoerd tot en met het vierde kwartaal van 2005. Voor de volgende kwartalen is met onderlinge overeenstemming een verdere planning opgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de bijdragen voor de reeds geregistreerde wijzigingen:

Jaren

Som van de wijzigingen (bedragen in euro)

2003

457 761.04

2004

391 344.76

2005

427 799.32

3. Aangezien de bijdragen voor de aangegeven wijzigingen pas gekend zijn wanneer deze wijzigingen effectief door het systeem aanvaard zijn en in de DMFA-database geregistreerd, is het niet mogelijk het exacte resultaat mede te delen.

De CDVU - Centrale dienst der vaste uitgaven – heeft voor alle overheidsdiensten waarvoor hij bevoegd is een gecentraliseerde aangifte gedaan tot en met het vierde kwartaal 2004. Voor deze periode 2003-2004 heeft hij reeds een deel van de uit te voeren wijzigingen aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht van de bijdragen berekend op basis van deze wijzigingen. Sinds het eerste kwartaal 2005 wordt per overheidsdienst een afzonderlijke originele aangifte gedaan. Dit stelt bijgevolg geen noemenswaarde problemen meer.

Jaren

Som van de wijzigingen (bedragen in euro)

2003

9 757 771.62

2004

4 106 386.91

Betreffende de wijzigingen die betrekking hebben op de resterende kwartalen valt op te merken dat een nieuwe applicatie, eigen aan de CDVU, ontwikkeld werd. Deze applicatie zal binnenkort in productie gesteld worden. Dankzij deze nieuwe applicatie zal de CDVU grootschalige wijzigingen voor de nog resterende kwartalen kunnen verwerken. Dit gebeurt in nauw overleg met de RSZ.