BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3126

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de minister van Justitie
________
Risico op schending van het privéleven - MIVB - Nieuw systeem van elektromagnetische kaarten
________
stadsvervoer
openbaar vervoer
metro
plaatsbewijs
elektromagnetisch materiaal
eerbiediging van het privé-leven
________
27/2/2009Verzending vraag
1/7/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3126 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Brussel heeft, zoals vele andere wereldsteden, ambities voor haar openbaarvervoersnet. Brussel heeft sinds kort een nieuw elektromagnetisch ticketsysteem voor het vervoer ingevoerd, dat de naam “MOBIB” heeft gekregen en dat tegen 2012 geleidelijk aan alle huidige gekende vervoerbewijzen in de vorm van magnetische kaarten zal vervangen door een elektromagnetische pas. MOBIB biedt de passagiers volgende voordelen: een gemakkelijker en sneller systeem om de vervoerstickets te valideren en een grotere gebruiksflexibiliteit voor het openbaar vervoer. De operatie is al aan de gang want sommige mensen ouder dan 65 jaar hebben hun nieuwe elektromagnetische pas al gekregen.

Het nieuw systeem biedt de MIVB echter ook de mogelijkheid alle gebruikers met naam te registreren en hun traject nauwgelet te volgen. Zo zal ze precies weten wie aan welke halte opstapt en op de hoogte zijn van de verplaatsingsgewoonten van haar passagiers. Een van de, trouwens lofwaardige, doelstellingen van de MIVB in dat kader is het verwerven van een betere kennis van de verdeling van de passagiersstromen in ruimte en tijd, met het oog op een verbetering van het vervoersaanbod door het zo adequaat mogelijk te maken.

Men zal slechts vanaf februari 2009 anoniem met MOBIB kunnen reizen door wegwerpkaarten voor een dag of kaarten met één of tien ritten te gebruiken. Abonnees van de MIVB zullen met MOBIB dus niet anoniem kunnen reizen.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd geraadpleegd en bij het project-MOBIB betrokken. Haar ondervoorzitter wacht echter nog op verduidelijkingen over elementen die hij te onduidelijk acht.

Wat is het standpunt van de minister met betrekking tot dit dossier, aangezien het nieuwe systeem van openbaar vervoer in Brussel onvoldoende betrouwbaar is inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Waarom heeft de MIVB gekozen voor een systeem van elektromagnetische passen op naam? Een gelijksoortig anoniem systeem bestaat al in Londen en Tokio en het oorspronkelijke systeem op naam in Frankrijk moest anoniem worden gemaakt ten gevolge van een advies van de Commission nationale de l'Informatique et des libertés.

Antwoord ontvangen op 1 juli 2009 :

In het kader van de wetgeving betreffende het privéleven bestaat mijn taak erin wetten en hun uitvoeringsbesluiten uit te voeren.

Die van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bestaat erin te waken over de eerbiediging en interpretatie van deze wetten en koninklijk besluiten.

Als vervolg op een vraag van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer Brussel (MIVB) tot uitbreiding van de machtigingen waarover zij beschikt heeft de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levensfeer – in haar beraadslaging RR nr. 05/2008 van 23 januari 2008 – volgende punten weerhouden :

  • De vervanging door de MIVB van de bestaande vervoerstitels door een chipkaart kadert in het beheer van zijn abonnementbestanden ;

  • De gegevens zullen niet voor direct marketing doeleinden aan derden verstrekt worden.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onderstreept eveneens dat ze weigert de “profilering van het cliënteel” toe te voegen aan de finaliteiten toegekend aan de MIVB

Ten einde zich in overeenstemming te stellen met de eisen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zegt de MIVB enerzijds de vragen betreffende het profiel van zijn klanten te hebben geschrapt in het aanvraagformulier voor de MOBIB kaart.

Anderzijds sommen de algemene verkoopsvoorwaarden van de MOBIB kaart de gebruiksfinaliteiten van de overgemaakte gegevens op, hierbij preciserend dat de doelgerichte commerciële promoties en/of nieuwsbrieven slechts kunnen gebeuren voor producten of diensten van de MIVB.

Overigens, informeert de Commissie ons dat ze een aanvraag heeft ingediend voor bijkomende inlichtingen bij de MIVB.

Daar deze nog aan de gang is, wens ik hierin niet tussen te komen.

Voor het overige kan het Geachte Lid zich rechtstreeks richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze laatste is immers verbonden aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers (artikel 23 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).