BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
13 maart 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3198

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen
________
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
13/3/2009 Verzending vraag
22/4/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3198 d.d. 13 maart 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het rapport van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) nog steeds geen taalkaders heeft en, alle dringende oproepen ten spijt, ook nog steeds geen dossier heeft ingediend voor het opstellen van die taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om taalkaders voor het FANC te laten opstellen ? Werd er intussen reeds een dossier ingediend ? Wat zijn de knelpunten waardoor dit probleem al zovele jaren aansleept ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

1. en 2. Een voorstel van taalkader vergezeld van de nodige verantwoording werd eind december 2008 door het Agentschap overgemaakt aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Het werd reeds in eerste lezing onderzocht door de Commissie. Op 3 april 2009 zal het opnieuw worden onderzocht.

3. Het Agentschap heeft zijn werkzaamheden aangevat met personeelsleden afkomstig van verschillende administratieve diensten uit diverse ministeries. Teneinde zijn werking te verzekeren was het Agentschap genoodzaakt om in een aanvangsfase bijkomend hooggekwalificeerde personeelsleden aan te werven die maar schaars te vinden waren op de arbeidsmarkt. Alvorens taalkaders te kunnen opstellen, diende het Agentschap de problemen op te lossen verbonden aan de personeelsformatie, het personeelsstatuut en de functieclassificatie. Deze elementen vormen immers de basis waarop een duurzaam taalkader moet worden gefundeerd.