BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
6 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2970

de Berni Collas (MR)

aan de minister van Justitie
________
Eupen - Gerechtelijk arrondissement - Gevangenis - Afwezigheid - Evaluatie van de noodzaak (Oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen)
________
strafgevangenis
gedetineerde
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
________
6/2/2009Verzending vraag
10/3/2009Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-697
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2970 d.d. 6 februari 2009 :

Ik heb in het kader van mijn parlementaire werkzaamheden de voorbije jaren bij uw voorgangers al vaak de problemen in het gerechtelijk arrondissement Eupen aangekaart.

De Grenz-Echo heeft onlangs een artikel gepubliceerd waarin de procureur des Konings en de voorzitter van de arrondissementsrechtbank hun ongenoegen uiten over de huidige situatie in het gerechtelijk arrondissement Eupen.

Ik verwijs naar mijn vraag om uitleg nr. 4-526 (Handelingen 4-48 van 13 november 2008, blz. 51) en wil nogmaals terugkomen op het ontbreken van een gevangenis in het arrondissement Eupen. De toenmalige bevoegde minister heeft mij geantwoord dat er niet voorzien wordt in een strafinrichting in Eupen omdat er slechts vijf Belgische Duitstalige gevangenen in Belgische gevangenissen verblijven. Zelfs de overgangsoplossing die ik in mijn vraag om uitleg nr. 4-526 voorstelde, zou niet realiseerbaar zijn, gelet op het geringe aantal Belgische Duitstalige gevangenen.

De twee bovenvermelde magistraten pleiten nochtans vurig voor een eigen gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen. Het ontbreken van een dergelijke gevangenis zou de Duitstalige gevangenen discrimineren ten opzichte van de Franstalige gevangenen. De oprichting van een tweetalige strafinrichting in Eupen zou bovendien de mogelijkheid bieden om Duitstalige gevangenen van andere gerechtelijke arrondissementen op te vangen, bijvoorbeeld inwoners van de Duitse Bondsrepubliek of misdadigers van Baltische origine die uitsluitend Duits, en bijvoorbeeld geen van de twee andere landstalen, spreken.

Uw voorganger heeft in zijn algemene beleidsverklaring een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit aangekondigd. Volgens mijn informatie plant de FOD Justitie zeven nieuwe strafinrichtingen in BelgiŽ.

Ik wil u in dat verband enkele vragen stellen :

In hoeverre is volgens u een eigen gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen noodzakelijk?

Wat is uw mening over de argumenten van de twee magistraten voor de bouw van een gevangenis in Eupen?

Overweegt u de bouw van een gevangenis in Eupen?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2009 :

In eerste instantie zou ik willen verwijzen naar het standpunt van de gewezen minister van Justitie de datum 13 november 2008 waarin hij zinspeelt op het kleine aantal Duitstalige gedetineerden in België (vraag om uitleg nr. 4-526, Handelingen nr. 4-48 van 13 november 2008, blz. 51).

Tijdens die plenaire vergadering werd meegedeeld dat er – volgens de informatie afkomstig van het gevangeniswezen – op 4 november 2008 in de Belgische gevangenissen slechts vijf Duitstalige gedetineerden opgesloten zaten. Dat cijfer moet thans worden genuanceerd in die zin dat het enkel Belgische Duitstaligen betrof. Blijkbaar waren er nog drieënzestig niet-Belgen, verspreid over tweeëntwintig gevangenissen.

Op 27 januari 2009 was er sprake van zevenenzestig Duitstaligen waaronder zeven Belgen, verspreid over drieëntwintig gevangenissen. De gevangenis te Verviers telt elf Duitstaligen.

De gevangenis te Verviers doet thans dienst als « huis van arrest » voor het arrondissement Eupen. Het kleine aantal Duitstalige gedetineerden dat in Verviers opgesloten zit, verantwoordt op zich niet dat een extra gevangenis te Eupen wordt gebouwd. Naast deze elf Duitstaligen te Verviers zijn er uiteraard ook de andere zesenvijftig gevangenen verspreid over de andere tweeëntwintig gevangenissen. Dat betekent evenwel niet dat zij allemaal in aanmerking komen om overgebracht te worden naar een gevangenis te Eupen. Er zijn verschillende redenen: onder andere het gerechtelijk onderzoek dat gevoerd wordt in een ander arrondissement of andere redenen voor de indeling.

Het masterplan 2008-2012 voorziet niet in het bouwen van een nieuwe gevangenis in het gerechtelijk arrondissement Eupen.

Bovendien wens ik de nadruk te leggen op het feit dat alles in het werk moet worden gesteld opdat de Duitstalige gedetineerden dezelfde toegang tot de hulpverlening zouden hebben als de Nederlandstalige en Franstalige gedetineerden.