BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
2 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3294

de Vanessa Matz (cdH)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Rijwielen met hulpmotor - Inschrijving - Koninklijk besluit van 13 augustus 1971 - Koninklijk besluit van 10 oktober 1974 - Voertuigen die tussen 2 september 1971 en 15 november 1974 in het verkeer werden gebracht
________
tweewielig voertuig
fiets en bromfiets
kwaliteitsmerk
verkeersvoorschriften
registratie van een voertuig
________
2/4/2009Verzending vraag
29/4/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3294 d.d. 2 april 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Uit het koninklijk besluit van 13 augustus 1971 betreffende de snelheid van de rijwielen met hulpmotor en het geluid van de rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen,de motordriewielers en motorvierwielers blijkt :

- dat de goedkeuring verplicht is, voor wat de snelheid betreft, voor de vanaf 1 juli 1971 in dienst gestelde voertuigen en, voor wat het geluid betreft, voor de vanaf 1 januari 1972 in het verkeer gebrachte voertuigen (artikel 2, § 2);

- dat de levering en het in verkeer brengen op de openbare weg van voertuigen die niet geheel overeenkomen met het type dat werd goedgekeurd, verboden zijn (artikel 2, § 3);

- dat de goedkeuring bekrachtigd wordt met een proces-verbaal van goedkeuring (artikel 3, § 4);

- dat de constructeur of zijn gemachtigde een gelijkvormigheidsattest aflevert (artikel 3, § 5);

Uit de lezing van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, zoals gepubliceerd op 15 november 1974 blijkt dat:

- elk voertuig het voorwerp van een goedkeuring per type moet uitmaken. Die bepaling is niet van toepassing op de voertuigen waarvoor vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit geen proces-verbaal van goedkeuring was vereist en die vóór die datum in het verkeer werden gebracht (artikel 3, § 1);

- de levering en het op de openbare weg in het verkeer brengen van voertuigen die niet volstrekt gelijkvormig zijn met het goedgekeurde type, verboden zijn (artikel 3, § 2);

- het koninklijk besluit van 13 augustus 1971 betreffende de snelheid van de rijwielen met hulpmotor en het geluid van de rijwielen met hulpmotor, de motorrijwielen, de motordriewielers en motorvierwielers is ingetrokken (artikel 37).

Heeft de intrekking van het koninklijk besluit van 13 augustus 1971 door artikel 37 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 tot gevolgd dat de rijwielen met hulpmotor die tussen 2 september 1971 (datum van afkondiging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1971 ) en 15 november 1974 (datum van afkondiging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974) in het verkeer werden gebracht en die nog altijd rijvaardig zijn, het gelijkvormigheidsattest moeten hebben dat vermeld wordt in artikel 3, § 5, van het koninklijk besluit van 1971 en dat ze het voorwerp moeten uitmaken van een proces-verbaal van goedkeuring?

Men kan nog opmerken dat de twee koninklijke besluiten identiek dezelfde bijlage 1 hebben en dat het Franstalige opschrift van artikel 3 van het besluit van 1974 slechts afwijkt van het opschrift van het besluit van 1971 door het woord “agréation” in plaats van “agrément”.

Antwoord ontvangen op 29 april 2009 :

Voor alle bromfietsen, motorfietsen, driewielers met motor en vierwielers met motor is een gelijkvormigheidsattest en een PVG vereist vanaf 1 januari 1972.

In het Frans zijn « agréation » en « agrément » woorden van gelijke strekking: « agréation » is een typisch Belgische term voor de goedkeuring van een administratieve akte ; tegenwoordig geniet het meer algemeen gangbare « agrément » de voorkeur.