BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3128

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
De Post - Watermaal-Bosvoorde - Toepassing van de taalwetgeving
________
postdienst
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
27/2/2009 Verzending vraag
12/6/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3128 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ter zitting van 12 september 2008 oordeelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in haar advies nr. 40 012 dat het postkantoor van Watermaal-Bosvoorde onder leiding staat van een persoon die niet beschikt over een taalbrevet dat bewijst dat hij over de nodige kennis van de tweede taal beschikt om deze functie uit te oefenen. Eerder al was De Post hierover terechtgewezen door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht met betrekking tot de voorganger van de betrokkene, die evenmin voldeed aan de taalvereisten (advies nr. 39 186 van 10 april 2008).

1. Welk gevolg heeft De Post aan het advies nr. 40 012 gegeven ?

2. Welke maatregelen treft de geachte minister desgevallend om ervoor te zorgen dat de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, wetten van openbare orde, door De Post op dit vlak strikt worden nageleefd ?

Antwoord ontvangen op 12 juni 2009 :

1. Rekening houdend met het gebrek aan geschikte kandidaten die over een taalbrevet van Selor beschikken om functies waarvoor wettelijke tweetaligheid vereist is uit te oefenen en gelet op de noodzaak van het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienstverlening, heeft De Post eind 2008 een regeling ingevoerd die er naar streeft de bepalingen van de gecoördineerde taalwetten van 18 juli 1966 zo correct mogelijk na te leven.

Deze regeling bestaat erin dat kandidaten die menen een voldoende kennis te hebben van de tweede landstaal, ook wanneer ze niet over het vereiste tweetaligheidsattest beschikken, kunnen solliciteren voor de functies waarvoor wettelijke tweetaligheid vereist is. Indien echter na het gesprek met het management blijkt dat een officieel tweetalig personeelslid over afdoende competenties beschikt om de functie in kwestie uit te oefenen, zal dit personeelslid steeds bij voorrang op de overige personeelsleden de gesolliciteerde betrekking toegewezen krijgen.

Bovendien worden de betrokken diensten derwijze georganiseerd dat zowel de Franstalige als de Nederlandstalige klanten steeds in hun eigen taal worden bediend.

2. De Post blijft erop toezien dat ze zo correct mogelijk de bepalingen van de gecoördineerde taalwetten van 18 juli 1966 naleeft.