BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3413

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom
________
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
overheidsbedrijf
Proximus
________
29/4/2009 Verzending vraag
24/11/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3413 d.d. 29 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2450 aan de minister van Overheidsbedrijven over de vragen om advies die deze minister tot de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) heeft gericht, verneem ik dat de VCT briefwisseling heeft uitgewisseld met Belgacom over de moeilijkheden die overheidsbedrijven zouden ondervinden met de taalwetgeving door het feit dat zij in een concurrentiele omgeving moeten werken. In een schrijven van 28 oktober 2008 zou de VCT de gegrondheid van bepaalde bekommernissen van Belgacom hebben bevestigd en de eerste minister verzocht hebben dit probleem te behandelen door een minimale taalwetgeving uit te werken ten aanzien van overheidsbedrijven die in een concurrentiele omgeving moeten werken.

1.Krachtens welke bevoegdheid behandelde de VCT vragen van Belgacom? Gebeurde dit in het kader van de vaststelling van een taalkader voor deze instelling? Zo niet, is het niet zo dat de VCT enkel klachten kan behandelen en verder uitsluitend advies kan verstrekken aan ministers, op hun vraag of op eigen initiatief, maar geen vragen kan behandelen?

2.Welke zijn de " onoverkomelijke moeilijkheden " die overheidsbedrijven zoals Belgacom zouden ondervinden met de huidige taalwet in bestuurszaken?

3.Welke hiervan werden door de VCT gegrond bevonden in haar brief van 28 oktober 2008?

4.Welke zijn de precieze aanbevelingen van de VCT aan de eerste minister omtrent de versoepeling van de taalwetgeving?

5.Werd deze problematiek behandeld en besproken door de plenaire vergadering van de VCT? Werden de conclusies hierover, dus de inhoud van de brief aan Belgacom, eveneens in dit forum besproken? Zo ja, tijdens welke vergaderingen gebeurde dit en hoe werd hierover gestemd in de VCT? Zo neen, wie voerde dan de besprekingen en bepaalde de inhoud van deze brief en krachtens welke bevoegdheid deed hij dit?

6.Wordt er gewerkt aan een wijziging van de taalwetgeving voor wat overheidsbedrijven betreft en in welke zin is dat dan precies?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

1. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) brengt, op basis van artikel 61, § 1, van de bij koninklijk besluit van 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT), de regering op de hoogte van alle werken en opmerkingen die zij, na gedane bevindingen, nodig acht.

2.3. De VCT heeft geoordeeld dat Belgacom geconfronteerd wordt met een concurrentiële markt die de onderneming in een zeer delicate positie brengt.

4. De VCT heeft geoordeeld dat artikel 36, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, door globaal te verwijzen naar de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, tot een impasse geleid heeft.

Zij was zich bewust van het feit dat de uitvoering van zijn wettelijke taak Belgacom voor problemen stelde en pleitte derhalve voor de uitwerking van minimale, preciezere taalreglementeringen die meer aangepast zijn aan de exploitatievoorwaarden waarmee deze autonome bedrijven worden geconfronteerd, en dit naar het voorbeeld van wat, in artikel 48 van de SWT, voorzien is voor Belgocontrol en BIAC.

5. De problematiek werd op 24 oktober 2008 besproken door de verenigde afdelingen van de VCT. Het advies werd uitgebracht met eenparigheid van stemmen en werd op 28 oktober 2008 betekend aan de Eerste minister en de minister van Overheidsbedrijven.

6. Dit behoort tot de bevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven. Ik heb de vraag van het geachte lid aan hem overgezonden.